Ponuka voľného pracovného miesta pre liečebného pedagóga

Liečebný pedagóg do ambulancie liečebnej pedagogiky

DIALÓG spol. s r. o., Bratislava
Neštátne zdravotnícke zariadenie -Vysokošpecializovaný odborný ústav pre deti s poruchami
reči a učenia.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti – terapia detí predškolského veku a žiakov v
oblasti narušenej komunikačnej schopnosti a s poruchami učenia, stimulácia vývinu dieťaťa,
predškolská príprava.

Požiadavky na zamestnanca – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore Liečebná
pedagogika

Osobnostné predpoklady a zručnosti – absolventi Pedagogickej fakulty odboru Liečebná
pedagogika resp. Logopédia a liečebná pedagogika. Vyžadujeme komunikatívnosť, tvorivosť,
pozitívny vzťah k deťom, zodpovednosť, odolnosť voči stresu. Prax v zdravotníckom alebo
školskom zariadení, zaradenie do špecializačného štúdia sú vítané.

Zamestnanecké výhody, benefity – tímová práca v mladom, kreatívnom a odborne zdatnom
kolektíve. Zaškolenie odborným pracovníkom, práca pod supervíznym dozorom odborného
garanta. Účasť na vzdelávacej a publikačnej činnosti. Možnosť postgraduálneho štúdia a
odborného rastu. Zamestnanecké výhody (Multisport karta, príspevok na pracovné oblečenie ,
ďalšie vzdelávanie, home office).

Kontaktná osoba: Ing. Erika Foltánová

Životopis, motivačný list, súhlas so spracovaním osobných údajov prosíme zasielať e-mailom
foltanova@dialogzdravotnictvo.sk

Celé znenie je na profesií :
https://www.profesia.sk/praca/dialog/O4525192?utm_campaign=user_send_job_10022&utm_cont
ent=call-to-action&utm_medium=mail&utm_source=user_send_job_10022&utm_term=2023-02-22

Liečebný pedagóg ako vedúci denného stacionára
DIALÓG spol. s r. o., Bratislava

Neštátne zdravotnícke zariadenie -Vysokošpecializovaný odborný ústav pre deti s poruchami
reči a učenia.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti – Vedúca/i denného stacionára pre deti s
narušeným vývinom reči. Ide o jednu pracovnú pozíciu. Riadi chod denného stacionára a
prácu zamestnancov denného stacionára (terapeutov, pomocného personálu), tak po odbornej ako aj administratívnej stránke. Vedie zdravotnú dokumentáciu. Úzko spolupracuje s
ostatnými zamestnancami v zariadení (psychológovia, logopédi, zamestnanci recepcie).

Požiadavky na zamestnanca – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore Liečebná
pedagogika

Osobnostné predpoklady a zručnosti – absolventi Pedagogickej fakulty odboru Liečebná
pedagogika resp. Logopédia a liečebná pedagogika. Vyžadujeme komunikatívnosť, tvorivosť,
pozitívny vzťah k deťom, zodpovednosť, odolnosť voči stresu. Prax v zdravotníckom alebo
školskom zariadení, zaradenie do špecializačného štúdia sú vítané.

Zamestnanecké výhody, benefity – tímová práca v mladom, kreatívnom a odborne zdatnom
kolektíve. Zaškolenie odborným pracovníkom, práca pod supervíznym dozorom odborného
garanta. Účasť na vzdelávacej a publikačnej činnosti. Možnosť postgraduálneho štúdia a
odborného rastu. Zamestnanecké výhody (Multisport karta, príspevok na pracovné oblečenie ,
ďalšie vzdelávanie, home office).

Kontaktná osoba: Ing. Erika Foltánová

Životopis, motivačný list, súhlas so spracovaním osobných údajov prosíme zasielať e-mailom
foltanova@dialogzdravotnictvo.sk

Celé znenie je na profesií :

https://www.profesia.sk/praca/dialog/O4481976?utm_campaign=offer_detail&utm_medium=social_media&utm_source=facebook

2%

Milí priatelia, ďakujeme, že nás podporíte 2%.

