Ponuka vzdelávania v téme násilia páchaného na ženách

Oslovujeme Vás s ponukou vzdelávania v téme násilia páchaného na ženách, jeho špecifík,
dôsledkov, možnosti riešenia a vzájomnej spolupráce v prospech žien zažívajúcich násilie a ich
detí.

Sme občianske združenie, ktoré sa tejto téme venuje už 20 rokov. Okrem priamej práce
s klientelou (poradenské služby a ubytovanie v Bezpečnom ženskom dome) sa venujeme
preventívnym a vzdelávacím aktivitám a našim cieľom je zvyšovanie povedomia o téme násilia
páchaného na ženách a poukazovanie na potrebu nulovej tolerancie násilia.
Keďže sa v rámci svojej práce stretávate aj so ženami zažívajúcimi násilie a ich deťmi, rady by
sme Vám ponúkli krátke bezplatné vzdelávanie v rozsahu 2 hodín určenépre terénne sociálne
pracovníčky a pracovníkov Obecných úradov.

Veríme, žeVám táto téma nie je ľahostajná a že sa spoločne dohodneme na vhodnom termíne
a mieste vzdelávania.


V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať, tel. 0902 614 776

S úctou a pozdravom

Mgr. Ľudmila Vysocká
výkonná riaditeľka MyMa y, o.z.

Spoločným úsilím k zelenej , konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Projekt Bezpečná cesta z násilia je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

www.norwaygrants.sk/dgv
www.zenavtiesni.sk
www.mymamy.sk

ŽENA V TIESNI

PREVENCIA A ELIMINÁCIA NÁSILIA PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH V PRAXI TSP, PRACOVNÍČOK, PRACOVNÍKOV OBECNÝCH, MESTSKÝCH ÚRADOV

 • Obsahové zameranie a témy informačných stretnutí pre terénne sociálne pracovníčky, pracovníkov,
 • pracovníčky, pracovníkov OcÚ, MsÚ 2023
 • Otvorenie informačného stretnutia
 • Základné informácie o násilí páchanom na ženách, rodovej rovnosti, ľudských práv
 • Druhy, formy násilia, dynamika násilia
 • Vzorce násilného správania
 • Odhad nebezpečenstva násilia na ženách v párových vzťahoch, metódy
 • nebezpečenstva
 • Možnosti pomoci — z pohľadu pomáhajúcich profesionálok, profesionálov OcÚ, MsÚ
 • Model troch planét
 • Záverečná diskusia, evalvácia

Pozvánka na verejnú diskusiu o vzťahovej a sexuálnej výchove 

Dobrý deň,

Veľmi radi by sme Vás touto cestou pozvali na verejnú diskusiu o vzťahovej a sexuálnej výchove Spoločnosti pre plánované rodičovstvo, s názvom “Ako sa ma týka vzťahová a sexuálna výchova?” v dvoch mestách Slovenska:

 • V Bratislave dňa 09.11.2022 o 18.30 v priestoroch Štúdia 12 na Jakubovom námestí 12.
 • V Košiciach dňa 16.11.2022 o 18.30 v priestoroch Bábkového divadla na Alžbetinej ulici 38.

Budeme sa rozprávať so zaujímavými hosťami/hostkami, lektorkami vzťahovej a sexuálnej výchovy, s rodičmi, študentstvom, odborníkmi/-čkami a učiteľmi/-kami o tom, ako sa nás týka vzťahová a sexuálna výchova. 

Touto cestou Vás srdečne pozývame zúčastniť sa tohto unikátneho formátu diskusie, kde sa budeme rozprávať o vzťahoch a sexualite, ktoré sú súčasťou našich životov, tiel a politických debát. Príďte zistiť, akú rolu má každý človek v tom, aby sme mali bezpečie a zdravie v našich školách, rodinách a komunitách. Môžete sa tešiť aj na kultúrne obohatenie so Slam poetry.

 • Vstup na podujatia je voľný, kapacita priestorov je však obmedzená, preto Vás prosíme o vyplnenie registračného formulára: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjhP3BVfeOrbTfJKx_9BwlpI00gcfLPjCjU4VkE_RaO-bf-w/viewform?usp=send_form

Na emailovú adresu Vám zašleme pozvánku/vstupenku na udalosť.

Ďakujeme podpore Nórskych fondov za možnosť realizovať osvetové diskusie pre verejnosť. 

