Hľadáme člena inkluzívneho tímu do školy

Dobrý deň,

obraciame sa na Vás s prosbou. Na našej škole pôsobí inkluzívny tím, ale od 1.9.2022 nám chýba školský špeciálny pedagóg, alebo sociálny pedagóg.

Ak toto miesto k 1.12.2022 neobsadíme, prídeme cez NIVAM o možnosť ďalej zamestnávať pre nás tak dôležitého zamestnanca.

V škole máme 450 detí, inkluzívny tým je pre nás už vzdelávacieho procesu a radi by sme toto miesto urýchlene obsadili.

Školský špeciálny pedagóg bol u nás zamestnaný cez projekt Pomáhajúce profesie.

Ak by ste, prosím, vedeli o niekom, kto by mal o zamestnanie v našej škole záujem, boli by sme Vám veľmi vďační.

My sme vyskúšali už všetky pracovné portály a možnosti.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte

Ďakujeme veľmi pekne

Turiničová Tamara – 0911 225094

Základná škola

Vinohradská 62

Šenkvice

90081

Aktuálna možnosť prihlásiť sa na Bc. a Mgr. stupeň vzdelávania v odbore Liečebná pedagogika na UK v BA

Doplňujúce prijímacie konanie s podaním prihlášky od 18.5. do 18.7.2022

Podrobné informácie nájdete tu.

Študijný program LIEČEBNÁ PEDAGOGIKA Mgr.

 • Podmienky prijatia sú:
  • ✓  úspešne ukončené bakalárske štúdium v študijnom programe liečebná pedagogika
  • ✓  V prípade väčšieho počtu uchádzačov ako je predpokladaný počet prijatých uchádzačov na danýštudijný program si fakulta vyhradzuje právo vybrať uchádzačov podľa váženého študijného priemeru za celé Bc. štúdium.

Študijný program LIEČEBNÁ PEDAGOGIKA Bc.

Výber uchádzačov sa uskutočňuje:
• na základe výsledkov talentovej prijímacej skúšky, pričom sa čiastočne do úvahy berú aj dosiahnuté výsledky

stredoškolského štúdia. V takomto prípade váha prijímacej skúšky tvorí min. 3⁄4 z celkového výsledku prijímacieho konania.

Prijímacia skúška pozostáva z dvoch častí:

 • V prvej časti absolvuje uchádzať úvodný rozhovor o motivácii k štúdiu a svojich predpokladoch pre odbor liečebnápedagogika. V rámci ústneho pohovoru bude uchádzač postavený pred úlohu komunikačne zvládnuť zadanúsituáciu.
 • V druhej časti budú overované talentové predpoklady pre štúdium z výtvarného, pohybového, hudobného,literárno-dramatického prejavu a zručností práce s materiálmi. Uchádzač si bude vyberať z týchto piatich možností také dve, o ktorých si myslí, že má najlepšie predpoklady v nich uspieť. Bude potrebné:
  • z výtvarných predpokladov – priniesť vlastné výtvarné práce na ukážku. Úlohou uchádzača bude výtvarnespracovať 2 zadané témy (napr. znázorniť niektorú emóciu, situáciu so zadaným typom vzťahu);
  • z hudobných predpokladov – je potrebné pripraviť si k prednesu pieseň, zahrať pripravenú skladbu – k dispozícii je klavír (iný hudobný nástroj si treba priniesť);
  • literárnodramatického prejavu – treba mať pripravený prednes úryvku poézie alebo prózy, prípadne ukážku vlastnej tvorby, tvorivo zvládnuť improvizáciu podľa predlohy;• z pohybového prejavu – priniesť si pohodlné oblečenie a obuv, pripraviť si výrazový tanec a jednu pantomimickú etudu (každé asi na 2 minúty), stvárniť zadanú tému, improvizácia;

• zručnosti z práce s materiálmi – doniesť si 2 ukážky aktuálnych výrobkov s popisom zhotovenia, tvorivo použiť ponúknutý materiál, práca podľa návodu.

Elektronické podanie prihlášky.

V prípade, že je počet uchádzačov nižší ako počet uchádzačov, ktorých plánovala katedra na študijný program prijať, nebude prijímacia skúška realizovaná.

Regionálny expert: budovanie partnerstiev a rozvíjanie dobrej praxe v poradenskom systéme

Chcete svojou prácou prispieť k zvyšovaniu kvality života detí a zníženiu ich školskej neúspešnosti? Byť súčasťou celonárodného tímu viac ako 200 interných a externých odborníkov z oblasti výchovného poradenstva a prevencie?

