Aktuálna možnosť prihlásiť sa na Bc. a Mgr. stupeň vzdelávania v odbore Liečebná pedagogika na UK v BA

Doplňujúce prijímacie konanie s podaním prihlášky od 18.5. do 18.7.2022

Podrobné informácie nájdete tu.

Študijný program LIEČEBNÁ PEDAGOGIKA Mgr.

 • Podmienky prijatia sú:
  • ✓  úspešne ukončené bakalárske štúdium v študijnom programe liečebná pedagogika
  • ✓  V prípade väčšieho počtu uchádzačov ako je predpokladaný počet prijatých uchádzačov na danýštudijný program si fakulta vyhradzuje právo vybrať uchádzačov podľa váženého študijného priemeru za celé Bc. štúdium.

Študijný program LIEČEBNÁ PEDAGOGIKA Bc.

Výber uchádzačov sa uskutočňuje:
• na základe výsledkov talentovej prijímacej skúšky, pričom sa čiastočne do úvahy berú aj dosiahnuté výsledky

stredoškolského štúdia. V takomto prípade váha prijímacej skúšky tvorí min. 3⁄4 z celkového výsledku prijímacieho konania.

Prijímacia skúška pozostáva z dvoch častí:

 • V prvej časti absolvuje uchádzať úvodný rozhovor o motivácii k štúdiu a svojich predpokladoch pre odbor liečebnápedagogika. V rámci ústneho pohovoru bude uchádzač postavený pred úlohu komunikačne zvládnuť zadanúsituáciu.
 • V druhej časti budú overované talentové predpoklady pre štúdium z výtvarného, pohybového, hudobného,literárno-dramatického prejavu a zručností práce s materiálmi. Uchádzač si bude vyberať z týchto piatich možností také dve, o ktorých si myslí, že má najlepšie predpoklady v nich uspieť. Bude potrebné:
  • z výtvarných predpokladov – priniesť vlastné výtvarné práce na ukážku. Úlohou uchádzača bude výtvarnespracovať 2 zadané témy (napr. znázorniť niektorú emóciu, situáciu so zadaným typom vzťahu);
  • z hudobných predpokladov – je potrebné pripraviť si k prednesu pieseň, zahrať pripravenú skladbu – k dispozícii je klavír (iný hudobný nástroj si treba priniesť);
  • literárnodramatického prejavu – treba mať pripravený prednes úryvku poézie alebo prózy, prípadne ukážku vlastnej tvorby, tvorivo zvládnuť improvizáciu podľa predlohy;• z pohybového prejavu – priniesť si pohodlné oblečenie a obuv, pripraviť si výrazový tanec a jednu pantomimickú etudu (každé asi na 2 minúty), stvárniť zadanú tému, improvizácia;

• zručnosti z práce s materiálmi – doniesť si 2 ukážky aktuálnych výrobkov s popisom zhotovenia, tvorivo použiť ponúknutý materiál, práca podľa návodu.

Elektronické podanie prihlášky.

V prípade, že je počet uchádzačov nižší ako počet uchádzačov, ktorých plánovala katedra na študijný program prijať, nebude prijímacia skúška realizovaná.

Konferencia liečebných pedagógov – Štandardné postupy v liečebnej pedagogike

PRO LP Asociácia liečebných pedagógov, Katedra liečebnej pedagogiky PdFUK, Katedra klinickej logopédie a liečebnej pedagogiky LF SZU Vás pozývajú na konferenciu liečebných pedagógov:

ŠTANDARDNÉ POSTUPY V LIEČEBNEJ PEDAGOGIKE

dňa 8.6.2022 v čase 9.00 – 15.00h

v Centre Memory, Mlynarovičova 2, Bratislava

Odborným garantom konferencie je prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD

Cieľom konferencie je oboznámenie odbornej verejnosti s témami štandardných diagnostických a terapeutických postupov v zdravotníctve a rozšírenie týchto tém príspevkami odborníkov z praxe.

Na konfercenciu je možné prihlásiť sa cez formulár https://forms.gle/59PEiTtR7uxG8QXG8 

PROGRAM KONFERENCIE

9.00 – 9.20   Registrácia účastníkov

9.20 – 9.30   Úvodný príhovor

prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.

