Hľadáme nových kolegov/ kolegyne

Do narnijského tímu hľadáme k novému školskému roku 2023/24 nových kolegov, nové kolegyne. Budeme radi, ak túto informáciu budete zdieľať.

Hľadáme milú kolegyňu na recepciu školy

A tiež hľadáme príjemnú osôbku, hneď dve, na našu recepciu, nakoľko sa obe naše dámy, Biba aj Alenka, posúvajú v živote ďalej. Link: https://www.edujobs.sk/praca/41572

Ponuka voľného pracovného miesta pre liečebného pedagóga

Liečebný pedagóg do ambulancie liečebnej pedagogiky

DIALÓG spol. s r. o., Bratislava
Neštátne zdravotnícke zariadenie -Vysokošpecializovaný odborný ústav pre deti s poruchami
reči a učenia.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti – terapia detí predškolského veku a žiakov v
oblasti narušenej komunikačnej schopnosti a s poruchami učenia, stimulácia vývinu dieťaťa,
predškolská príprava.

Požiadavky na zamestnanca – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore Liečebná
pedagogika

Osobnostné predpoklady a zručnosti – absolventi Pedagogickej fakulty odboru Liečebná
pedagogika resp. Logopédia a liečebná pedagogika. Vyžadujeme komunikatívnosť, tvorivosť,
pozitívny vzťah k deťom, zodpovednosť, odolnosť voči stresu. Prax v zdravotníckom alebo
školskom zariadení, zaradenie do špecializačného štúdia sú vítané.

Zamestnanecké výhody, benefity – tímová práca v mladom, kreatívnom a odborne zdatnom
kolektíve. Zaškolenie odborným pracovníkom, práca pod supervíznym dozorom odborného
garanta. Účasť na vzdelávacej a publikačnej činnosti. Možnosť postgraduálneho štúdia a
odborného rastu. Zamestnanecké výhody (Multisport karta, príspevok na pracovné oblečenie ,
ďalšie vzdelávanie, home office).

Kontaktná osoba: Ing. Erika Foltánová

Životopis, motivačný list, súhlas so spracovaním osobných údajov prosíme zasielať e-mailom
foltanova@dialogzdravotnictvo.sk

Celé znenie je na profesií :
https://www.profesia.sk/praca/dialog/O4525192?utm_campaign=user_send_job_10022&utm_cont
ent=call-to-action&utm_medium=mail&utm_source=user_send_job_10022&utm_term=2023-02-22

Liečebný pedagóg ako vedúci denného stacionára
DIALÓG spol. s r. o., Bratislava

Neštátne zdravotnícke zariadenie -Vysokošpecializovaný odborný ústav pre deti s poruchami
reči a učenia.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti – Vedúca/i denného stacionára pre deti s
narušeným vývinom reči. Ide o jednu pracovnú pozíciu. Riadi chod denného stacionára a
prácu zamestnancov denného stacionára (terapeutov, pomocného personálu), tak po odbornej ako aj administratívnej stránke. Vedie zdravotnú dokumentáciu. Úzko spolupracuje s
ostatnými zamestnancami v zariadení (psychológovia, logopédi, zamestnanci recepcie).

Požiadavky na zamestnanca – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore Liečebná
pedagogika

Osobnostné predpoklady a zručnosti – absolventi Pedagogickej fakulty odboru Liečebná
pedagogika resp. Logopédia a liečebná pedagogika. Vyžadujeme komunikatívnosť, tvorivosť,
pozitívny vzťah k deťom, zodpovednosť, odolnosť voči stresu. Prax v zdravotníckom alebo
školskom zariadení, zaradenie do špecializačného štúdia sú vítané.

Zamestnanecké výhody, benefity – tímová práca v mladom, kreatívnom a odborne zdatnom
kolektíve. Zaškolenie odborným pracovníkom, práca pod supervíznym dozorom odborného
garanta. Účasť na vzdelávacej a publikačnej činnosti. Možnosť postgraduálneho štúdia a
odborného rastu. Zamestnanecké výhody (Multisport karta, príspevok na pracovné oblečenie ,
ďalšie vzdelávanie, home office).