Projekt „Štandardy“ je prvým národným projektom, ktorého víziou je v spolupráci s regiónmi vytvoriť a zaviesť štandardy kvality v prístupe k dieťaťu a jeho rodine cez systém výchovného poradenstva a prevencie.
Štandardy tvoríme s dôrazom na multidisciplinárny prístup  – spoluprácu všetkých zúčastnených pri práci s dieťaťom. Aktívne zapájame inštitúcie a ľudí v systéme výchovného poradenstva a prevencie, ktorým poskytujeme podporu pre plnenie štandardov a zvyšovanie kvality práce.

Zapojte sa do tímu v regionálnom projektovom centre pre Nitriansky kraj a získajte možnosť:

 • Pôsobiť v tíme zodpovednom za tvorbu štandardov v spolupráci s regionálnymi inštitúciami.
 • Aktívne oslovovať účastníkov do Programu podpory a rozvoja multidisciplinárneho prístupu (MDP) v praxi, organizovať regionálne MDP stretnutia a okrúhle stoly.
 • Zodpovedať za vytváranie partnerstiev a mapovanie príkladov dobrej praxe v materských a základných školách, gymnáziách, poradenských zariadeniach a ďalších inštitúciách v kraji, ktoré poskytujú odbornú starostlivosť deťom a ich rodinám.
 • Oslovovať inštitúcie, absolvovanie úvodných návštev a budovanie vzťahov, dohodnutie a podpísanie zmluvy o spolupráci, sieťovanie odborníkov v kraji.
 • Získavať odporúčania na expertov z inštitúcii a zapájať ich do aktivít a tvorby výstupov projektu: prezentovať projekt, organizovať informačné okrúhle stoly, pracovné skupiny, koordinovať a metodicky usmerňovať ich činnosť v spolupráci so zvyškom interného tímu.
 • Vo finálnom výsledku zodpovedať za vypracovanie modelov uplatňovania MDP v poradenskej a preventívnej starostlivosti o dieťa a jeho rodinu v zapojených inštitúciách v kraji.
 • Komunikovať o čiastkovom plnení úloh so zvyškom tímu národného projektu, komunikovať informácie z projektu smerom k expertom a inštitúciám v kraji.
 • Mzda (brutto)
  Od 1650 do 1750 €

Iné benefity:

 • Možnosť využiť svoje skúsenosti z praxe pre ovplyvnenie fungovania systému poradenstva a prevencie na celom Slovensku.
 • Práca v kolektíve odborníkov z rôznych zložiek systému, zapálených pre spoločnú víziu.
 • Prístup k odborným materiálom a podujatiam Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.
 • Príležitosť využiť home-office – po dohode s nadriadeným.
 • K dispozícii služobný automobil, mobil a notebook.

Miesto výkonu práce: NR kraj
Druh pracovného pomeru: plný úväzok / hlavný pracovný pomer – na dobu trvania národného projektu (marec 2023)
Termín nástupu: ASAP ( od marca 2022)

Informácie o výberovom konaní

Životopisy posielajte emailom na uvedenú adresu personalne@vudpap.sk, v predmete uveďte názov pozície: Interný expert pre pilotné overenie multidisciplinárneho prístupu pracujúci v praxi do 14.2.2022.

Regionálnom projektom centre. Kontaktovať budeme vybraných uchádzačov

Požiadavky na zamestnanca

* VŠ vzdelanie II. stupňa humanitného zamerania.
* Min. 8 rokov relevantných pracovných skúseností.
* Preukázaná orientácia v školskej problematike a systéme VPaP (pracovné skúsenosti zo zložiek systému alebo spolupráce so systémom).
* Znalosť regionálnych pomerov a špecifík, skúsenosť s tvorbou výstupov s národným dopadom.
* Schopnosť komunikovať, vytvárať vzťahy a funkčné siete, konzultovať a dospieť ku kompromisom.
* Orientácia v problematike MDP a/alebo kvalitatívneho rozvoja inštitúcií a/alebo v projektovom manažmente a myslení.
* Znalosť akčných plánov najmenej rozvinutých okresov.

Stručná charakteristika spoločnosti: 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie realizuje národný projekt „Štandardy“ od 1. júna 2019 s víziou prispieť ku kvalite procesov v multidisciplinárnom prístupe k dieťaťu a jeho rodine cez systém výchovného poradenstva a prevencie (VPaP).

