Výzva MZ SR v oblasti vzdelávania zdravotníckych pracovníkov – možnosť preplatenia vzdelávania

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Vykonávateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Názov výzvy: „Podpora ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v oblastistarostlivosti o duševné zdravie“Kód výzvy: 12I08-21-V02 Cieľ výzvy: Zvýšiť počet odborných pracovníkov s moderným vzdelávaním,čo umožní zvýšiť dostupnosť a kvalitu poskytovanej starostlivosti Cieľová skupina: Zdravotnícki pracovníci v súlade s... ...

Ponuka vzdelávania v téme násilia páchaného na ženách

Oslovujeme Vás s ponukou vzdelávania v téme násilia páchaného na ženách, jeho špecifík,dôsledkov, možnosti riešenia a vzájomnej spolupráce v prospech žien zažívajúcich násilie a ichdetí. Sme občianske združenie, ktoré sa tejto téme venuje už 20 rokov. Okrem priamej práces klientelou (poradenské služby a ubytovanie v Bezpečnom ženskom dome) sa venujemepreventívnym a vzdelávacím aktivitám a našim... ...

Pozvánka na verejnú diskusiu o vzťahovej a sexuálnej výchove 

Dobrý deň, Veľmi radi by sme Vás touto cestou pozvali na verejnú diskusiu o vzťahovej a sexuálnej výchove Spoločnosti pre plánované rodičovstvo, s názvom “Ako sa ma týka vzťahová a sexuálna výchova?” v dvoch mestách Slovenska: V Bratislave dňa 09.11.2022 o 18.30 v priestoroch Štúdia 12 na Jakubovom námestí 12. V Košiciach dňa 16.11.2022 o... ...

INTENZÍVNY CELODENNÝ ENCOUNTER

INTENZÍVNY CELODENNÝ ENCOUNTER Radi by sme Vás pozvali na intenzívny celodenný encounter, ktorý sa uskutoční v sobotu 8.10.2022 od 8:30 hod v Bratislave FACILITÁTORI: PhDr. Ivan Valkovič a Mgr. Marta Špaleková Encouterové skupiny vychádzajú z princípov PCA (Person Centered Approach – prístup zameraný na človeka), ktorého zakladateľom je Carl Rogers. PCA je „nielen prístupom k psychoterapii, ale aj stanovisko, filozofia, prístup k spôsobu bytia,... ...

Dramaterapeutický výcvik s arteterapeutickým presahom

Dlouhodobý výcvik v metodě Developmnetal Transformations – DvTDramaterapeutický výcvik s arteterapeutickým přesahem Startujeme 1. kolo výběru účastníků do čtvrtého běhu dlouhodobého dramaterapeutického výcviku,zaměřeného na metodu Developmental Transformations (DvT). V Čechách je tato metoda téžznámá jako Vývojové proměny. Jejím zakladetelem je dramaterapeut, klincký psycholog, profesor Yale University Dr. David Read Johnson. Co je DvT? DvT je... ...

Konferencia liečebných pedagógov – Štandardné postupy v liečebnej pedagogike

PRO LP Asociácia liečebných pedagógov, Katedra liečebnej pedagogiky PdFUK, Katedra klinickej logopédie a liečebnej pedagogiky LF SZU Vás pozývajú na konferenciu liečebných pedagógov: ŠTANDARDNÉ POSTUPY V LIEČEBNEJ PEDAGOGIKE dňa 6. a 7. októbra 2022 v čase 9.00 – 15.00h v Centre Memory, Mlynarovičova 21, Bratislava Odborným garantom konferencie je prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD Cieľom konferencie je oboznámenie odbornej verejnosti s témami... ...

Aktuálna možnosť prihlásiť sa na Bc. a Mgr. stupeň vzdelávania v odbore Liečebná pedagogika na UK v BA

Doplňujúce prijímacie konanie s podaním prihlášky od 18.5. do 18.7.2022 Podrobné informácie nájdete tu. Študijný program LIEČEBNÁ PEDAGOGIKA Mgr. Podmienky prijatia sú: ✓  úspešne ukončené bakalárske štúdium v študijnom programe liečebná pedagogika ✓  V prípade väčšieho počtu uchádzačov ako je predpokladaný počet prijatých uchádzačov na danýštudijný program si fakulta vyhradzuje právo vybrať uchádzačov podľa váženého študijného... ...

Pozvánka na diskusiu k téme digitálnej bezpečnosti naprieč generáciami

Vážení pozvaní hostia,   Dovoľte mi ešte raz Vás pozvať na diskusiu ohľadom témy digitálnej bezpečnosti naprieč generáciami a zazdieľať s Vami program spolu s linkom na pripojenie. Diskusia bude rozdelená do troch blokov, pričom každý bude venovaný jednej vekovej kategórii: deti a mládež, ľudia v produktívnom veku a seniori. Pre každú generáciu sa pokúsime identifikovať najčastajšie a najzávažnejšie... ...

Nenechať žiadne dieťa zaostávať: uvedenie globálnej správy o odpojení sa chlapcov od vzdelávania

Sekretariát Slovenskej komisie pre UNESCO Vás pozýva na webinár „Nenechať žiadne dieťa zaostávať: uvedenie globálnej správy o odpojení sa chlapcov od vzdelávania“, ktorý sa uskutoční online vo štvrtok 7. apríla od 13.30 do 15.00 hod.  Webinár organizuje UNESCO v spolupráci s Promundom a sekretariátom Commonwealthu.  Podľa prezentovanej správy, sú v mnohých krajinách chlapci vystavení väčšiemu riziku ako... ...

Ochutnávku PCA výcviku

Jednodňová ochutnávka je určená záujemcom a záujemkyniam o dlhodobý výcvik v Prístupe zameranom na človeka podľa Carla Rogersa a všetkým, ktorí sú zvedaví na PCA prístup. Ochutnávka je určená: odborníkom/-čkam s ukončeným doktorským a magisterským vzdelaním v odboroch všeobecné lekárstvo, psychológia, ošetrovateľstvo, logopédia, liečebná pedagogika, špeciálna pedagogika, sociálna práca a študentom/-kám magisterského štúdia týchto odborov.... ...