Kontaktná osoba: Ing. Erika Foltánová

Životopis, motivačný list, súhlas so spracovaním osobných údajov prosíme zasielať e-mailom
foltanova@dialogzdravotnictvo.sk

Celé znenie je na profesií :

https://www.profesia.sk/praca/dialog/O4481976?utm_campaign=offer_detail&utm_medium=social_media&utm_source=facebook

Výzva MZ SR v oblasti vzdelávania zdravotníckych pracovníkov – možnosť preplatenia vzdelávania

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Vykonávateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov výzvy: „Podpora ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v oblasti
starostlivosti o duševné zdravie“
Kód výzvy: 12I08-21-V02

Cieľ výzvy: Zvýšiť počet odborných pracovníkov s moderným vzdelávaním,
čo umožní zvýšiť dostupnosť a kvalitu poskytovanej starostlivosti

Cieľová skupina: Zdravotnícki pracovníci v súlade s § 27 ods. 1 až 3, zákona č. 578/2004 Z.z.
– odborníci poskytujúci starostlivosť o duševné zdravie (viď. str. 2-3)
v pracovno-právnom vzťahu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

Oblasti vzdelávania: špecializačné štúdium, alebo kurzy v maximálnej výške 2 000 eur
certifikačné štúdium, alebo kurzy v maximálnej výške 4 000 eur
sústavné vzdelávanie, alebo kurzy v maximálnej výške 2 000 eur
vzdelávacie aktivity pre komunitnú starostlivosť v oblasti duševného zdravia,
alebo kurzy v maximálnej výške 3 000 eur

Oprávnené obdobie: Od 1. februára 2020 najneskôr do 31.januára 2025

Link na výzvu: https://health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-vzdelavanie-v-rezorte

Liečebný pedagóg na psychiatrickej klinike

Psychiatrická klinika LFUK a UNB – Nemocnica Staré Mesto hľadá liečebného pedagóga. Úväzok je 1,0. Ide o 3 ročné zastupovanie kolegyne na materskej dovolenke. Kolektív je mladý – lekári, psychológovia, sestry, sociálna pracovníčka a ďalší. Pacientov je na lôžku 43, v stacionári 15.

V prípade záujmu kontaktujte prof. PhDr. Martu Horňákovú, PhD.

hornakova@fedu.uniba.sk

Telefón na pracovisko: +421 2 9015 9206

Alebo priamo prednostku kliniky doc. MUDr. Ľubomíru Izákovú, PhD.:

+421 2 57290 385

+421 2 57290 339

lubomira.izakova@gmail.com

https://www.fmed.uniba.sk/pracoviska/klinicke-pracoviska/psychiatricka-klinika-lf-uk-a-un-bratislava/

Hľadáme člena inkluzívneho tímu do školy

Dobrý deň,

obraciame sa na Vás s prosbou. Na našej škole pôsobí inkluzívny tím, ale od 1.9.2022 nám chýba školský špeciálny pedagóg, alebo sociálny pedagóg.

Ak toto miesto k 1.12.2022 neobsadíme, prídeme cez NIVAM o možnosť ďalej zamestnávať pre nás tak dôležitého zamestnanca.

V škole máme 450 detí, inkluzívny tým je pre nás už vzdelávacieho procesu a radi by sme toto miesto urýchlene obsadili.

Školský špeciálny pedagóg bol u nás zamestnaný cez projekt Pomáhajúce profesie.

Ak by ste, prosím, vedeli o niekom, kto by mal o zamestnanie v našej škole záujem, boli by sme Vám veľmi vďační.

My sme vyskúšali už všetky pracovné portály a možnosti.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte

Ďakujeme veľmi pekne

Turiničová Tamara – 0911 225094

Základná škola

Vinohradská 62

Šenkvice

90081

Aktuálna možnosť prihlásiť sa na Bc. a Mgr. stupeň vzdelávania v odbore Liečebná pedagogika na UK v BA

Doplňujúce prijímacie konanie s podaním prihlášky od 18.5. do 18.7.2022

Podrobné informácie nájdete tu.