Posledný rok bol aj pre nás plný výziev. PRO LP naďalej zastupuje liečebných pedagógov na Európskom i Slovenskom poli.

2% z Vašich daní u nás nájdu svoje miesto pri časovo náročnej legislatívnej práci aj pri zviditeľňovaní liečebnej pedagogiky na Slovensku.

Ďakujeme, že ste s nami.
Tím PRO LP

Ako na to? 

Tlačivá: 

Ako prvé si nechajte potvrdiť tlačivo potvrdenie o zaplatení dane  u Vášho zamestnávateľa. Druhým krokom je vyplniť tlačivo PRO LP tlačivo 2% a obidve vyplnené tlačivá odovzdať na príslušnom daňovom úrade podľa miesta Vášho trvalého bydliska. Posledný deň na odovzdanie tlačív na daňovom úrade je 30. apríl 2023 (pokiaľ samozrejme nespadáte pod niektorú z výnimiek).

Údaje o prijímateľovi:
PRO LP Asociácia liečebných pedagógov, Rozvodná 11, 831 01 Bratislava , IČO: 36076732

Prehľad užitočných informácií:

31.03.2023 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie –
v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje
v tomto predĺženom termíne
.

31.03.2023 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby (v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane). POZOR!
Ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2022 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje
v tomto predĺženom termíne.

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

+ termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane): 
možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Ďakujeme!

Výzva MZ SR v oblasti vzdelávania zdravotníckych pracovníkov – možnosť preplatenia vzdelávania

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Vykonávateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov výzvy: „Podpora ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v oblasti
starostlivosti o duševné zdravie“
Kód výzvy: 12I08-21-V02

Cieľ výzvy: Zvýšiť počet odborných pracovníkov s moderným vzdelávaním,
čo umožní zvýšiť dostupnosť a kvalitu poskytovanej starostlivosti

Cieľová skupina: Zdravotnícki pracovníci v súlade s § 27 ods. 1 až 3, zákona č. 578/2004 Z.z.
– odborníci poskytujúci starostlivosť o duševné zdravie (viď. str. 2-3)
v pracovno-právnom vzťahu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

Oblasti vzdelávania: špecializačné štúdium, alebo kurzy v maximálnej výške 2 000 eur
certifikačné štúdium, alebo kurzy v maximálnej výške 4 000 eur
sústavné vzdelávanie, alebo kurzy v maximálnej výške 2 000 eur
vzdelávacie aktivity pre komunitnú starostlivosť v oblasti duševného zdravia,
alebo kurzy v maximálnej výške 3 000 eur

Oprávnené obdobie: Od 1. februára 2020 najneskôr do 31.januára 2025

Link na výzvu: https://health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-vzdelavanie-v-rezorte

Ponuka vzdelávania v téme násilia páchaného na ženách

Oslovujeme Vás s ponukou vzdelávania v téme násilia páchaného na ženách, jeho špecifík,
dôsledkov, možnosti riešenia a vzájomnej spolupráce v prospech žien zažívajúcich násilie a ich
detí.

Sme občianske združenie, ktoré sa tejto téme venuje už 20 rokov. Okrem priamej práce
s klientelou (poradenské služby a ubytovanie v Bezpečnom ženskom dome) sa venujeme
preventívnym a vzdelávacím aktivitám a našim cieľom je zvyšovanie povedomia o téme násilia
páchaného na ženách a poukazovanie na potrebu nulovej tolerancie násilia.
Keďže sa v rámci svojej práce stretávate aj so ženami zažívajúcimi násilie a ich deťmi, rady by
sme Vám ponúkli krátke bezplatné vzdelávanie v rozsahu 2 hodín určenépre terénne sociálne
pracovníčky a pracovníkov Obecných úradov.

