Pracovná pozícia pre liečebného pedagóga, špeciálneho pedagóga či logopéda v Bratislave

Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya v Bratislave
Špecializované zariadenie – pre deti s PAS  od 3 do 8 rokov

Ponúkame voľné pracovné pozície:
Liečebný pedagóg, Špeciálny pedagóg, Logopéd

Ak Vás zaujíma práca s deťmi s PAS, kontaktujte nás,
príďte sa pozrieť a informovať.

Kontakt: Mgr. Ivana Kubinec Ďuranová
Mobil:  0948 119 616
Email: kubincova@csspkm.sk

Základná škola, Reca (okr.Senec) hľadá učiteľku 1.stupňa

Základná škola, Hlavná 229, Reca (okr.Senec) hľadá do svojho tímu učiteľku 1.stupňa.

Čaká Vás priateľská atmosféra v malom kolektíve; menší počet detí – škola rodinného typu; možnosť učiť žiakov, ale naučiť niečo aj seba a tiež zelené prostredie.

Termín nástupu: September 2024.

V prípade záujmu sa ozvite prosím na: zsreca@gmail.com

Viac o škole: zsreca.edupage.org

Prosba – medzinárodný dotazník

Milé kolegyne a kolegovia,

v PROLP sa dlhodobo snažíme udržať a posilňovať odbor, tak na Slovensku, ako aj v rámci medzinárodnej spolupráce. Ako zastupujúci člen výboru PROLP v IGhB – medzinárodné združenie LP profesijných organizácii, Vás prosím o vyplnenie zaslaného dotazníka, hoci si uvedomujem, že vám to zaberie 10-15 min Vášho vzácneho času. Dotazník sa zaoberá uplatnením LP v praxi a jeho cieľom je identifikovať zdroje podpory našej profesie (aj na základe medzinárodného porovnania). Nájdete ho na tomto linku: https://app.edkimo.com/feedback/fummigudu. Bez Vašej pomoci a podpory (spolupráce) by bolo zastupovanie v IGhB tiež iba stratou času a neviedlo k zmysluplným výstupom. Vopred ďakujem za Vaše porozumenie a teším sa na ďalší kontakt a spoluprácu. Priestor pre vyplnenie je do 31.3.2024. Ak by ste vedeli o ďalších LP, ktorí nie sú členmi, prosíme o preposlanie informácie aj im. Najbližšie nám IGhB pripravuje zaujímavé odborné podujatie k medzinárodnému dňu liečebnej pedagogiky, ktoré každý rok slávime. Viac info Vám samozrejme sprostredkujeme v predstihu.

S úctou a želaním pekných dní,
Pavol Janoško
člen výboru PROLP

Ponuka voľného pracovného miesta pre liečebného pedagóga

Liečebný pedagóg do ambulancie liečebnej pedagogiky

DIALÓG spol. s r. o., Bratislava
Neštátne zdravotnícke zariadenie -Vysokošpecializovaný odborný ústav pre deti s poruchami
reči a učenia.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti – terapia detí predškolského veku a žiakov v
oblasti narušenej komunikačnej schopnosti a s poruchami učenia, stimulácia vývinu dieťaťa,
predškolská príprava.

Požiadavky na zamestnanca – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore Liečebná
pedagogika

Osobnostné predpoklady a zručnosti – absolventi Pedagogickej fakulty odboru Liečebná
pedagogika resp. Logopédia a liečebná pedagogika. Vyžadujeme komunikatívnosť, tvorivosť,
pozitívny vzťah k deťom, zodpovednosť, odolnosť voči stresu. Prax v zdravotníckom alebo
školskom zariadení, zaradenie do špecializačného štúdia sú vítané.

Zamestnanecké výhody, benefity – tímová práca v mladom, kreatívnom a odborne zdatnom
kolektíve. Zaškolenie odborným pracovníkom, práca pod supervíznym dozorom odborného
garanta. Účasť na vzdelávacej a publikačnej činnosti. Možnosť postgraduálneho štúdia a
odborného rastu. Zamestnanecké výhody (Multisport karta, príspevok na pracovné oblečenie ,
ďalšie vzdelávanie, home office).

Kontaktná osoba: Ing. Erika Foltánová

Životopis, motivačný list, súhlas so spracovaním osobných údajov prosíme zasielať e-mailom
foltanova@dialogzdravotnictvo.sk

Celé znenie je na profesií :
https://www.profesia.sk/praca/dialog/O4525192?utm_campaign=user_send_job_10022&utm_cont
ent=call-to-action&utm_medium=mail&utm_source=user_send_job_10022&utm_term=2023-02-22

Liečebný pedagóg ako vedúci denného stacionára
DIALÓG spol. s r. o., Bratislava

Neštátne zdravotnícke zariadenie -Vysokošpecializovaný odborný ústav pre deti s poruchami
reči a učenia.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti – Vedúca/i denného stacionára pre deti s
narušeným vývinom reči. Ide o jednu pracovnú pozíciu. Riadi chod denného stacionára a
prácu zamestnancov denného stacionára (terapeutov, pomocného personálu), tak po odbornej ako aj administratívnej stránke. Vedie zdravotnú dokumentáciu. Úzko spolupracuje s
ostatnými zamestnancami v zariadení (psychológovia, logopédi, zamestnanci recepcie).