Študijný program LIEČEBNÁ PEDAGOGIKA Mgr.

 • Podmienky prijatia sú:
  • ✓  úspešne ukončené bakalárske štúdium v študijnom programe liečebná pedagogika
  • ✓  V prípade väčšieho počtu uchádzačov ako je predpokladaný počet prijatých uchádzačov na danýštudijný program si fakulta vyhradzuje právo vybrať uchádzačov podľa váženého študijného priemeru za celé Bc. štúdium.

Študijný program LIEČEBNÁ PEDAGOGIKA Bc.

Výber uchádzačov sa uskutočňuje:
• na základe výsledkov talentovej prijímacej skúšky, pričom sa čiastočne do úvahy berú aj dosiahnuté výsledky

stredoškolského štúdia. V takomto prípade váha prijímacej skúšky tvorí min. 3⁄4 z celkového výsledku prijímacieho konania.

Prijímacia skúška pozostáva z dvoch častí:

 • V prvej časti absolvuje uchádzať úvodný rozhovor o motivácii k štúdiu a svojich predpokladoch pre odbor liečebnápedagogika. V rámci ústneho pohovoru bude uchádzač postavený pred úlohu komunikačne zvládnuť zadanúsituáciu.
 • V druhej časti budú overované talentové predpoklady pre štúdium z výtvarného, pohybového, hudobného,literárno-dramatického prejavu a zručností práce s materiálmi. Uchádzač si bude vyberať z týchto piatich možností také dve, o ktorých si myslí, že má najlepšie predpoklady v nich uspieť. Bude potrebné:
  • z výtvarných predpokladov – priniesť vlastné výtvarné práce na ukážku. Úlohou uchádzača bude výtvarnespracovať 2 zadané témy (napr. znázorniť niektorú emóciu, situáciu so zadaným typom vzťahu);
  • z hudobných predpokladov – je potrebné pripraviť si k prednesu pieseň, zahrať pripravenú skladbu – k dispozícii je klavír (iný hudobný nástroj si treba priniesť);
  • literárnodramatického prejavu – treba mať pripravený prednes úryvku poézie alebo prózy, prípadne ukážku vlastnej tvorby, tvorivo zvládnuť improvizáciu podľa predlohy;• z pohybového prejavu – priniesť si pohodlné oblečenie a obuv, pripraviť si výrazový tanec a jednu pantomimickú etudu (každé asi na 2 minúty), stvárniť zadanú tému, improvizácia;

• zručnosti z práce s materiálmi – doniesť si 2 ukážky aktuálnych výrobkov s popisom zhotovenia, tvorivo použiť ponúknutý materiál, práca podľa návodu.

Elektronické podanie prihlášky.

V prípade, že je počet uchádzačov nižší ako počet uchádzačov, ktorých plánovala katedra na študijný program prijať, nebude prijímacia skúška realizovaná.

Regionálny expert: budovanie partnerstiev a rozvíjanie dobrej praxe v poradenskom systéme

Chcete svojou prácou prispieť k zvyšovaniu kvality života detí a zníženiu ich školskej neúspešnosti? Byť súčasťou celonárodného tímu viac ako 200 interných a externých odborníkov z oblasti výchovného poradenstva a prevencie?

Projekt „Štandardy“ je prvým národným projektom, ktorého víziou je v spolupráci s regiónmi vytvoriť a zaviesť štandardy kvality v prístupe k dieťaťu a jeho rodine cez systém výchovného poradenstva a prevencie.
Štandardy tvoríme s dôrazom na multidisciplinárny prístup  – spoluprácu všetkých zúčastnených pri práci s dieťaťom. Aktívne zapájame inštitúcie a ľudí v systéme výchovného poradenstva a prevencie, ktorým poskytujeme podporu pre plnenie štandardov a zvyšovanie kvality práce.