V praxi to znamená, že národný projekt prinesie:

 • procesné štandardy multidisciplinárneho prístupu v systéme výchovného poradenstva a prevencie,
 • sociálno-psychologický výcvik, výcviky v terapeutických metódach, zavedenie systému supervízie v poradenských činnostiach, inovácie vo vzdelávaní v oblasti kariérovej výchovy a kariérového poradenstva,
 • asistenciu pri podpore strategického rozvoja školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP, CŠPP) a špeciálnych výchovných zariadení, asistenciu pri získaní zdrojov pre podporu kvality služieb, ktoré tieto zariadenia poskytujú.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vo výške 18 100 644,80 Eur a jeho ukončenie je plánované na máj 2023.
www.esf.gov.skwww.minedu.sk

Viac informácií o projekte a jeho aktivitách: https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/


https://vudpap.sk/en/regionalny-expert-budovanie-partnerstiev-a-rozvijanie-dobrej-praxe-v-poradenskom-systeme/

Koordinátor/ka práce s mládežou na Oddelení školstva, športu a mládeže

Bratislava

Plný úväzok

1 350 EUR/mes.– možnosť priznať aj osobný príplatok v závislosti od odborných znalostí, pracovných skúseností a schopností

Popis pracovného miesta

 1. Rozvoj, koordinácia a systematická podpora práce s mladými ľuďmi (vo veku 15 – 30 rokov) v meste Bratislava, 
 2. Príprava, tvorba, následná implementácia a realizácia Koncepcie rozvoja práce s mládežou mesta Bratislava, ktorá má slúžiť ako hlavný strategický dokument oblasti práce s mládežou, 
 3. Každoročne vypracovávať, kontrolovať a vyhodnocovať plnenie akčného plánu činností spojených s rozvojom práce s mládežou, podpory mladých a zvyšovania spoluúčasti mladých na rozvoji mesta,   
 4. Aktívne a pravidelné mapovanie aktuálnych potrieb, trendov a problematík v živote mladých ľudí, ich následné vyhodnocovanie a adresovanie, 
 5. Vytváranie analýz pre potreby hlavného mesta Bratislava týkajúce sa života mladých ľudí,   
 6. Koordinácia mestského programu zvyšovania participácie a spoluúčasti mladých na tvorbe mestských politík a rozvoji mesta, 
 7. Rozvoj, propagácia a koordinácia činnosti a aktivít Mestského parlamentu mladých ako platformy, prostredníctvom ktorej sa mladí ľudia v Bratislave môžu aktívne zapájať, podieľať a prispievať riešeniami pre rozvoj mesta vo vzťahu k budúcim generáciám, 
 8. Vytvárať, aktualizovať a udržiavať databázu neziskových organizácií, neformálnych iniciatív a skupín pracujúcich s mládežou, ale aj mládežníckych organizácií a iniciatív v meste Bratislava, s ktorými sú hľadané možnosti aktívnej spolupráce s cieľom rozvoja v oblasti práce s mládežou mesta Bratislava, 
 9. Slúžiť ako kontaktná osoba pre mladých ľudí vo vzťahu k hlavnému mestu Bratislava, 
 10. Pomoc a podpora pri organizácii podujatí pre deti a mládež s cieľom participácie, väčšej miery zapojenia do diania v meste alebo zlepšenia komunikácie mesta Bratislava s deťmi a mladými, 
 11. Vyhľadávať možnosti realizovania projektov zameraných na deti a mládež̌, možnosti ich financovania z mimorozpočtových zdrojov mesta Bratislava, príprava žiadostí a realizácia procesu s cieľom uchádzať sa a využívať takéto možnosti, 
 12. Koordinácia propagácie činností v oblasti práce s mládežou,
 13. Vyhľadávanie, vytváranie a koordinácia partnerstiev mesta v oblasti mládeže s inštitúciami, súkromným sektorom, občianskymi združeniami a neformálnymi skupinami a napomáha rozvoju týchto partnerstiev.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Peňažné benefity: osobné príplatky a odmeny, valorizácia, príspevok do DDS 2 – 3 % 
 • Možnosť profesijného a odborného rastu. 
 • Ďalšie benefity: 
  • pružný pracovný čas 
  • 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily 
  • sociálna politika – príspevok na dopravu, príspevok na stravovanie, sociálna výpomoc možnosť bezplatného vstupu do vybraných mestských inštitúcií