Tešíme sa na stretnutie s Vami všetkými a budeme veľmi vďačné aj za zdieľanie udalosti vo Vašich komunitách a kruhoch.

Verejná diskusia v Bratislave: https://www.facebook.com/events/485103040250099?ref=newsfeed

Verejná diskusia v Košiciach: https://www.facebook.com/events/1549722868770600/?ref=newsfeed

S pozdravom

Tím SPR

Vzdelávacie podujatia centra Kvapka

Pekný deň všetkým, 

v mene Neziskovej organizácie Centrum pre rodinu Kvapka, si vám dovoľujem dať do pozornosti vzdelávacie podujatia, ktoré sme pripravili pre pomáhajúce profesie – psychológov, pedagógov, špec. pedagógov, sociálnych pracovníkov v roku 2022.

Vzdelávania prebiehajú online i offline.

Tešíme sa na vás. http://dietaaja.sk/category/vzdelavanie-pre-odbornikov/  

Účasť na vzdelávačkách môžete venovať aj ako darček, svojim blízkym, svojim kolegom, či zamestnancom. Pri objednávke 3 a viac kurzov, prípadne pri objednávke pre viac než 3 pracovníkov z jedného pracoviska (v jednej objednávke) poskytneme zľavu.

Motivačné rozhovory s deťmi a mladými – Mgr. Marta Špaleková – 24. – 25. 11. 2022

Online workshop Práca s klientmi so psychotickou skúsenosťou – v duchu PCA  – Barbora Hrdličková    –  9. 11. 2022

Online Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami – Mária Anyalaiová – 27. 9. 2022 – obsadené

Aktivity s detským a adolescentným klientom v rámci individuálnej poradenskej/terapeutickej práce – Mgr. Bibiana Helexová  – 5. 12. 2022

Základy skupinovej práce s deťmi a mládežou – Mária Kopčíková a Bibiana Helexová  17. 10. 2022

Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieť.  PhDr. Lýgia Bátovská  – 5. – 6. 10. 2022  

ONLINE  Poruchy autistického spektra – úvod – Hana Celušáková –   13. – 14. 10. 2022

ONLINE Využitie projektívnych metód u detí a mladistvých – Lýgia Bátovská   –  9. – 10. 11.

2022

Online Vzťahová väzba – teória a prax – Zuzana Zimová –  3. – 4. 11. 2022

— 

Mgr. Mária Kopčíková, psychologička
Nezisková organizácia centrum pre rodinu Kvapka –

ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie pre dospelých a deti

0903769708

www.dietaaja.sk

Online konferencia pre študentov a študentky 3xKaM

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie organizuje v dňoch 20. a 21. októbra 2022 online konferenciu pre študentov a študentky s názvom 3xKaM.

Prihlasovanie je otvorené do 16. októbra 2022.

V rámci nosnej témy konferencie, ktorá by sa dala vystihnúť slovom „PREMENA“ si teda spoločne kladieme otázku: „Sme schopní zmeny?“ na ktorú spoločne s našimi lektorkami a lektormi, ako aj s účastníčkami a účastníkmi poskytneme odpovede, alebo aspoň indície.

V dňoch 20. a 21. októbra 2022 odborníci, odborníčky ako aj študenti a študentky doktorandského stupňa štúdia priblížia dôležité poznatky z oblasti svojho pôsobenia v nasledovných blokoch:

 1. Prežívanie a správanie mladých ľudí v dnešnej dobe 
 2. Duševné zdravie v školskom prostredí 
 3. Zmeny v poradenskom systéme 
 4. Inklúzia a multidisciplinarita 
 5. Diagnostika v školskom prostredí 
 6. Študentský blok

Program tohtoročnej konferencie 3x KaM nájdete TU.

Na konferenciu sa stále môžete bezplatne prihlásiť prostredníctvom nášho prihlasovacieho formulára.

Nezabudnite sledovať  Facebook udalosť, kde priebežne zverejňujeme novinky,  Facebook stránku alebo web.