Veríme, žeVám táto téma nie je ľahostajná a že sa spoločne dohodneme na vhodnom termíne
a mieste vzdelávania.


V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať, tel. 0902 614 776

S úctou a pozdravom

Mgr. Ľudmila Vysocká
výkonná riaditeľka MyMa y, o.z.

Spoločným úsilím k zelenej , konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Projekt Bezpečná cesta z násilia je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

www.norwaygrants.sk/dgv
www.zenavtiesni.sk
www.mymamy.sk

ŽENA V TIESNI

PREVENCIA A ELIMINÁCIA NÁSILIA PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH V PRAXI TSP, PRACOVNÍČOK, PRACOVNÍKOV OBECNÝCH, MESTSKÝCH ÚRADOV

 • Obsahové zameranie a témy informačných stretnutí pre terénne sociálne pracovníčky, pracovníkov,
 • pracovníčky, pracovníkov OcÚ, MsÚ 2023
 • Otvorenie informačného stretnutia
 • Základné informácie o násilí páchanom na ženách, rodovej rovnosti, ľudských práv
 • Druhy, formy násilia, dynamika násilia
 • Vzorce násilného správania
 • Odhad nebezpečenstva násilia na ženách v párových vzťahoch, metódy
 • nebezpečenstva
 • Možnosti pomoci — z pohľadu pomáhajúcich profesionálok, profesionálov OcÚ, MsÚ
 • Model troch planét
 • Záverečná diskusia, evalvácia

Pozvánka na verejnú diskusiu o vzťahovej a sexuálnej výchove 

Dobrý deň,

Veľmi radi by sme Vás touto cestou pozvali na verejnú diskusiu o vzťahovej a sexuálnej výchove Spoločnosti pre plánované rodičovstvo, s názvom “Ako sa ma týka vzťahová a sexuálna výchova?” v dvoch mestách Slovenska:

 • V Bratislave dňa 09.11.2022 o 18.30 v priestoroch Štúdia 12 na Jakubovom námestí 12.
 • V Košiciach dňa 16.11.2022 o 18.30 v priestoroch Bábkového divadla na Alžbetinej ulici 38.

Budeme sa rozprávať so zaujímavými hosťami/hostkami, lektorkami vzťahovej a sexuálnej výchovy, s rodičmi, študentstvom, odborníkmi/-čkami a učiteľmi/-kami o tom, ako sa nás týka vzťahová a sexuálna výchova. 

Touto cestou Vás srdečne pozývame zúčastniť sa tohto unikátneho formátu diskusie, kde sa budeme rozprávať o vzťahoch a sexualite, ktoré sú súčasťou našich životov, tiel a politických debát. Príďte zistiť, akú rolu má každý človek v tom, aby sme mali bezpečie a zdravie v našich školách, rodinách a komunitách. Môžete sa tešiť aj na kultúrne obohatenie so Slam poetry.

 • Vstup na podujatia je voľný, kapacita priestorov je však obmedzená, preto Vás prosíme o vyplnenie registračného formulára: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjhP3BVfeOrbTfJKx_9BwlpI00gcfLPjCjU4VkE_RaO-bf-w/viewform?usp=send_form

Na emailovú adresu Vám zašleme pozvánku/vstupenku na udalosť.

Ďakujeme podpore Nórskych fondov za možnosť realizovať osvetové diskusie pre verejnosť. 

Tešíme sa na stretnutie s Vami všetkými a budeme veľmi vďačné aj za zdieľanie udalosti vo Vašich komunitách a kruhoch.