Požiadavky na zamestnanca – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore Liečebná
pedagogika

Osobnostné predpoklady a zručnosti – absolventi Pedagogickej fakulty odboru Liečebná
pedagogika resp. Logopédia a liečebná pedagogika. Vyžadujeme komunikatívnosť, tvorivosť,
pozitívny vzťah k deťom, zodpovednosť, odolnosť voči stresu. Prax v zdravotníckom alebo
školskom zariadení, zaradenie do špecializačného štúdia sú vítané.

Zamestnanecké výhody, benefity – tímová práca v mladom, kreatívnom a odborne zdatnom
kolektíve. Zaškolenie odborným pracovníkom, práca pod supervíznym dozorom odborného
garanta. Účasť na vzdelávacej a publikačnej činnosti. Možnosť postgraduálneho štúdia a
odborného rastu. Zamestnanecké výhody (Multisport karta, príspevok na pracovné oblečenie ,
ďalšie vzdelávanie, home office).

Kontaktná osoba: Ing. Erika Foltánová

Životopis, motivačný list, súhlas so spracovaním osobných údajov prosíme zasielať e-mailom
foltanova@dialogzdravotnictvo.sk

Celé znenie je na profesií :

https://www.profesia.sk/praca/dialog/O4481976?utm_campaign=offer_detail&utm_medium=social_media&utm_source=facebook

2%

Milí priatelia, ďakujeme, že nás podporíte 2%.

Posledný rok bol aj pre nás plný výziev. PRO LP naďalej zastupuje liečebných pedagógov na Európskom i Slovenskom poli.

2% z Vašich daní u nás nájdu svoje miesto pri časovo náročnej legislatívnej práci aj pri zviditeľňovaní liečebnej pedagogiky na Slovensku.

Ďakujeme, že ste s nami.
Tím PRO LP

Ako na to? 

Tlačivá: 

Ako prvé si nechajte potvrdiť tlačivo potvrdenie o zaplatení dane  u Vášho zamestnávateľa. Druhým krokom je vyplniť tlačivo PRO LP tlačivo 2% a obidve vyplnené tlačivá odovzdať na príslušnom daňovom úrade podľa miesta Vášho trvalého bydliska. Posledný deň na odovzdanie tlačív na daňovom úrade je 30. apríl 2023 (pokiaľ samozrejme nespadáte pod niektorú z výnimiek).

Údaje o prijímateľovi:
PRO LP Asociácia liečebných pedagógov, Rozvodná 11, 831 01 Bratislava , IČO: 36076732

Prehľad užitočných informácií:

31.03.2023 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie –
v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje
v tomto predĺženom termíne
.

31.03.2023 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby (v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane). POZOR!
Ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2022 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje
v tomto predĺženom termíne.

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

+ termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane): 
možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Ďakujeme!

Výzva MZ SR v oblasti vzdelávania zdravotníckych pracovníkov – možnosť preplatenia vzdelávania

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Vykonávateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov výzvy: „Podpora ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v oblasti
starostlivosti o duševné zdravie“
Kód výzvy: 12I08-21-V02

Cieľ výzvy: Zvýšiť počet odborných pracovníkov s moderným vzdelávaním,
čo umožní zvýšiť dostupnosť a kvalitu poskytovanej starostlivosti

Cieľová skupina: Zdravotnícki pracovníci v súlade s § 27 ods. 1 až 3, zákona č. 578/2004 Z.z.
– odborníci poskytujúci starostlivosť o duševné zdravie (viď. str. 2-3)
v pracovno-právnom vzťahu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

Oblasti vzdelávania: špecializačné štúdium, alebo kurzy v maximálnej výške 2 000 eur
certifikačné štúdium, alebo kurzy v maximálnej výške 4 000 eur
sústavné vzdelávanie, alebo kurzy v maximálnej výške 2 000 eur
vzdelávacie aktivity pre komunitnú starostlivosť v oblasti duševného zdravia,
alebo kurzy v maximálnej výške 3 000 eur

Oprávnené obdobie: Od 1. februára 2020 najneskôr do 31.januára 2025

Link na výzvu: https://health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-vzdelavanie-v-rezorte