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou/ vysokoškolské vzdelanie I. stupňa spoločenského, príp. humanitného zamerania (v prípade relevantných skúseností môže byť aj iné zameranie). 
 • Aktívna znalosť anglického jazyka, slovom aj písmom (B1). 
 • Bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace), 
 • Ukončené stredoškolské štúdium s maturitou, vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa, pričom výhodou je vzdelanie v humanitných alebo sociálnych vedách, 
 • Pracovné skúsenosti najmenej 1 rok, výhodou sú pracovné skúsenosti v oblasti práce s mládežou, 
 • Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme, 
 • Všeobecný rozhľad, orientácia v oblasti práce s mládežou a tvorby mládežníckych politík, inováciách a cit pre interakciu a prácu s mladými, 
 • Schopnosť realizácie projektového manažmentu, 
 • Manažérske, komunikačné a osobnostné predpoklady na výkon funkcie, spoľahlivosť, zodpovednosť a samostatnosť, proaktívnosť, zanietenosť a dynamickosť pri plnení cieľov, konštruktívnosť, schopnosť predvídať a efektívne riešiť problémové situácie,  odhodlanie učiť sa nové informácie a postupy, flexibilita a schopnosť zvládať záťažové situácie, schopnosť analytického a koncepčného uvažovania, organizačné zručnosti; tímovosť a schopnosť spolupracovať, schopnosť motivovať kolegov a stmeľovať rozličných zástupcov komunít, schopnosť komunikovať s rôznymi cieľovými skupinami s empatiou a porozumením. 
 • Plná znalosť štátneho jazyka a znalosť anglického jazyka na základnej úrovni. Užívateľské ovládanie počítača, pokročilá úroveň práce s produktmi Microsoft Office  (Word, Excel, Outlook, Power Point, Internet a iné) a ovládanie cloudových riešení od spoločnosti Microsoft.

Výhodou:

 • Manažérske zručnosti z iných odvetví, ktoré je možné zhodnotiť. 
 • Preukázateľné skúsenosti a prax v oblasti práce s mládežou (v rámci činnosti neziskového sektora, vzdelávací projektov či programov, rozvojových kurzov pre mladých, individuálneho poradenstva, atď.) 
 • Skúsenosti s projektovým riadením. 
 • Skúsenosti v oblasti práce, podpory a pomoci mladým ľuďom na individuálnej ale aj skupinovej úrovni;  skúsenosti v oblasti tvorby projektov a projektového manažmentu; skúsenosti s facilitátorskou a mediátorskou činnosťou; skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou v predmetnej oblasti; skúsenosti s priamym výkonom pomáhajúcej profesie. 
 • Znalosť zákona 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou, orientovanie sa v národných, medzinárodných a európskych strategických dokumentoch z oblasti rozvoja práce s mládežou a podpory mladých.  
 • Skúsenosť s tvorbou analytických, koncepčných alebo hodnotiacich dokumentov. 

Ovládanie grafických programov (Canva, Adobe Illustrator, atď.).

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania. 
 • Motivačný list. 
 • Životopis. 
 • Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poznámka:

 1. Na osobné/online stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov. 
 2. Súčasťou VK je vypracovanie zadania projektového zámeru, s ktorým budú oboznámení uchádzači a uchádzačky vybraní do 2. kola VK

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronickynajneskôr do 10.1.2022.

Prihlásiť sa môžete tu.

Pedagogický asistent pre dieťa s ľahkým mentálnym postihnutím v Bratislave

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

Pedagogický asistent pre dieťa s ľahkým mentálnym postihnutím do súkromnej materskej školy s vyučovacím jazykom anglickým. Účasť na výchovno – vzdelávacom procese v materskej škole, utváranie podmienok nevyhnutných na prekonávanie jazykových, zdravotných a sociálnych bariér dieťaťa pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu. Spolupráca – pravidelné stretnutia s ďalšími odborníkmi v oblasti špeciálna, liečebná pedagogika a logopédia. 

Ďalšie informácie nájdete na:

https://www.profesia.sk/praca/erp-concept/O4188105

Člen inkluzívneho tímu

Do nášho tímu hľadáme v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácií dieťaťa/žiaka II.“ člena inkluzívneho tímu (školského psychológa, školského špeciálneho pedagóga, sociálneho pedagóga). 

Náplň práce člena inkluzívneho tímu spočíva v poskytovaní poradenstva, vo vykonávaní špecializovanej činnosti a ďalších tvorivých aktivít súvisiacich s odbornou činnosťou a metódami, v pripravovaní programov zameraných na stimuláciu identifikovaných oslabených oblastí dieťaťa, v kompletizovaní dokumentácie a portfólia dieťaťa.Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa.