Verejná diskusia v Bratislave: https://www.facebook.com/events/485103040250099?ref=newsfeed

Verejná diskusia v Košiciach: https://www.facebook.com/events/1549722868770600/?ref=newsfeed

S pozdravom

Tím SPR

INTENZÍVNY CELODENNÝ ENCOUNTER

INTENZÍVNY CELODENNÝ ENCOUNTER

Radi by sme Vás pozvali na intenzívny celodenný encounter, ktorý sa uskutoční v sobotu 8.10.2022 od 8:30 hod v Bratislave

FACILITÁTORI: PhDr. Ivan Valkovič a Mgr. Marta Špaleková

Encouterové skupiny vychádzajú z princípov PCA (Person Centered Approach – prístup zameraný na človeka), ktorého zakladateľom je Carl Rogers. PCA je „nielen prístupom k psychoterapii, ale aj stanovisko, filozofia, prístup k spôsobu bytia, ktorý je vhodný do každej situácie, kde je cieľom rast človeka, skupiny, spoločenstva“. Encounterová skupina alebo aj „skupina stretnutí“ poskytuje príležitosť stretnúť sa navzájom hlbšie a osobnejšie. „V takejto skupine jednotlivec spoznáva sám seba a každého člena skupiny úplnejšie, ako je to možné v bežných spoločenských alebo pracovných vzťahoch.“ (cit. Carl Rogers)

PhDr. Ivan Valkovič – psychológ, PCA facilitátor a PCA supervízor, prekladateľ viacerých kníh Carla Rogersa do slovenčiny,“bard“ rogeriánskej terapie na Slovensku.

Mgr. Marta Špaleková – vyštudovala sociálnu prácu, má ukončený supervízny výcvik, psychoterapeutický výcvik v PCA, výcvik v motivačných rozhovoroch a arteterapeutický výcvik. V praxi od roku 1998.

page1image90968256 page1image90968560

ORGANIZÁCIA: 8 hodín zážitku, 8:30 – 19:00 hod, prestávky budú podľa dohody. Počet miest je limitovaný.

CENA: prihlásenie do 31.8.2022 zvýhodnená cena 60 eur, od 1.9.2022 70 eur. Zľava 55 eur (zvýhodnená do 31.8.2022) je pre študentov arodičov na materskej/rodičovskej dovolenke, neskôr je cena 65 eur (od 1.9.2022).

Cena zahŕňa: prenájom miestnosti, odmena pre facilitátorov, administratíva. Obed nie je zahrnutý v cene.

PRIHLÁSENIE: https://forms.gle/tc5hvKaZh1sjPSA67

page1image91022176 page1image91022464

PODMIENKY ZRUŠENIA:

A) Ak účastník/-čka po zaplatení chce svoju účasť zrušiť, vložné nevraciame, ale môže za seba nájsť náhradu.
B) Ak budeme nútení zrušiť encounter z dôvodu epidemiologických opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou COVID-19, akcia sa uskutoční v náhradnom termíne. Ak vám nový termín nebude vyhovovať, vrátime vám účastnícky poplatok (okrem 10% zo zaplatenej sumy za administratívne úkony).

MIESTO KONANIABratislava (upresníme podľa počtu prihlásených). Ubytovanie si účastníci zabezpečujú individuálne.

KONTAKTencounter.ister@gmail.com Tešíme sa na Vás!

Martina Bottová a Andrea Belicová

Dramaterapeutický výcvik s arteterapeutickým presahom

Dlouhodobý výcvik v metodě Developmnetal Transformations – DvT
Dramaterapeutický výcvik s arteterapeutickým přesahem

Startujeme 1. kolo výběru účastníků do čtvrtého běhu dlouhodobého dramaterapeutického výcviku,
zaměřeného na metodu Developmental Transformations (DvT). V Čechách je tato metoda též
známá jako Vývojové proměny. Jejím zakladetelem je dramaterapeut, klincký psycholog, profesor Yale University Dr. David Read Johnson.

