Decembrové novinky z PRO LP

Milé členky a milí členovia Asociácie PRO LP, milí naši priaznivci a podporovatelia, 

nadchádza čas na posledný tohtoročný mail od nás. Pripravili sme si pre vás veľké prekvapenie a preposielame aj milú pozvánku, čo-to pripomenieme a aj Vám zavinšujeme. 

Poďme teda na to:

Čoskoro oslavujeme narodenie Ježiška. Avšak ešte predtým môžeme pomyselne osláviť narodenie prvého liečebáckeho podcastu „Liečebná pedagogika ako cesta.“ Prvý diel si už môžete vypočuť tu  alebo tu. Nové diely podcastu budú vychádzať každé dva týždne. Tešiť sa môžete na rôzne témy so zaujímavými hosťami zo sveta liečebnej pedagogiky. Podcastom vás budú sprevádzať Ivana Lessner Lištiaková a Petra Šteinecker.

Ivana Lessner Lištiaková nás pozýva do účasti na výskume o prínosoch liečebnej pedagogiky a každodennej realite našej profesie. Cieľom výskumného projektu Realita liečebného pedagóga je zozbierať dáta, ktoré poslúžia ako dôkazy pri zavádzaní legislatívnych zmien a posilnia hlas liečebných pedagógov v existujúcich iniciatívach v školstve, zdravotníctve aj sociálnom sektore. Výskum bude realizovaný formou online rozhovorov. Viac informácii vrátane konkrétnych otázok, ktoré sa Ivana bude pýtať nájdete na webe https://liecebnapedagogika.wordpress.com/ . Účasť je anonymná, preto sa prosím ozvite priamo Ivane na pracovný email I.LessnerListiakova@uos.ac.uk.

Pre tých, ktorí toľko odkladali, až nestihli, pripomíname stále možnosť obnoviť svoje členstvo v Asociácii PRO LP

Zároveň opäť pripomíname, aby ste si rezervovali termín 8.2.2022 na druhé pokračovanie konferencie Štandardy v liečebnej pedagogike. Tentoraz nás čaká téma psychosociálnej rehabilitácie. 

No a na záver vám chceme priať krásne sviatky a tých pár dní, ktoré do nich ostávajú, v čo najväčšom pokoji a radosti. Pokoj, vnútorná pohoda a tichá (a možno aj primerane hlasná) veselosť, nech ostávajú s vami aj v novom roku. 🙂  

Koordinátor/ka práce s mládežou na Oddelení školstva, športu a mládeže

Bratislava

Plný úväzok

1 350 EUR/mes.– možnosť priznať aj osobný príplatok v závislosti od odborných znalostí, pracovných skúseností a schopností

Popis pracovného miesta

 1. Rozvoj, koordinácia a systematická podpora práce s mladými ľuďmi (vo veku 15 – 30 rokov) v meste Bratislava, 
 2. Príprava, tvorba, následná implementácia a realizácia Koncepcie rozvoja práce s mládežou mesta Bratislava, ktorá má slúžiť ako hlavný strategický dokument oblasti práce s mládežou, 
 3. Každoročne vypracovávať, kontrolovať a vyhodnocovať plnenie akčného plánu činností spojených s rozvojom práce s mládežou, podpory mladých a zvyšovania spoluúčasti mladých na rozvoji mesta,   
 4. Aktívne a pravidelné mapovanie aktuálnych potrieb, trendov a problematík v živote mladých ľudí, ich následné vyhodnocovanie a adresovanie, 
 5. Vytváranie analýz pre potreby hlavného mesta Bratislava týkajúce sa života mladých ľudí,   
 6. Koordinácia mestského programu zvyšovania participácie a spoluúčasti mladých na tvorbe mestských politík a rozvoji mesta, 
 7. Rozvoj, propagácia a koordinácia činnosti a aktivít Mestského parlamentu mladých ako platformy, prostredníctvom ktorej sa mladí ľudia v Bratislave môžu aktívne zapájať, podieľať a prispievať riešeniami pre rozvoj mesta vo vzťahu k budúcim generáciám, 
 8. Vytvárať, aktualizovať a udržiavať databázu neziskových organizácií, neformálnych iniciatív a skupín pracujúcich s mládežou, ale aj mládežníckych organizácií a iniciatív v meste Bratislava, s ktorými sú hľadané možnosti aktívnej spolupráce s cieľom rozvoja v oblasti práce s mládežou mesta Bratislava, 
 9. Slúžiť ako kontaktná osoba pre mladých ľudí vo vzťahu k hlavnému mestu Bratislava, 
 10. Pomoc a podpora pri organizácii podujatí pre deti a mládež s cieľom participácie, väčšej miery zapojenia do diania v meste alebo zlepšenia komunikácie mesta Bratislava s deťmi a mladými, 
 11. Vyhľadávať možnosti realizovania projektov zameraných na deti a mládež̌, možnosti ich financovania z mimorozpočtových zdrojov mesta Bratislava, príprava žiadostí a realizácia procesu s cieľom uchádzať sa a využívať takéto možnosti, 
 12. Koordinácia propagácie činností v oblasti práce s mládežou,
 13. Vyhľadávanie, vytváranie a koordinácia partnerstiev mesta v oblasti mládeže s inštitúciami, súkromným sektorom, občianskymi združeniami a neformálnymi skupinami a napomáha rozvoju týchto partnerstiev.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Peňažné benefity: osobné príplatky a odmeny, valorizácia, príspevok do DDS 2 – 3 % 
 • Možnosť profesijného a odborného rastu. 
 • Ďalšie benefity: 
  • pružný pracovný čas 
  • 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily 
  • sociálna politika – príspevok na dopravu, príspevok na stravovanie, sociálna výpomoc možnosť bezplatného vstupu do vybraných mestských inštitúcií