Zapojte sa do tímu v regionálnom projektovom centre pre Nitriansky kraj a získajte možnosť:

 • Pôsobiť v tíme zodpovednom za tvorbu štandardov v spolupráci s regionálnymi inštitúciami.
 • Aktívne oslovovať účastníkov do Programu podpory a rozvoja multidisciplinárneho prístupu (MDP) v praxi, organizovať regionálne MDP stretnutia a okrúhle stoly.
 • Zodpovedať za vytváranie partnerstiev a mapovanie príkladov dobrej praxe v materských a základných školách, gymnáziách, poradenských zariadeniach a ďalších inštitúciách v kraji, ktoré poskytujú odbornú starostlivosť deťom a ich rodinám.
 • Oslovovať inštitúcie, absolvovanie úvodných návštev a budovanie vzťahov, dohodnutie a podpísanie zmluvy o spolupráci, sieťovanie odborníkov v kraji.
 • Získavať odporúčania na expertov z inštitúcii a zapájať ich do aktivít a tvorby výstupov projektu: prezentovať projekt, organizovať informačné okrúhle stoly, pracovné skupiny, koordinovať a metodicky usmerňovať ich činnosť v spolupráci so zvyškom interného tímu.
 • Vo finálnom výsledku zodpovedať za vypracovanie modelov uplatňovania MDP v poradenskej a preventívnej starostlivosti o dieťa a jeho rodinu v zapojených inštitúciách v kraji.
 • Komunikovať o čiastkovom plnení úloh so zvyškom tímu národného projektu, komunikovať informácie z projektu smerom k expertom a inštitúciám v kraji.
 • Mzda (brutto)
  Od 1650 do 1750 €

Iné benefity:

 • Možnosť využiť svoje skúsenosti z praxe pre ovplyvnenie fungovania systému poradenstva a prevencie na celom Slovensku.
 • Práca v kolektíve odborníkov z rôznych zložiek systému, zapálených pre spoločnú víziu.
 • Prístup k odborným materiálom a podujatiam Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.
 • Príležitosť využiť home-office – po dohode s nadriadeným.
 • K dispozícii služobný automobil, mobil a notebook.

Miesto výkonu práce: NR kraj
Druh pracovného pomeru: plný úväzok / hlavný pracovný pomer – na dobu trvania národného projektu (marec 2023)
Termín nástupu: ASAP ( od marca 2022)

Informácie o výberovom konaní

Životopisy posielajte emailom na uvedenú adresu personalne@vudpap.sk, v predmete uveďte názov pozície: Interný expert pre pilotné overenie multidisciplinárneho prístupu pracujúci v praxi do 14.2.2022.

Regionálnom projektom centre. Kontaktovať budeme vybraných uchádzačov

Požiadavky na zamestnanca

* VŠ vzdelanie II. stupňa humanitného zamerania.
* Min. 8 rokov relevantných pracovných skúseností.
* Preukázaná orientácia v školskej problematike a systéme VPaP (pracovné skúsenosti zo zložiek systému alebo spolupráce so systémom).
* Znalosť regionálnych pomerov a špecifík, skúsenosť s tvorbou výstupov s národným dopadom.
* Schopnosť komunikovať, vytvárať vzťahy a funkčné siete, konzultovať a dospieť ku kompromisom.
* Orientácia v problematike MDP a/alebo kvalitatívneho rozvoja inštitúcií a/alebo v projektovom manažmente a myslení.
* Znalosť akčných plánov najmenej rozvinutých okresov.

Stručná charakteristika spoločnosti: 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie realizuje národný projekt „Štandardy“ od 1. júna 2019 s víziou prispieť ku kvalite procesov v multidisciplinárnom prístupe k dieťaťu a jeho rodine cez systém výchovného poradenstva a prevencie (VPaP).