Co je DvT? DvT je kreativní (performační), psychodynamický způsob terapie, ve kterém jsou
klíčové pojmy – tělo (práce s tělem, vlastní jednání, vnímání sebe „v těle a prostoru“..), hrací
prostor (hra, aktivní jednání v situaci „tady a teď“), setkání (se sebou – vědomí/nevědomí, ve
vlastním příběhu, s druhými i příběhy ostatních), transformace (náhled, vývoj, směřování..)
Pozornost výcviku je zaměřena na DvT metodu, k tomu ovšem nabízíme přesah do arteterapie.
Opíráme se o ověřenou a dlouhodobou spolupráci obou hlavních lektorů Dipl. KT. Beate Albrich
a MgA. Viktora Dočkala, působících v kreativně terapeutickém atelieru DADA Extraart,z.s.
Základní podmínky pro přijetí jsou: věk 24 let a více, znalost angličtiny, psychická stabilita, zkušenost s vlastní divadelní či výtvarnou tvorbou.

Pro výběr účastníků v 1.kole prosíme o zaslání:
strukturovaného CV + fotografie

• rozvitého CV (vlastní příběh, rodina, psychika..) – min. 2 strany A4, max. 4strany
• motivačního dopisu (proč tento výcvik, očekávání, směřování..)- 1 str.textu A4
• vlastní zkušenosti (popis co, kdy, kde, jak..) s tvořením – divadelní/výtvarnou -1str. A4 max.

Požadované prosím zašlete v české i anglické verzi a to nejpozději do 30. 9 2022 na emailovou adresu: dada.extraart@gmail.com

Zaslané dokumenty bude číst pouze výcvikový tým, dokumenty budou automaticky skartovány/ vymazány v případě Vašeho nepřijetí do dalšího kola výběru.

Ve 2. kole bude následovat ústní pohovor s výcvikovými lektory.

Učební plán výcviku je koncipován na 700 výukových hodin (zahrnuta skupinová a individuální sebezkušenost, teorie-DvT, klinická, kontextová-
Kreativní, umělecké, terapie, psychoterapie)

Celkově vše rozvrženo do 3a3/4 ; v jednom roce 2x 6ti denní pobyt + 2 víkendy = 3dny
Cena výcviku je stanovena na 35.000,- Kč /1 rok (cena se v průběhu výcviku může měnit v
závistlosti na inflaci). Cena nezahrnuje ubytování a stravu na jednotlivých setkáních.
Supervize a vlastní individuální sebezkušenost není zahrnuta ve výukových hodinách.

Výcvik bude probíhat v češtině a angličtině.

Výcvik je garantován a organizován atelierem DADA Extraart, z.s., Asociací
Dramaterapeutů ČR (ADCR) a DvT Institute New Haven, USA.

Pracujeme v souladu s evropskými i mimoevropskými profesními standardy (ADCR, DvT, NADTA, EAP) a standardy etickými (ADCR, DvT, NADTA, EAP)

Hlavní výcvikový lektoři: Dipl. KT Beate Albrich, MgA. Viktor Dočkal
Výcvikový tým je doplněn zahraničními DvT experty a klinickými experty tuzemskými
(2 experti/rok).

Garant výcviku: MUDr. Radmila Schneiderová

Předpokládaný začátek výcviku – únor 2023

(Přesné datum je přímo úměrné možnostem a rychlosti složení výcvikové skupiny)

Konferencia liečebných pedagógov – Štandardné postupy v liečebnej pedagogike

PRO LP Asociácia liečebných pedagógov, Katedra liečebnej pedagogiky PdFUK, Katedra klinickej logopédie a liečebnej pedagogiky LF SZU Vás pozývajú na konferenciu liečebných pedagógov:

ŠTANDARDNÉ POSTUPY V LIEČEBNEJ PEDAGOGIKE

dňa 6. a 7. októbra 2022 v čase 9.00 – 15.00h

v Centre Memory, Mlynarovičova 21, Bratislava

Odborným garantom konferencie je prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD

Cieľom konferencie je oboznámenie odbornej verejnosti s témami štandardných diagnostických a terapeutických postupov v zdravotníctve a rozšírenie týchto tém príspevkami odborníkov z praxe.