9.30 – 10.00   Starostlivosť o ľudí so spoluzávislosťou (šdtp) + diskusia
PaedDr. Erika Kovácsová, PhD. (prednáška) 

10.00 – 10.30   Potreby detí, ktoré majú rodičov s duševným ochorením

Mgr. Ivana Lessner Lištiaková, PhD. (videoprezentácia) 

10.30 – 11.00   Sprevádzanie pacienta v akútnej psychiatrickej starostlivosti

Mgr. Veronika Schonmotlová (kazuistika)

11.00 – 12.00    „Spolu a predsa sami“ Relaxácia, práca s úzkosťou a obťažujúcimi myšlienkami nielen pre ľudí so spoluzávislosťou

Mgr. Vierka Bosáková (workshop) 

12.00-13.00   Prestávka na obed

13.00 – 13.30   Traumatické zážitky v detstve (šdtp) + diskusia

PaedDr. Monika Stupková, PhD., Mgr. Barbora Vodičková, PhD. (prednáška)

13.30 – 14.00   Psychoedukácia o traume

Mgr. Hana Vojtová (videoprezentácia)

14.00 – 15.00   Intervencia objímania plyšáka (Huggy-Puppy Intervention) zameraná na úľavu od ťažkostí spôsobených stresom a traumou u detí

Mgr. Zuzana Yakhyaev, PhD. (workshop)

15.00 – 15.05   Ukončenie LP konferencie

PaedDr. Erika Kovácsová, PhD.

Možnosť udelenia kreditov. Konferenčný poplatok: 20 eur, pre členov Asociácie PRO LP 10 eur.  

Tešíme sa na stretnutie.

Za prípravný výbor : Mgr. Zuzana Yakhyaev, PhD. , Mgr. Viera Bosáková, PaedDr. Monika Stupková, PhD., PaedDr. Erika Kovácsová, PhD.

Pozvánka na diskusiu k téme digitálnej bezpečnosti naprieč generáciami

Vážení pozvaní hostia,  

Dovoľte mi ešte raz Vás pozvať na diskusiu ohľadom témy digitálnej bezpečnosti naprieč generáciami a zazdieľať s Vami program spolu s linkom na pripojenie. Diskusia bude rozdelená do troch blokov, pričom každý bude venovaný jednej vekovej kategórii: deti a mládež, ľudia v produktívnom veku a seniori. Pre každú generáciu sa pokúsime identifikovať najčastajšie a najzávažnejšie hrozby v online priestore a zároveň informovať o úspešných projektoch a vzdelávacích programoch zameraných na ochranu v online priestore. V každom bloku najprv vystúpia spíkri s krátkymi vstupmi a potom bude nasledovať neformálna moderovaná diskusia.  

Diskusiu bude viesť pán Pavol Adamec, výkonný riaditeľ oblasti riadenia rizík v spoločnosti KPMG, s viac ako 20-ročnými skúsenosťami v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ochrany údajov a technologickej regulácie. 

Výstupom z podujatia bude pozičný dokument s relevantnými odporúčaniami pre každú vekovú skupinu, aby bol internet bezpečným miestom pre nás všetkých, ktorý bude vytvorený na základe tejto diskusie.    

Link na podujatie: How to stay safe online? Digital Safety Across Generations Event 

PROGRAM – MS TEAMS, 06.04.2022, 13.00 do 16.00 hod. 

HLAVNÉ OTVORENIE  

 1. Gabriel GALGÓCI, prezident, AmCham Slovakia 
 2. Violeta LUCA, generálna riaditeľka, Microsoft Česká a Slovenská republika 

ÚVOD DO TÉMY 

3.       Pavol ADAMEC, Risk Consulting Director, KPMG, moderátor podujatia 

BLOK I. Deti a Teenageri  

13:10 ÚVODNÁ PREDNÁŠKA (v anglickom jazyku) 

 • Prezentácia výsledkov štúdie Digital Civility Index a predstavenie programu The Council for Digital Good Europe  