Na konferenciu sa aj tento rok môžete prihlásiť aj so svojim doktorandským príspevkom:
 Prihlasovanie doktorandských príspevkov na konferenciu 3x KaM 2022

INTENZÍVNY CELODENNÝ ENCOUNTER

INTENZÍVNY CELODENNÝ ENCOUNTER

Radi by sme Vás pozvali na intenzívny celodenný encounter, ktorý sa uskutoční v sobotu 8.10.2022 od 8:30 hod v Bratislave

FACILITÁTORI: PhDr. Ivan Valkovič a Mgr. Marta Špaleková

Encouterové skupiny vychádzajú z princípov PCA (Person Centered Approach – prístup zameraný na človeka), ktorého zakladateľom je Carl Rogers. PCA je „nielen prístupom k psychoterapii, ale aj stanovisko, filozofia, prístup k spôsobu bytia, ktorý je vhodný do každej situácie, kde je cieľom rast človeka, skupiny, spoločenstva“. Encounterová skupina alebo aj „skupina stretnutí“ poskytuje príležitosť stretnúť sa navzájom hlbšie a osobnejšie. „V takejto skupine jednotlivec spoznáva sám seba a každého člena skupiny úplnejšie, ako je to možné v bežných spoločenských alebo pracovných vzťahoch.“ (cit. Carl Rogers)

PhDr. Ivan Valkovič – psychológ, PCA facilitátor a PCA supervízor, prekladateľ viacerých kníh Carla Rogersa do slovenčiny,“bard“ rogeriánskej terapie na Slovensku.

Mgr. Marta Špaleková – vyštudovala sociálnu prácu, má ukončený supervízny výcvik, psychoterapeutický výcvik v PCA, výcvik v motivačných rozhovoroch a arteterapeutický výcvik. V praxi od roku 1998.

page1image90968256 page1image90968560

ORGANIZÁCIA: 8 hodín zážitku, 8:30 – 19:00 hod, prestávky budú podľa dohody. Počet miest je limitovaný.

CENA: prihlásenie do 31.8.2022 zvýhodnená cena 60 eur, od 1.9.2022 70 eur. Zľava 55 eur (zvýhodnená do 31.8.2022) je pre študentov arodičov na materskej/rodičovskej dovolenke, neskôr je cena 65 eur (od 1.9.2022).

Cena zahŕňa: prenájom miestnosti, odmena pre facilitátorov, administratíva. Obed nie je zahrnutý v cene.

PRIHLÁSENIE: https://forms.gle/tc5hvKaZh1sjPSA67

page1image91022176 page1image91022464

PODMIENKY ZRUŠENIA:

A) Ak účastník/-čka po zaplatení chce svoju účasť zrušiť, vložné nevraciame, ale môže za seba nájsť náhradu.
B) Ak budeme nútení zrušiť encounter z dôvodu epidemiologických opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou COVID-19, akcia sa uskutoční v náhradnom termíne. Ak vám nový termín nebude vyhovovať, vrátime vám účastnícky poplatok (okrem 10% zo zaplatenej sumy za administratívne úkony).

MIESTO KONANIABratislava (upresníme podľa počtu prihlásených). Ubytovanie si účastníci zabezpečujú individuálne.

KONTAKTencounter.ister@gmail.com Tešíme sa na Vás!

Martina Bottová a Andrea Belicová

Dramaterapeutický výcvik s arteterapeutickým presahom

Dlouhodobý výcvik v metodě Developmnetal Transformations – DvT
Dramaterapeutický výcvik s arteterapeutickým přesahem

Startujeme 1. kolo výběru účastníků do čtvrtého běhu dlouhodobého dramaterapeutického výcviku,
zaměřeného na metodu Developmental Transformations (DvT). V Čechách je tato metoda též
známá jako Vývojové proměny. Jejím zakladetelem je dramaterapeut, klincký psycholog, profesor Yale University Dr. David Read Johnson.

Co je DvT? DvT je kreativní (performační), psychodynamický způsob terapie, ve kterém jsou
klíčové pojmy – tělo (práce s tělem, vlastní jednání, vnímání sebe „v těle a prostoru“..), hrací
prostor (hra, aktivní jednání v situaci „tady a teď“), setkání (se sebou – vědomí/nevědomí, ve
vlastním příběhu, s druhými i příběhy ostatních), transformace (náhled, vývoj, směřování..)
Pozornost výcviku je zaměřena na DvT metodu, k tomu ovšem nabízíme přesah do arteterapie.
Opíráme se o ověřenou a dlouhodobou spolupráci obou hlavních lektorů Dipl. KT. Beate Albrich
a MgA. Viktora Dočkala, působících v kreativně terapeutickém atelieru DADA Extraart,z.s.
Základní podmínky pro přijetí jsou: věk 24 let a více, znalost angličtiny, psychická stabilita, zkušenost s vlastní divadelní či výtvarnou tvorbou.