Na konferenciu je možné prihlásiť sa cez formulár.

PROGRAM KONFERENCIE

Program – 6.10.2022 (štvrtok)
9.00 – 9.20 Registrácia účastníkov
9.20 – 9.30 Úvodný príhovor
PaedDr. Erika Kovácsová, PhD
9.30 – 10.10 Najčastejšie gerontopsychiatrické ochorenia
PaedDr. Mária Čunderlíková (prednáška+diskusia)
10.10 – 10.40 Nefarmakologické metódy a prístupy v liečbe demencií  (šdtp) + diskusia
PaedDr. Mária Čunderlíková
10.40 – 11.20 Humor a smiech v terapii seniorov
PaedDr. Zlatka Šramová (prednáška+diskusia)
11.20 – 12.30 Diagnostika  kognitívnych funkcií pomocou skríningových metód a ich
využívanie v praxi (MoCA, MMSE)a pomocou testov bežných denných činností (ADL, IADL)
PaedDr. Mária Čunderlíková, Mgr. Katarína Kiseľáková (workshop)
12.30-13.45 Prestávka na obed
13.45-14.00 Život PRO LP
PaedDr. Monika Stupková, PhD.
14.00 – 14.30 „Bicykel“ Línia života u úzkostného, depresívneho pacienta v seniorskom veku
(reminiscencia) Mgr. Mária Wirth, PhD. (kazuistika+diskusia)
14.30 – 15.10 Dotyk, ktorý sa prihovára – cítim, teda som. Bazálna stimulácia v praxi. 
Mgr. Lenka Práznovská (prednáška s praktickými ukážkami+diskusia)
15.10 – 16.00 Stretnutie E.H.Eriksona s A. Alzheimerom- Stavy dezorientácie u pacientov s
demenciou zo psychosociálneho pohľadu Mgr. Mária Wirth, PhD. (prednáška+diskusia)
16.00 – 16.30 Možnosti arteterapie pri liečbe ľudí s demenciou
Mgr. Terézia Jánošíková (prednáška+diskusia)
16.30-16.35 Ukončenie LP konferencie
PaedDr. Erika Kovácsová, PhD.

Program – 7.10.2022 (piatok)
9.00 – 9.15 Registrácia účastníkov
9.15 – 9.30 Bol našim učiteľom: Prof. PhDr. Gejza Dobrotka, CSc. 
prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.
9.30 – 10.00 Mierna kognitívna porucha  (šdtp) + diskusia
Mgr. Katarína Kiseľáková
10.00 – 10.30 Koncept zmyslovej aktivizácie v zariadení sociálnych služieb Dominik, n.o.
Mgr. Veronika Víglaská (prednáška s kazuistikou)
10.30 – 11.10 Podpora sociálnej interakcie a komunikácie v skupine
Mgr. Barbora Hricová (skupinová kazuistika)
11.10 – 12.15 Význam psychomotorických cvičení v práci so seniormi
Mgr. Katarína Kiseľáková (workshop)
12.15 – 13.15 Prestávka na obed
13.15 – 13.45 Prevencia neurodegeneratívnych ochorení (PpVP) + diskusia
PaedDr. Erika Kovácsová, PhD.
13.45 – 15.00 Tvorivá aktivizácia
Mgr. Jana Szeifová (workshop)
15.00 – 15.05 Ukončenie LP konferencie
PaedDr. Erika Kovácsová, PhD

Možnosť udelenia kreditov. Konferenčný poplatok: 30 eur, pre členov Asociácie PRO LP 20 eur.  

Tešíme sa na stretnutie.

Za prípravný výbor : Mgr. Viera Bosáková, PaedDr. Monika Stupková, PhD., PaedDr. Erika Kovácsová, PhD., Mgr. Zuzana Yakhyaev, PhD.