4.       Helena Pons-Charlet, Micrososft 

 1. Nina Fortíková, ambasádorka projektu The Council for Digital Good Europe  

13:20 VSTUP DO TÉMY: DIGITÁLNE OBČIANSTVO  

6.       Andrea Cox, digiQ, výkonná riaditeľka  

13:30 VSTUP DO TÉMY: PROJEKT SECURITY GIRL  

7.       Petra Kotuliaková, Aj Ty v IT, CEO  

MODEROVANÁ DISKUSIA 

BLOK II. Ľudia v produktívnom veku  

14:00 VSTUP DO TÉMY: Vzdelávanie o digitálnej bezpečnosti zo školy do života 

8.       Marek Zeman, Tatra banka, vedúci oddelenia IS bezpečnosti 

14:10 VSTUP DO TÉMY: HOAXY A DEZINFORMÁCIE 

9.       Peter Jančárik, Seesame Head of Social Impact Team a spoluzakladateľ webu konšpirátori.sk 

14:20 VSTUP DO TÉMY: RODOVÝ ASPEKT DIGITÁLNEJ BEZPEĆNOSTI A SEXUALIZOVANÉ NÁSILIE 

10.   Michaela Dvořáková, Masarykova univerzita, autorka odborného článku „Revenge porn a deepfakes: ochrana soukromí v éře moderních technologií.“  

14:30 VSTUP DO TÉMY: VPLYV PANDÉMIE COVID-19 NA ĽUDÍ PO 50-KE A PRECHOD DO ONLINU 

11.   Lenka Iľanovská a Katarína Podracká, Get Clients 

MODEROVANÁ DISKUSIA 

BLOK III. Seniori  

15:00 VSTUP DO TÉMY: NAJČASTEJŠIE HROZBY INTERNETU PRE SENIOROV: FAKE NEWS A PODVODY 

12.   Lukáš Zajac, Transparency International Slovensko 

15:10 VSTUP DO TÉMY: MEDZIGENERAČNÝ PROJEKT “DEDKOV SPRIEVODCA DIGITÁLNOU GALAXIOU” 

13.   Gabriel Chromiak, Centrum pre rodinu Trenčín 

15:20 VSTUP DO TÉMY: DÔLEŽITOSŤ PODPORY A SPOLUPRÁCE PRI VZDELÁNÍ NIELEN SENIOROV 

14.   Peter Ščasný, Dell, Global IT Training Leader 

MODEROVANÁ DISKUSIA 

16:00 ZÁVER 

Tešíme sa na stretnutie a diskusiu s Vami už budúci týždeň.  

KRISTÍNA GOTTHARDOVÁ

Nenechať žiadne dieťa zaostávať: uvedenie globálnej správy o odpojení sa chlapcov od vzdelávania

Sekretariát Slovenskej komisie pre UNESCO Vás pozýva na webinár „Nenechať žiadne dieťa zaostávať: uvedenie globálnej správy o odpojení sa chlapcov od vzdelávania“, ktorý sa uskutoční online vo štvrtok 7. apríla od 13.30 do 15.00 hod. 

Webinár organizuje UNESCO v spolupráci s Promundom a sekretariátom Commonwealthu.  Podľa prezentovanej správy, sú v mnohých krajinách chlapci vystavení väčšiemu riziku ako dievčatá, že budú opakovať ročník, nedokončia rôzne úrovne vzdelávania a dosiahnu horšie výsledky vzdelávania. V súčasnosti vo svete nechodí takmer 132 miliónov chlapcov do školy vôbec. Účastníci webinára budú mať možnosť vypočuť si názory rôznych zainteresovaných strán v dvoch panelových diskusiách. Prvý panel sa bude zaoberať výzvami, ktorým čelia chlapci v regionálnom kontexte a kontexte vybraných krajín, zatiaľ čo druhý sa zameria na politické reakcie a osvedčené postupy na opätovné zapojenie chlapcov do vzdelávania.