Pro výběr účastníků v 1.kole prosíme o zaslání:
strukturovaného CV + fotografie

• rozvitého CV (vlastní příběh, rodina, psychika..) – min. 2 strany A4, max. 4strany
• motivačního dopisu (proč tento výcvik, očekávání, směřování..)- 1 str.textu A4
• vlastní zkušenosti (popis co, kdy, kde, jak..) s tvořením – divadelní/výtvarnou -1str. A4 max.

Požadované prosím zašlete v české i anglické verzi a to nejpozději do 30. 9 2022 na emailovou adresu: dada.extraart@gmail.com

Zaslané dokumenty bude číst pouze výcvikový tým, dokumenty budou automaticky skartovány/ vymazány v případě Vašeho nepřijetí do dalšího kola výběru.

Ve 2. kole bude následovat ústní pohovor s výcvikovými lektory.

Učební plán výcviku je koncipován na 700 výukových hodin (zahrnuta skupinová a individuální sebezkušenost, teorie-DvT, klinická, kontextová-
Kreativní, umělecké, terapie, psychoterapie)

Celkově vše rozvrženo do 3a3/4 ; v jednom roce 2x 6ti denní pobyt + 2 víkendy = 3dny
Cena výcviku je stanovena na 35.000,- Kč /1 rok (cena se v průběhu výcviku může měnit v
závistlosti na inflaci). Cena nezahrnuje ubytování a stravu na jednotlivých setkáních.
Supervize a vlastní individuální sebezkušenost není zahrnuta ve výukových hodinách.

Výcvik bude probíhat v češtině a angličtině.

Výcvik je garantován a organizován atelierem DADA Extraart, z.s., Asociací
Dramaterapeutů ČR (ADCR) a DvT Institute New Haven, USA.

Pracujeme v souladu s evropskými i mimoevropskými profesními standardy (ADCR, DvT, NADTA, EAP) a standardy etickými (ADCR, DvT, NADTA, EAP)

Hlavní výcvikový lektoři: Dipl. KT Beate Albrich, MgA. Viktor Dočkal
Výcvikový tým je doplněn zahraničními DvT experty a klinickými experty tuzemskými
(2 experti/rok).

Garant výcviku: MUDr. Radmila Schneiderová

Předpokládaný začátek výcviku – únor 2023

(Přesné datum je přímo úměrné možnostem a rychlosti složení výcvikové skupiny)

Konferencia liečebných pedagógov – Štandardné postupy v liečebnej pedagogike

PRO LP Asociácia liečebných pedagógov, Katedra liečebnej pedagogiky PdFUK, Katedra klinickej logopédie a liečebnej pedagogiky LF SZU Vás pozývajú na konferenciu liečebných pedagógov:

ŠTANDARDNÉ POSTUPY V LIEČEBNEJ PEDAGOGIKE

dňa 6. a 7. októbra 2022 v čase 9.00 – 15.00h

v Centre Memory, Mlynarovičova 21, Bratislava

Odborným garantom konferencie je prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD

Cieľom konferencie je oboznámenie odbornej verejnosti s témami štandardných diagnostických a terapeutických postupov v zdravotníctve a rozšírenie týchto tém príspevkami odborníkov z praxe.

Na konferenciu je možné prihlásiť sa cez formulár.

PROGRAM KONFERENCIE

Program – 6.10.2022 (štvrtok)
9.00 – 9.20 Registrácia účastníkov
9.20 – 9.30 Úvodný príhovor
PaedDr. Erika Kovácsová, PhD
9.30 – 10.10 Najčastejšie gerontopsychiatrické ochorenia
PaedDr. Mária Čunderlíková (prednáška+diskusia)
10.10 – 10.40 Nefarmakologické metódy a prístupy v liečbe demencií  (šdtp) + diskusia
PaedDr. Mária Čunderlíková
10.40 – 11.20 Humor a smiech v terapii seniorov
PaedDr. Zlatka Šramová (prednáška+diskusia)
11.20 – 12.30 Diagnostika  kognitívnych funkcií pomocou skríningových metód a ich
využívanie v praxi (MoCA, MMSE)a pomocou testov bežných denných činností (ADL, IADL)
PaedDr. Mária Čunderlíková, Mgr. Katarína Kiseľáková (workshop)
12.30-13.45 Prestávka na obed
13.45-14.00 Život PRO LP
PaedDr. Monika Stupková, PhD.
14.00 – 14.30 „Bicykel“ Línia života u úzkostného, depresívneho pacienta v seniorskom veku
(reminiscencia) Mgr. Mária Wirth, PhD. (kazuistika+diskusia)
14.30 – 15.10 Dotyk, ktorý sa prihovára – cítim, teda som. Bazálna stimulácia v praxi. 
Mgr. Lenka Práznovská (prednáška s praktickými ukážkami+diskusia)
15.10 – 16.00 Stretnutie E.H.Eriksona s A. Alzheimerom- Stavy dezorientácie u pacientov s
demenciou zo psychosociálneho pohľadu Mgr. Mária Wirth, PhD. (prednáška+diskusia)
16.00 – 16.30 Možnosti arteterapie pri liečbe ľudí s demenciou
Mgr. Terézia Jánošíková (prednáška+diskusia)
16.30-16.35 Ukončenie LP konferencie
PaedDr. Erika Kovácsová, PhD.