Aktuálna možnosť prihlásiť sa na Bc. a Mgr. stupeň vzdelávania v odbore Liečebná pedagogika na UK v BA

Doplňujúce prijímacie konanie s podaním prihlášky od 18.5. do 18.7.2022

Podrobné informácie nájdete tu.

Študijný program LIEČEBNÁ PEDAGOGIKA Mgr.

 • Podmienky prijatia sú:
  • ✓  úspešne ukončené bakalárske štúdium v študijnom programe liečebná pedagogika
  • ✓  V prípade väčšieho počtu uchádzačov ako je predpokladaný počet prijatých uchádzačov na danýštudijný program si fakulta vyhradzuje právo vybrať uchádzačov podľa váženého študijného priemeru za celé Bc. štúdium.

Študijný program LIEČEBNÁ PEDAGOGIKA Bc.

Výber uchádzačov sa uskutočňuje:
• na základe výsledkov talentovej prijímacej skúšky, pričom sa čiastočne do úvahy berú aj dosiahnuté výsledky

stredoškolského štúdia. V takomto prípade váha prijímacej skúšky tvorí min. 3⁄4 z celkového výsledku prijímacieho konania.

Prijímacia skúška pozostáva z dvoch častí:

 • V prvej časti absolvuje uchádzať úvodný rozhovor o motivácii k štúdiu a svojich predpokladoch pre odbor liečebnápedagogika. V rámci ústneho pohovoru bude uchádzač postavený pred úlohu komunikačne zvládnuť zadanúsituáciu.
 • V druhej časti budú overované talentové predpoklady pre štúdium z výtvarného, pohybového, hudobného,literárno-dramatického prejavu a zručností práce s materiálmi. Uchádzač si bude vyberať z týchto piatich možností také dve, o ktorých si myslí, že má najlepšie predpoklady v nich uspieť. Bude potrebné:
  • z výtvarných predpokladov – priniesť vlastné výtvarné práce na ukážku. Úlohou uchádzača bude výtvarnespracovať 2 zadané témy (napr. znázorniť niektorú emóciu, situáciu so zadaným typom vzťahu);
  • z hudobných predpokladov – je potrebné pripraviť si k prednesu pieseň, zahrať pripravenú skladbu – k dispozícii je klavír (iný hudobný nástroj si treba priniesť);
  • literárnodramatického prejavu – treba mať pripravený prednes úryvku poézie alebo prózy, prípadne ukážku vlastnej tvorby, tvorivo zvládnuť improvizáciu podľa predlohy;• z pohybového prejavu – priniesť si pohodlné oblečenie a obuv, pripraviť si výrazový tanec a jednu pantomimickú etudu (každé asi na 2 minúty), stvárniť zadanú tému, improvizácia;

• zručnosti z práce s materiálmi – doniesť si 2 ukážky aktuálnych výrobkov s popisom zhotovenia, tvorivo použiť ponúknutý materiál, práca podľa návodu.

Elektronické podanie prihlášky.

V prípade, že je počet uchádzačov nižší ako počet uchádzačov, ktorých plánovala katedra na študijný program prijať, nebude prijímacia skúška realizovaná.

Pozvánka na diskusiu k téme digitálnej bezpečnosti naprieč generáciami

Vážení pozvaní hostia,  

Dovoľte mi ešte raz Vás pozvať na diskusiu ohľadom témy digitálnej bezpečnosti naprieč generáciami a zazdieľať s Vami program spolu s linkom na pripojenie. Diskusia bude rozdelená do troch blokov, pričom každý bude venovaný jednej vekovej kategórii: deti a mládež, ľudia v produktívnom veku a seniori. Pre každú generáciu sa pokúsime identifikovať najčastajšie a najzávažnejšie hrozby v online priestore a zároveň informovať o úspešných projektoch a vzdelávacích programoch zameraných na ochranu v online priestore. V každom bloku najprv vystúpia spíkri s krátkymi vstupmi a potom bude nasledovať neformálna moderovaná diskusia.  