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou/ vysokoškolské vzdelanie I. stupňa spoločenského, príp. humanitného zamerania (v prípade relevantných skúseností môže byť aj iné zameranie). 
 • Aktívna znalosť anglického jazyka, slovom aj písmom (B1). 
 • Bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace), 
 • Ukončené stredoškolské štúdium s maturitou, vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa, pričom výhodou je vzdelanie v humanitných alebo sociálnych vedách, 
 • Pracovné skúsenosti najmenej 1 rok, výhodou sú pracovné skúsenosti v oblasti práce s mládežou, 
 • Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme, 
 • Všeobecný rozhľad, orientácia v oblasti práce s mládežou a tvorby mládežníckych politík, inováciách a cit pre interakciu a prácu s mladými, 
 • Schopnosť realizácie projektového manažmentu, 
 • Manažérske, komunikačné a osobnostné predpoklady na výkon funkcie, spoľahlivosť, zodpovednosť a samostatnosť, proaktívnosť, zanietenosť a dynamickosť pri plnení cieľov, konštruktívnosť, schopnosť predvídať a efektívne riešiť problémové situácie,  odhodlanie učiť sa nové informácie a postupy, flexibilita a schopnosť zvládať záťažové situácie, schopnosť analytického a koncepčného uvažovania, organizačné zručnosti; tímovosť a schopnosť spolupracovať, schopnosť motivovať kolegov a stmeľovať rozličných zástupcov komunít, schopnosť komunikovať s rôznymi cieľovými skupinami s empatiou a porozumením. 
 • Plná znalosť štátneho jazyka a znalosť anglického jazyka na základnej úrovni. Užívateľské ovládanie počítača, pokročilá úroveň práce s produktmi Microsoft Office  (Word, Excel, Outlook, Power Point, Internet a iné) a ovládanie cloudových riešení od spoločnosti Microsoft.

Výhodou:

 • Manažérske zručnosti z iných odvetví, ktoré je možné zhodnotiť. 
 • Preukázateľné skúsenosti a prax v oblasti práce s mládežou (v rámci činnosti neziskového sektora, vzdelávací projektov či programov, rozvojových kurzov pre mladých, individuálneho poradenstva, atď.) 
 • Skúsenosti s projektovým riadením. 
 • Skúsenosti v oblasti práce, podpory a pomoci mladým ľuďom na individuálnej ale aj skupinovej úrovni;  skúsenosti v oblasti tvorby projektov a projektového manažmentu; skúsenosti s facilitátorskou a mediátorskou činnosťou; skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou v predmetnej oblasti; skúsenosti s priamym výkonom pomáhajúcej profesie. 
 • Znalosť zákona 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou, orientovanie sa v národných, medzinárodných a európskych strategických dokumentoch z oblasti rozvoja práce s mládežou a podpory mladých.  
 • Skúsenosť s tvorbou analytických, koncepčných alebo hodnotiacich dokumentov. 

Ovládanie grafických programov (Canva, Adobe Illustrator, atď.).

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania. 
 • Motivačný list. 
 • Životopis. 
 • Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poznámka:

 1. Na osobné/online stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov. 
 2. Súčasťou VK je vypracovanie zadania projektového zámeru, s ktorým budú oboznámení uchádzači a uchádzačky vybraní do 2. kola VK

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronickynajneskôr do 10.1.2022.

Prihlásiť sa môžete tu.