V praxi to znamená, že národný projekt prinesie:

 • procesné štandardy multidisciplinárneho prístupu v systéme výchovného poradenstva a prevencie,
 • sociálno-psychologický výcvik, výcviky v terapeutických metódach, zavedenie systému supervízie v poradenských činnostiach, inovácie vo vzdelávaní v oblasti kariérovej výchovy a kariérového poradenstva,
 • asistenciu pri podpore strategického rozvoja školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP, CŠPP) a špeciálnych výchovných zariadení, asistenciu pri získaní zdrojov pre podporu kvality služieb, ktoré tieto zariadenia poskytujú.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vo výške 18 100 644,80 Eur a jeho ukončenie je plánované na máj 2023.
www.esf.gov.skwww.minedu.sk

Viac informácií o projekte a jeho aktivitách: https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/


https://vudpap.sk/en/regionalny-expert-budovanie-partnerstiev-a-rozvijanie-dobrej-praxe-v-poradenskom-systeme/

Koordinátor/ka práce s mládežou na Oddelení školstva, športu a mládeže

Bratislava

Plný úväzok

1 350 EUR/mes.– možnosť priznať aj osobný príplatok v závislosti od odborných znalostí, pracovných skúseností a schopností

Popis pracovného miesta

 1. Rozvoj, koordinácia a systematická podpora práce s mladými ľuďmi (vo veku 15 – 30 rokov) v meste Bratislava, 
 2. Príprava, tvorba, následná implementácia a realizácia Koncepcie rozvoja práce s mládežou mesta Bratislava, ktorá má slúžiť ako hlavný strategický dokument oblasti práce s mládežou, 
 3. Každoročne vypracovávať, kontrolovať a vyhodnocovať plnenie akčného plánu činností spojených s rozvojom práce s mládežou, podpory mladých a zvyšovania spoluúčasti mladých na rozvoji mesta,   
 4. Aktívne a pravidelné mapovanie aktuálnych potrieb, trendov a problematík v živote mladých ľudí, ich následné vyhodnocovanie a adresovanie, 
 5. Vytváranie analýz pre potreby hlavného mesta Bratislava týkajúce sa života mladých ľudí,   
 6. Koordinácia mestského programu zvyšovania participácie a spoluúčasti mladých na tvorbe mestských politík a rozvoji mesta, 
 7. Rozvoj, propagácia a koordinácia činnosti a aktivít Mestského parlamentu mladých ako platformy, prostredníctvom ktorej sa mladí ľudia v Bratislave môžu aktívne zapájať, podieľať a prispievať riešeniami pre rozvoj mesta vo vzťahu k budúcim generáciám, 
 8. Vytvárať, aktualizovať a udržiavať databázu neziskových organizácií, neformálnych iniciatív a skupín pracujúcich s mládežou, ale aj mládežníckych organizácií a iniciatív v meste Bratislava, s ktorými sú hľadané možnosti aktívnej spolupráce s cieľom rozvoja v oblasti práce s mládežou mesta Bratislava, 
 9. Slúžiť ako kontaktná osoba pre mladých ľudí vo vzťahu k hlavnému mestu Bratislava, 
 10. Pomoc a podpora pri organizácii podujatí pre deti a mládež s cieľom participácie, väčšej miery zapojenia do diania v meste alebo zlepšenia komunikácie mesta Bratislava s deťmi a mladými, 
 11. Vyhľadávať možnosti realizovania projektov zameraných na deti a mládež̌, možnosti ich financovania z mimorozpočtových zdrojov mesta Bratislava, príprava žiadostí a realizácia procesu s cieľom uchádzať sa a využívať takéto možnosti, 
 12. Koordinácia propagácie činností v oblasti práce s mládežou,
 13. Vyhľadávanie, vytváranie a koordinácia partnerstiev mesta v oblasti mládeže s inštitúciami, súkromným sektorom, občianskymi združeniami a neformálnymi skupinami a napomáha rozvoju týchto partnerstiev.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Peňažné benefity: osobné príplatky a odmeny, valorizácia, príspevok do DDS 2 – 3 % 
 • Možnosť profesijného a odborného rastu. 
 • Ďalšie benefity: 
  • pružný pracovný čas 
  • 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily 
  • sociálna politika – príspevok na dopravu, príspevok na stravovanie, sociálna výpomoc možnosť bezplatného vstupu do vybraných mestských inštitúcií