Program – 7.10.2022 (piatok)
9.00 – 9.15 Registrácia účastníkov
9.15 – 9.30 Bol našim učiteľom: Prof. PhDr. Gejza Dobrotka, CSc. 
prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.
9.30 – 10.00 Mierna kognitívna porucha  (šdtp) + diskusia
Mgr. Katarína Kiseľáková
10.00 – 10.30 Koncept zmyslovej aktivizácie v zariadení sociálnych služieb Dominik, n.o.
Mgr. Veronika Víglaská (prednáška s kazuistikou)
10.30 – 11.10 Podpora sociálnej interakcie a komunikácie v skupine
Mgr. Barbora Hricová (skupinová kazuistika)
11.10 – 12.15 Význam psychomotorických cvičení v práci so seniormi
Mgr. Katarína Kiseľáková (workshop)
12.15 – 13.15 Prestávka na obed
13.15 – 13.45 Prevencia neurodegeneratívnych ochorení (PpVP) + diskusia
PaedDr. Erika Kovácsová, PhD.
13.45 – 15.00 Tvorivá aktivizácia
Mgr. Jana Szeifová (workshop)
15.00 – 15.05 Ukončenie LP konferencie
PaedDr. Erika Kovácsová, PhD

Možnosť udelenia kreditov. Konferenčný poplatok: 30 eur, pre členov Asociácie PRO LP 20 eur.  

Tešíme sa na stretnutie.

Za prípravný výbor : Mgr. Viera Bosáková, PaedDr. Monika Stupková, PhD., PaedDr. Erika Kovácsová, PhD., Mgr. Zuzana Yakhyaev, PhD.

13. apríl – Medzinárodný deň liečebnej pedagogiky

Pri príležitosti Medzinárodného dňa liečebnej pedagogiky organizuje Medzinárodná asociácia liečebných pedagógov IGhB online podujatie, na ktoré Vás srdečne pozývame.

Podujatie sa uskutoční 13. apríla 2022 od 18:00 do 20:00 a bude organizované v spolupráci s partnerskými združeniami z Holandska, Švajčiarska, Maďarska, Slovenska a Luxemburska.

Čaká na vás rôznorodý program v nemčine a angličtine: prednášky, terénne správy, virtuálna prehliadka Medzinárodného archívu pre liečebnú pedagogiku v Trebnitzi, obrázkové knihy a materiály, ktoré vám predstavíme, a zasadacia miestnosť, ktorá je k dispozícii na neformálne diskusie.

Program si môžete stiahnuť tu: Program k Medzinárodnému dňu liečebnej pedagogiky 13. apríla 2022.

Multidisciplinárna spolupráca pri podpore pozitívnych zmien u rodín

Vážená pani, Vážený pán,

Dovoľujeme si Vás osloviť z Inštitútu dialogických praxí (IDP) a za celý medzinárodný projektový tím s pozvánkou na záverečnú konferenciu Multidisciplinárna spolupráca pri podpore pozitívnych zmien u rodín v rámci Erasmus Plus projektu Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien u rodín v náročných situáciách.Súčasťou konferencie sú príspevky nielen odborníkov z oblasti psychológie, školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí, ale i laických poradcov, peerov a ľudí so sebaskúsenosťou. V rámci programu vystúpia aj naši partneri Loek Schoenmakers (Holandsko) a Ben Furman (Fínsko). Viac o projekte, ako aj o konferencii, sa môžete dozvedieť na stránke www.multidisciplinarity.eu.