Pedagogický asistent pre dieťa s ľahkým mentálnym postihnutím v Bratislave

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

Pedagogický asistent pre dieťa s ľahkým mentálnym postihnutím do súkromnej materskej školy s vyučovacím jazykom anglickým. Účasť na výchovno – vzdelávacom procese v materskej škole, utváranie podmienok nevyhnutných na prekonávanie jazykových, zdravotných a sociálnych bariér dieťaťa pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu. Spolupráca – pravidelné stretnutia s ďalšími odborníkmi v oblasti špeciálna, liečebná pedagogika a logopédia. 

Ďalšie informácie nájdete na:

https://www.profesia.sk/praca/erp-concept/O4188105

Člen inkluzívneho tímu

Do nášho tímu hľadáme v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácií dieťaťa/žiaka II.“ člena inkluzívneho tímu (školského psychológa, školského špeciálneho pedagóga, sociálneho pedagóga). 

Náplň práce člena inkluzívneho tímu spočíva v poskytovaní poradenstva, vo vykonávaní špecializovanej činnosti a ďalších tvorivých aktivít súvisiacich s odbornou činnosťou a metódami, v pripravovaní programov zameraných na stimuláciu identifikovaných oslabených oblastí dieťaťa, v kompletizovaní dokumentácie a portfólia dieťaťa.Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa.

Mzda sa odvíja podľa klasifikácie do platových tried a na základe platových taríf podľa zákona 553/2003 Z.z., Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Pracovné podmienky:

jednozmenný pracovný režim

Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 

Dĺžka praxe

bez požiadavky na odbornú prax

Všeobecné spôsobilosti:

 • samostatnosť
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Osobnostné predpoklady

 • iniciatívnosť
 • trpezlivosť
 • spoľahlivosť

Údaje o zamestnávateľovi:

Materská škola sv. Filipa Neriho, Zlatohorská 18, Bratislava

Internetová adresa:

www.msfilipaneriho.sk

Telefón:

02/64780303

Charakteristika:

Sme štvortriedna materská škola s celodennou prevádzkou pre deti od 3 – 6 rokov. Nachádzame sa v tichej časti Lamača. Sme malou materskou školou a chceme byť rodinnou škôlkou, tak pre deti ako aj pre rodičov. Snažíme sa dopĺňať výchovu, ktorú dieťa dostáva v rodine. Dbať o jeho rozvoj vo všetkých oblastiach – fyzickej, psychickej i duchovnej. Sme cirkevnou materskou školou, čo pre nás znamená prinášať deťom Krista ako ich priateľa.

Krajina – Nekrajina n. o. špecializované zariadenie pre deti s autizmom

Údaje o pracovnom mieste – náplň (druh) práce:

Starostlivosť o dve deti so zdravotným postihnutím na 4 hodiny denne v poobedných hodinách po škole, dozor, obslužné činnosti. Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa.

Pracovné podmienky

 • Pracovný čas: od 13:00 do 17:00

Požiadavky na zamestnanca Požadované vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

Dĺžka praxe
bez požiadavky na odbornú prax

Údaje o zamestnávateľovi:

Krajina – Nekrajina n.o.Právna forma:

Nezisková organizáciaIČO:

52126218

Telefón: +421908437064

Charakteristika:

Krajina – Nekrajina n. o. zriaďuje špecializované zariadenie pre deti s autizmom v ambulantnej forme v rodinnom dome v Plaveckom Štvrtku a hľadá preto vhodného zamestnanca/zamestnancov s kvalifikačnými predpokladmi podľa zákona 448/2008 Z. z.Adresa:

 • Plavecký Štvrtok 127
 • 90068 Plavecký Štvrtok
 • Slovensko

CSSpKM pre deti a dospelých v Bratislave

Miesto práce
Ľuda Zúbka 6, Dúbravka, Bratislava

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Termín nástupu dohodou

Mzdové podmienky (brutto)
1 108,5 EUR/mesiacpo skúšobnej dobe osobný príplatok minim.65 €, odmeny 2x ročne, diagnostický príplatok po dobu 6 mesiacov pri diagnostike a nastavovaní terapie nového klienta 23,50 €, pravidelné navyšovanie mzdy za roky praxe.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Diagnostika vývinovej úrovne dieťaťa vo veku od 3 do 8 rokov s mentálnym postihnutím a autizmom, nastavenie individuálneho plánu a sociálneho programu, nastavenie individuálnej a skupinovej terapie k všeobecnému rozvoju dieťaťa, spolupráca s inými odborníkmi v rámci zariadenia. Spolupráca a komunikácia s rodinnými príslušníkmi dieťaťa. Pravidelné vzdelávanie sa v odbore.

