Liečebný pedagóg je jedným z členov školského podporného tímu (v súlade s § 84a zákona č. 138/2019), zabezpečuje individuálnu a skupinovú terapeuticko-výchovnú pomoc žiakom s narušením alebo ohrozením telesného, psychického, emocionálneho alebo sociálneho vývinu a poruchami správania. Zabezpečuje terapeuticko-výchovnú pomoc a poradenstvo taktiež zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom. Podľa § 27 zákona š. 138/2019, liečebný pedagóg poskytuje liečebno-pedagogickú diagnostiku detí a žiakov, liečebno-pedagogické poradenstvo, prevenciu, terapiu a odbornú pomoc v rámci liečebno-pedagogickej intervencie, liečebno-pedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom, metodickú podporu pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom príslušnej školy alebo príslušného školského zariadenia, poskytuje liečebno-pedagogickú intervenciu v rodine, škole alebo v školskom zariadení okrem zariadenia poradenstva a prevencie podľa individuálnych potrieb detí a žiakov. Liečebný pedagóg prichádza všade tam, kde bežná výchova nestačí a je potrebná “terapeutická nadstavba”. V praxi sa liečebný pedagóg zameriava na rozvíjanie kompetencií ,,žiť svoj život a riešiť svoje problémy”, pričom využíva pohyb, činnosť, hru, umenie, tvorivé, individuálne, skupinové a komunitné aktivity (Horňáková, 2007). Liečebný pedagóg vo svojej individuálnej a skupinovej práci so žiakmi s narušením alebo ohrozením špecificky prepája výchovu a terapiu tak, aby výsledkom bola čo najväčšia možná participácia týchto žiakov na živote školy, ich rast, rozvoj potenciálu a zvládanie úloh spojených so školou (inklúzia).

Terapeuticko-výchovnú pomoc, liečebný pedagóg realizuje v škole v rámci liečebnopedagogických programov a cvičení. Tieto cvičenia sa uskutočňujú pravidelne raz týždenne počas vopred dohodnutého stretnutia liečebného pedagóga so žiakom.

Počas liečebnopedagogických stretnutí, liečebný pedagóg vytvára dieťu jeho priestor, kde sa cíti bezpečne, bezpodmienečne prijímané, kde sa môže vyjadriť, kde môže byť aktívne, kde sa môže sebarealizovať, byť samo sebou a spoznávať svoje vlastné “ja”. Liečebný pedagóg v práci s klientom využíva liečebnopedagogické terapie (arteterapia, dramatoterapia, muzikoterapia, biblioterapia, terapia hrou, ergoterapia, psychomotorická terapia). Forma liečebnopedagogickej intervencie a poradenstva môže byť individuálna a skupinová.

V rámci preventívnej činnosti, liečebný pedagóg identifikuje potreby žiakov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a rizikové javy u žiakov. Využíva pri tom rozhovor, participačné pozorovanie v triede, administráciu dotazníkov, administráciu skupinových diagnostických metód. Liečebný pedagóg v spolupráci s pedagogickými a odbornými zamestnancami plánuje a realizuje preventívnu činnosť a koordinuje preventívne činnosti v spolupráci so školskými poradenskými zariadeniami, políciou, neziskovými organizáciami a inými poskytovateľmi preventívnych aktivít. Medzi preventívno-výchovné činnosti liečebného pedagóga patria prednášky, besedy, osvetová činnosť, kurzy, workshopy, zážitkové aktivity, sociálno-psychologické výcviky na úrovni univerzálnej, selektívnej, alebo indikovanej prevencie.