Konferencia sa uskutoční 7.4.2022 v Zichyho paláci v BratislaveÚčasť na konferencii je pre Vás bezplatná. Prosíme Vás však o registráciu prostredníctvom formulára: Registračný formulár na medzinárodnú konferenciu „Multidisciplinárna spolupráca pri podpore pozitívnych zmien u rodín“.

Vopred ďakujeme aj za šírenie pozvánky ďalej.

Zároveň by sme Vám radi upriamili pozornosť aj na naše inovačné vzdelávanie Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti a duševného zdravia” akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu. Momentálne ho ponúkame v rozsahu 55 hodín, do čoho vieme zarátať účasť na konferencii a súčasťou sú tiež tri dvojdňové workshopy, z ktorých prvý sa uskutoční hneď po konferencii 8.-9. apríla v Bratislave. Workshop „Inklúzia v multidisciplinárnej praxi pre všetkých: Zmena zmýšľania“ organizujeIDP v spolupráci s hlavným lektorom workshopu Loekom Schoenmakersom, PhD. Viac informácií o workshope, ako aj registračný formulár nájdete na FB stránke podujatia: https://fb.me/e/1nBRoP3Mk?ti=wa, ako aj na našej stránke www.vdialogu.sk

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

S pozdravom za projektový tím,

Lenka Martinkovičová, PhD.,

Inštitút dialogických praxí (IDP) – Institute for dialogical practices

www.vdialogu.sk 

Pomoc pre deti utečencov – Heartbeat Method od Kelly Hunter

Milé kolegyne,

s udalosťami na Ukrajinských hraniciach sa vám pravdepodobne naskytne jedinečná možnosť pomôcť deťom utečencov a zároveň sa naučiť niečo nové, o čom ste už pravdepodobne počuli ale nemali možnosť vidieť naživo, čo pomáha ľuďom s autizmom odomknúť zatvorené dvere komunikácie a vyjadrenia citov.

Kelly Hunter (známa osobnosť Shakespearovho divadla v Londýne, Anglicku), “vynálezkyňa” metódy Heartbeat Method je riaditeľkou divadla The Flute Theatre a veľmi známou herečkou (aj spisovateľkou) s veľkým srdcom. Napriek jej “nabitému” programu by so svojimi kolegami chcela ponúknuť pre deti/rodiny utečencov z Ukrajiny trochu svojej práce.

S Kelly som spolupracovala viac ako desať rokov v Londýne (s autistami 16 rokov), poznáme sa od roku 2006.  Pracuje hlavne s deťmi s autizmom ale má veľa skúseností aj s rodinami, ktoré zažili traumu.

Pracuje priamo s deťmi, v niekoľkých jazykoch, sústreďuje sa na zmyslové dramatické hry, ktorými sa snaží u detí o to, aby cez hry dokázali vyjadriť svoje pocity, myšlienky, ktoré sú uväznené z dôsledku autizmu (alebo traumy).

Sú to jednoduché hry, ktoré majú svoje čaro, herci pracujú “za chodu” priamo s deťmi na javisku, telocvični, v triede, izbe….. a spolu s deťmi vytvárajú celú divadelnú hru.

Jej práca je celosvetovo uznávaná, vo Veľkej Británii, Amerike, Kanade, Indii, Peru, Rumunsku, Španielsku a po celom svete.

Kelly so svojou skupinou by  chceli prispieť a zaujať/rozveseliť deti a ich rodiny a tým im aspoň na chvíľu spríjemniť tieto trpké chvíle života. Zároveň však hľadá ľudí, ktorých by mohla naučiť princíp a tieto hry, ktoré NAOZAJ pomáhajú ľuďom s autizmom a traumou a ktorí by mohli pokračovať v odovzdávaní skúseností po jej odchode z hranice.

Ak sa medzi vami nájde niekto, kto by mal záujem pomôcť a zároveň sa niečo úžasné naučiť – ZADARMO!!!, máte jedinečnú príležitosť. Prosím, posuňte túto informáciu každému o kom viete, že by mal záujem.

Predpokladaný príchod o týždeň, na jeden týždeň.  

Prosím, pozrite si kúsok videa, je ťažké vysvetliť jej prácu, ktorej sa venuje dve desiatky rokov na kúsku papiera….  

https://flutetheatre.co.uk/a-midsummer-nights-dream/

V prípade záujmu ma prosím kontaktujte telefonicky alebo emailom. S pozdravom,

Mgr. Jurina Krafčíková 0903128267 alebo  jurkra@yahoo.co.uk