Zamestnanecké výhody, benefity

Zabezpečené pravidelné interné aj externé vzdelávanie v odbore, pravidelné supervízie, metodický deň, teambuilding, fungujúca odborová organizácia, možná nepriama činnosť, odmeny pri životných a pracovných jubileí, kultúrne, športové a komunitné aktivity.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

špeciálny alebo liečebný pedagóg – magister s ukončeným adaptačným vzdelávaním

Ostatné znalosti

Microsoft Word – Základy
Microsoft PowerPoint – Základy
Internet – Základy

Prax na pozícii/v oblasti

autizmu

Počet rokov praxe

1

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

empatia, komunikatívnosť, trpezlivosť, dôslednosť, tímovosť, vnútorná stabilita

Stručná charakteristika spoločnosti

Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých poskytuje sociálne služby deťom a dospelým občanom s mentálnym postihnutím a autizmom. Poskytujeme ambulantné a pobytové služby. Zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj – sme verejný poskytovateľ sociálnej služby.

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Kubincová
Tel.: +421948119616
E-mail: kubincova@csspkm.sk 

Pozvánka na IGHB online podujatie 17.11.2021

V rámci programu Vzdelávacej cesty nemeckého profesijného združenia liečebných pedagógov BHP Vás srdečne pozývame 17.11.2021 o 18:45 – 20:15 na online podujatie:

DenkRaum der IGhB: „Let´s talk about Heilpedagogic!“

Otvorenie online podujatia bude prebiehať v anglickom jazyku.

Účastníci sa nemusia nikam dopredu nahlasovať, stačí sa v daný deň rovno pripojiť. Účasť je bezplatná.

Link na pripojenie k podujatiu 17.11. 2021:

bude otvorený od 18:35, podujatie začína o 18:45, trvá do 20:15

IGhB Vás srdečne pozýva na plánovaný Zoom-Meeting.

Program podujatia nájdete tu.

Seminár LP v oblasti psychiatrickej starostlivosti – november 2021

Milí kolegovia,

pozývame Vás na piate stretnutie liečebných pedagógov, ktorých zaujíma psychiatrická starostlivosť – program stretnutia

Prosíme Vás, aby ste vyplnili veľmi rýchly registračný formulár. Dostanete tak prístup k materiálom a link na zoom. Online sa stretneme vo štvrtok 11. novembra 2021 od 8.30 do 9.30 online.

Tešíme sa na Vás.

Za organizačný tím s pozdravom
Ivana Lessner Lištiaková

Štandardné postupy v liečebnej pedagogike

Milé kolegyne a kolegovia, 

pozývame Vás na konferenciu Štandardné postupy v liečebnej pedagogike, ktorá sa bude konať v piatok 8.10.2021 v Bratislave v priestoroch Memory Centra

Program konferencie si môžete pozrieť tu.

Štandardné postupy vychádzajú z aktuálnych poznatkov a pomenúvajú najzákladnejšiu liečebnopedagogickú starostlivosť pri daných ťažkostiach. Tieto postupy sme my, liečební pedagógovia, tvorili a zároveň ho aj my pravidelne revidujeme a aktualizujeme. Jeho súčasnú podobu by autori radi predstavili.  

V zdravotníctve sú to naše prvé štandardy, no máme ich schválených už 8, nájdete ich všetky tu. Na konferencii v októbri sa budeme venovať prvým trom, plánujeme potom pokračovanie začiatkom roku 2022 a v máji alebo júni 2022. 

Uvedomujeme si, že opatrenia na zamedzenie šírenia Covid-19 sa môžu dovtedy zmeniť, preto pripravujeme konferenciu hybridne. Prednášky našich hostí vám zašleme už vopred – budete si ich môcť pozrieť v pohodlí domova. Naživo nás budú čakať diskusie k jednotlivým prednáškam a najmä by sme radi znovu ponúkli priestor pre stretnutia a zdieľania našich skúseností. Stretnutia liečebných pedagógov z praxe boli vždy vzácnou udalosťou a radi by sme ponúkli túto možnosť opäť. Samozrejme, je možné, že sa opatrenia do októbra sprísnia maximálne a stretnutie nebude možné – aj vtedy by sme vás radi pozvali do online diskusií s autormi prednášok. 

Konferenčný poplatok (10 eur) bude v plnej výške odpustený členom PRO LP. 

S registráciou začíname práve teraz, pomocou prihlasovacieho formuláru.

Tešíme sa na stretnutie s Vami, 
Monika Stupková, Erika Kovácsová a Viera Bosáková

 

Seminár LP v oblasti psychiatrickej starostlivosti – september 2021

Milí kolegovia,

pozývame Vás na štvrté stretnutie liečebných pedagógov, ktorých zaujíma psychiatrická starostlivosť – program stretnutia

Prosíme Vás, aby ste vyplnili veľmi rýchly registračný formulár. Dostanete tak prístup k materiálom a link na zoom. Online sa stretneme v pondelok 20.9.2021 o 8.30.

Tešíme sa na Vás.

Za organizačný tím s pozdravom
Ivana Lessner Lištiaková