Viac informácií, ako aj link na registráciu, nájdete na: ‘Leave no child behind: Launch of the global report on boys’ disengagement from education’

Ochutnávku PCA výcviku

Jednodňová ochutnávka je určená záujemcom a záujemkyniam o dlhodobý výcvik v Prístupe zameranom na človeka podľa Carla Rogersa a všetkým, ktorí sú zvedaví na PCA prístup.

Ochutnávka je určená: odborníkom/-čkam s ukončeným doktorským a magisterským vzdelaním v odboroch všeobecné lekárstvo, psychológia, ošetrovateľstvo, logopédia, liečebná pedagogika, špeciálna pedagogika, sociálna práca a študentom/-kám magisterského štúdia týchto odborov. Nie je určená laickej verejnosti.

TERMÍN: sobota 21.5.2022     9:00 – 17:00

Bližšie informáie a program si môžete pozrieť tu.

13. apríl – Medzinárodný deň liečebnej pedagogiky

Pri príležitosti Medzinárodného dňa liečebnej pedagogiky organizuje Medzinárodná asociácia liečebných pedagógov IGhB online podujatie, na ktoré Vás srdečne pozývame.

Podujatie sa uskutoční 13. apríla 2022 od 18:00 do 20:00 a bude organizované v spolupráci s partnerskými združeniami z Holandska, Švajčiarska, Maďarska, Slovenska a Luxemburska.

Čaká na vás rôznorodý program v nemčine a angličtine: prednášky, terénne správy, virtuálna prehliadka Medzinárodného archívu pre liečebnú pedagogiku v Trebnitzi, obrázkové knihy a materiály, ktoré vám predstavíme, a zasadacia miestnosť, ktorá je k dispozícii na neformálne diskusie.

Program si môžete stiahnuť tu: Program k Medzinárodnému dňu liečebnej pedagogiky 13. apríla 2022.

Національна служба підтримки психічного здоров’я

Чому саме Національна служба підтримки психічного здоров’я?

Національна служба підтримки психічного здоров’я (“ НСППЗ“) була створена Міністерством охорони здоров’я Словацької Республіки в рамках реалізації заходів Плану відновлення в області психічного здоров’я.

Метою НСППЗ є надання онлайн- та телефонної послуги психологічних консультацій з метою забезпечення анонімної та дистанційної форми спілкування при наданні послуг в області психічного здоров’я:

– надання психологічних консультацій, кризової інтервенції та безпечного простору при розмові про невизначеність, страхи чи психічні проблеми після пандемії Covid-19 та теперішнього військового конфлікту,

– підтримка медичних працівників, які перевантажені і піддаються підвищеному стресу, у котрих є вища ймовірність розвитку психічних розладів, пов’язаних зі стресом,

– надання консультацій та підтримки медичним працівникам, та решті бажаючих при спробі впоратися з гострою реакцією на стрес або симптомами розвитку посттравматичного стресового розладу стресова реакція при надзвичайних подіях.

Послуги надають, зокрема, фахівці з області психічного здоров’я психологи, які спеціалізуються в клінічній психології, та психіатри, атестовані в психотерапії та кризовій інтервенції в сучасній кількості 29 експертів.

Лінія працює в будні дні з 14:00 до 22:00 та у вихідні з 10:00 – 18:00 також українською мовою

0800 193 193

Národná linka na podporu duševného zdravia

Prečo Národná linka na podporu duševného zdravia?

Národná linka na podporu duševného zdravia (ďalej len „NLPDZ“) je zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR v rámci plnenia opatrení Plánu obnovy a odolnosti v oblasti podpory duševného zdravia.

Cieľom NLPDZ je poskytovanie online a telefonického psychologického poradenstva s cieľom poskytnúť anonymnú a dištančnú formu komunikácie pri poskytovaní služieb v oblasti starostlivosti o duševné zdravie:

– poskytnutie psychologického poradenstva, krízovej intervencie a bezpečného priestoru pre rozhovor o neistote, obavách či psychických problémoch v časoch následkov pandémie Covid 19 a aktuálneho vojenského konfliktu

– podpora zdravotníkom, ktorí zažívajú nadmernú záťaž a sú vystavení zvýšenej pravdepodobnosti rozvoja stresom podmienených psychických porúch

– poskytnutie poradenstva a podpory zdravotníkom, ale aj širokej verejnosti pri zvládaní akútnej stresovej reakcie či príznakoch rozvíjajúcej sa posttraumatickej stresovej reakcie na mimoriadne stresové udalosti

Služby poskytujú profesionálni pracovníci v oblasti duševného zdravia, najmä psychológovia so špecializáciou v klinickej psychológii a psychiatri s certifikáciou v psychoterapii a krízovej intervencii v aktuálnom počte 29 odborníkov.