Diskusiu bude viesť pán Pavol Adamec, výkonný riaditeľ oblasti riadenia rizík v spoločnosti KPMG, s viac ako 20-ročnými skúsenosťami v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ochrany údajov a technologickej regulácie. 

Výstupom z podujatia bude pozičný dokument s relevantnými odporúčaniami pre každú vekovú skupinu, aby bol internet bezpečným miestom pre nás všetkých, ktorý bude vytvorený na základe tejto diskusie.    

Link na podujatie: How to stay safe online? Digital Safety Across Generations Event 

PROGRAM – MS TEAMS, 06.04.2022, 13.00 do 16.00 hod. 

HLAVNÉ OTVORENIE  

 1. Gabriel GALGÓCI, prezident, AmCham Slovakia 
 2. Violeta LUCA, generálna riaditeľka, Microsoft Česká a Slovenská republika 

ÚVOD DO TÉMY 

3.       Pavol ADAMEC, Risk Consulting Director, KPMG, moderátor podujatia 

BLOK I. Deti a Teenageri  

13:10 ÚVODNÁ PREDNÁŠKA (v anglickom jazyku) 

 • Prezentácia výsledkov štúdie Digital Civility Index a predstavenie programu The Council for Digital Good Europe  

4.       Helena Pons-Charlet, Micrososft 

 1. Nina Fortíková, ambasádorka projektu The Council for Digital Good Europe  

13:20 VSTUP DO TÉMY: DIGITÁLNE OBČIANSTVO  

6.       Andrea Cox, digiQ, výkonná riaditeľka  

13:30 VSTUP DO TÉMY: PROJEKT SECURITY GIRL  

7.       Petra Kotuliaková, Aj Ty v IT, CEO  

MODEROVANÁ DISKUSIA 

BLOK II. Ľudia v produktívnom veku  

14:00 VSTUP DO TÉMY: Vzdelávanie o digitálnej bezpečnosti zo školy do života 

8.       Marek Zeman, Tatra banka, vedúci oddelenia IS bezpečnosti 

14:10 VSTUP DO TÉMY: HOAXY A DEZINFORMÁCIE 

9.       Peter Jančárik, Seesame Head of Social Impact Team a spoluzakladateľ webu konšpirátori.sk 

14:20 VSTUP DO TÉMY: RODOVÝ ASPEKT DIGITÁLNEJ BEZPEĆNOSTI A SEXUALIZOVANÉ NÁSILIE 

10.   Michaela Dvořáková, Masarykova univerzita, autorka odborného článku „Revenge porn a deepfakes: ochrana soukromí v éře moderních technologií.“  

14:30 VSTUP DO TÉMY: VPLYV PANDÉMIE COVID-19 NA ĽUDÍ PO 50-KE A PRECHOD DO ONLINU 

11.   Lenka Iľanovská a Katarína Podracká, Get Clients 

MODEROVANÁ DISKUSIA 

BLOK III. Seniori  

15:00 VSTUP DO TÉMY: NAJČASTEJŠIE HROZBY INTERNETU PRE SENIOROV: FAKE NEWS A PODVODY 

12.   Lukáš Zajac, Transparency International Slovensko 

15:10 VSTUP DO TÉMY: MEDZIGENERAČNÝ PROJEKT “DEDKOV SPRIEVODCA DIGITÁLNOU GALAXIOU” 

13.   Gabriel Chromiak, Centrum pre rodinu Trenčín 

15:20 VSTUP DO TÉMY: DÔLEŽITOSŤ PODPORY A SPOLUPRÁCE PRI VZDELÁNÍ NIELEN SENIOROV 

14.   Peter Ščasný, Dell, Global IT Training Leader 

MODEROVANÁ DISKUSIA 

16:00 ZÁVER 

Tešíme sa na stretnutie a diskusiu s Vami už budúci týždeň.  

KRISTÍNA GOTTHARDOVÁ