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou/ vysokoškolské vzdelanie I. stupňa spoločenského, príp. humanitného zamerania (v prípade relevantných skúseností môže byť aj iné zameranie). 
 • Aktívna znalosť anglického jazyka, slovom aj písmom (B1). 
 • Bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace), 
 • Ukončené stredoškolské štúdium s maturitou, vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa, pričom výhodou je vzdelanie v humanitných alebo sociálnych vedách, 
 • Pracovné skúsenosti najmenej 1 rok, výhodou sú pracovné skúsenosti v oblasti práce s mládežou, 
 • Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme, 
 • Všeobecný rozhľad, orientácia v oblasti práce s mládežou a tvorby mládežníckych politík, inováciách a cit pre interakciu a prácu s mladými, 
 • Schopnosť realizácie projektového manažmentu, 
 • Manažérske, komunikačné a osobnostné predpoklady na výkon funkcie, spoľahlivosť, zodpovednosť a samostatnosť, proaktívnosť, zanietenosť a dynamickosť pri plnení cieľov, konštruktívnosť, schopnosť predvídať a efektívne riešiť problémové situácie,  odhodlanie učiť sa nové informácie a postupy, flexibilita a schopnosť zvládať záťažové situácie, schopnosť analytického a koncepčného uvažovania, organizačné zručnosti; tímovosť a schopnosť spolupracovať, schopnosť motivovať kolegov a stmeľovať rozličných zástupcov komunít, schopnosť komunikovať s rôznymi cieľovými skupinami s empatiou a porozumením. 
 • Plná znalosť štátneho jazyka a znalosť anglického jazyka na základnej úrovni. Užívateľské ovládanie počítača, pokročilá úroveň práce s produktmi Microsoft Office  (Word, Excel, Outlook, Power Point, Internet a iné) a ovládanie cloudových riešení od spoločnosti Microsoft.

Výhodou:

 • Manažérske zručnosti z iných odvetví, ktoré je možné zhodnotiť. 
 • Preukázateľné skúsenosti a prax v oblasti práce s mládežou (v rámci činnosti neziskového sektora, vzdelávací projektov či programov, rozvojových kurzov pre mladých, individuálneho poradenstva, atď.) 
 • Skúsenosti s projektovým riadením. 
 • Skúsenosti v oblasti práce, podpory a pomoci mladým ľuďom na individuálnej ale aj skupinovej úrovni;  skúsenosti v oblasti tvorby projektov a projektového manažmentu; skúsenosti s facilitátorskou a mediátorskou činnosťou; skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou v predmetnej oblasti; skúsenosti s priamym výkonom pomáhajúcej profesie. 
 • Znalosť zákona 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou, orientovanie sa v národných, medzinárodných a európskych strategických dokumentoch z oblasti rozvoja práce s mládežou a podpory mladých.  
 • Skúsenosť s tvorbou analytických, koncepčných alebo hodnotiacich dokumentov. 

Ovládanie grafických programov (Canva, Adobe Illustrator, atď.).

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania. 
 • Motivačný list. 
 • Životopis. 
 • Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poznámka:

 1. Na osobné/online stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov. 
 2. Súčasťou VK je vypracovanie zadania projektového zámeru, s ktorým budú oboznámení uchádzači a uchádzačky vybraní do 2. kola VK

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronickynajneskôr do 10.1.2022.

Prihlásiť sa môžete tu.

Pedagogický asistent pre dieťa s ľahkým mentálnym postihnutím v Bratislave

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

Pedagogický asistent pre dieťa s ľahkým mentálnym postihnutím do súkromnej materskej školy s vyučovacím jazykom anglickým. Účasť na výchovno – vzdelávacom procese v materskej škole, utváranie podmienok nevyhnutných na prekonávanie jazykových, zdravotných a sociálnych bariér dieťaťa pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu. Spolupráca – pravidelné stretnutia s ďalšími odborníkmi v oblasti špeciálna, liečebná pedagogika a logopédia. 

Ďalšie informácie nájdete na:

https://www.profesia.sk/praca/erp-concept/O4188105