Mzda sa odvíja podľa klasifikácie do platových tried a na základe platových taríf podľa zákona 553/2003 Z.z., Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Pracovné podmienky:

jednozmenný pracovný režim

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Všeobecné spôsobilosti:

 • samostatnosť
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Osobnostné predpoklady

 • iniciatívnosť
 • trpezlivosť
 • spoľahlivosť

Údaje o zamestnávateľovi:

Materská škola sv. Filipa Neriho, Zlatohorská 18, Bratislava

Internetová adresa:

www.msfilipaneriho.sk

Telefón:

02/64780303

Charakteristika:

Sme štvortriedna materská škola s celodennou prevádzkou pre deti od 3 – 6 rokov. Nachádzame sa v tichej časti Lamača. Sme malou materskou školou a chceme byť rodinnou škôlkou, tak pre deti ako aj pre rodičov. Snažíme sa dopĺňať výchovu, ktorú dieťa dostáva v rodine. Dbať o jeho rozvoj vo všetkých oblastiach – fyzickej, psychickej i duchovnej. Sme cirkevnou materskou školou, čo pre nás znamená prinášať deťom Krista ako ich priateľa.

Krajina – Nekrajina n. o. špecializované zariadenie pre deti s autizmom

Údaje o pracovnom mieste – náplň (druh) práce:

Starostlivosť o dve deti so zdravotným postihnutím na 4 hodiny denne v poobedných hodinách po škole, dozor, obslužné činnosti. Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa.

Pracovné podmienky

 • Pracovný čas: od 13:00 do 17:00

Požiadavky na zamestnanca Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

Dĺžka praxe
bez požiadavky na odbornú prax

Údaje o zamestnávateľovi:

Krajina – Nekrajina n.o.Právna forma:

Nezisková organizáciaIČO:

52126218

Telefón: +421908437064

Charakteristika:

Krajina – Nekrajina n. o. zriaďuje špecializované zariadenie pre deti s autizmom v ambulantnej forme v rodinnom dome v Plaveckom Štvrtku a hľadá preto vhodného zamestnanca/zamestnancov s kvalifikačnými predpokladmi podľa zákona 448/2008 Z. z.Adresa:

 • Plavecký Štvrtok 127
 • 90068 Plavecký Štvrtok
 • Slovensko

CSSpKM pre deti a dospelých v Bratislave

Miesto práce
Ľuda Zúbka 6, Dúbravka, Bratislava

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Termín nástupu dohodou

Mzdové podmienky (brutto)
1 108,5 EUR/mesiacpo skúšobnej dobe osobný príplatok minim.65 €, odmeny 2x ročne, diagnostický príplatok po dobu 6 mesiacov pri diagnostike a nastavovaní terapie nového klienta 23,50 €, pravidelné navyšovanie mzdy za roky praxe.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Diagnostika vývinovej úrovne dieťaťa vo veku od 3 do 8 rokov s mentálnym postihnutím a autizmom, nastavenie individuálneho plánu a sociálneho programu, nastavenie individuálnej a skupinovej terapie k všeobecnému rozvoju dieťaťa, spolupráca s inými odborníkmi v rámci zariadenia. Spolupráca a komunikácia s rodinnými príslušníkmi dieťaťa. Pravidelné vzdelávanie sa v odbore.

Zamestnanecké výhody, benefity

Zabezpečené pravidelné interné aj externé vzdelávanie v odbore, pravidelné supervízie, metodický deň, teambuilding, fungujúca odborová organizácia, možná nepriama činnosť, odmeny pri životných a pracovných jubileí, kultúrne, športové a komunitné aktivity.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

špeciálny alebo liečebný pedagóg – magister s ukončeným adaptačným vzdelávaním

Ostatné znalosti

Microsoft Word – Základy
Microsoft PowerPoint – Základy
Internet – Základy

Prax na pozícii/v oblasti

autizmu

Počet rokov praxe

1

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

empatia, komunikatívnosť, trpezlivosť, dôslednosť, tímovosť, vnútorná stabilita

Stručná charakteristika spoločnosti

Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých poskytuje sociálne služby deťom a dospelým občanom s mentálnym postihnutím a autizmom. Poskytujeme ambulantné a pobytové služby. Zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj – sme verejný poskytovateľ sociálnej služby.

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Kubincová
Tel.: +421948119616
E-mail: kubincova@csspkm.sk