Linka je v prevádzke v pracovné dni v čase od 14:00 do 22:00 a cez víkendy v čase od 10:00 – 18:00

aj v ukrajinskom jazyku

0800 193 193

Multidisciplinárna spolupráca pri podpore pozitívnych zmien u rodín

Vážená pani, Vážený pán,

Dovoľujeme si Vás osloviť z Inštitútu dialogických praxí (IDP) a za celý medzinárodný projektový tím s pozvánkou na záverečnú konferenciu Multidisciplinárna spolupráca pri podpore pozitívnych zmien u rodín v rámci Erasmus Plus projektu Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien u rodín v náročných situáciách.Súčasťou konferencie sú príspevky nielen odborníkov z oblasti psychológie, školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí, ale i laických poradcov, peerov a ľudí so sebaskúsenosťou. V rámci programu vystúpia aj naši partneri Loek Schoenmakers (Holandsko) a Ben Furman (Fínsko). Viac o projekte, ako aj o konferencii, sa môžete dozvedieť na stránke www.multidisciplinarity.eu.

Konferencia sa uskutoční 7.4.2022 v Zichyho paláci v BratislaveÚčasť na konferencii je pre Vás bezplatná. Prosíme Vás však o registráciu prostredníctvom formulára: Registračný formulár na medzinárodnú konferenciu „Multidisciplinárna spolupráca pri podpore pozitívnych zmien u rodín“.

Vopred ďakujeme aj za šírenie pozvánky ďalej.

Zároveň by sme Vám radi upriamili pozornosť aj na naše inovačné vzdelávanie Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti a duševného zdravia” akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu. Momentálne ho ponúkame v rozsahu 55 hodín, do čoho vieme zarátať účasť na konferencii a súčasťou sú tiež tri dvojdňové workshopy, z ktorých prvý sa uskutoční hneď po konferencii 8.-9. apríla v Bratislave. Workshop „Inklúzia v multidisciplinárnej praxi pre všetkých: Zmena zmýšľania“ organizujeIDP v spolupráci s hlavným lektorom workshopu Loekom Schoenmakersom, PhD. Viac informácií o workshope, ako aj registračný formulár nájdete na FB stránke podujatia: https://fb.me/e/1nBRoP3Mk?ti=wa, ako aj na našej stránke www.vdialogu.sk

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

S pozdravom za projektový tím,

Lenka Martinkovičová, PhD.,

Inštitút dialogických praxí (IDP) – Institute for dialogical practices

www.vdialogu.sk 

Vojna na Ukrajine – užitočné linky a odkazy

VUDPaP podstránka: https://vudpap.sk/krizova-intervencia/– nájdete na nej materiály pre deti preložené aj do UA jazyka.

Keby ste vedeli o rodinách, ktoré hľadajú psychologickú pomoc pre deti, ktoré prišli z UA, prepojte ich na lokálne CPPPaP – updatnutý zoznam nájdete tiež na stránke: https://vudpap.sk/odborny-portal/zlozky-systemu-vychovneho-poradenstva-a-prevencie/ Poradne sú pripravené poskytnúť potrebnú starostlivosť, či prepojiť na ďalších odborníkov.

MINEDU podstránka: https://www.minedu.sk/29993-sk/situacia-na-ukrajine/– nájdete podporné materiály a webináre – potrebné tlačivá a postup pri integrácii do školy, odporúčania rodičom aj deťom.

CVEK: http://cvek.sk/deti-utecencov-na-skolach-prve-kroky-a-principy/– prehľadný podporný materiál o integrácii detí utečencov.

Ak to tak cítite, môžete sa zaregistrovať ako dobrovoľník – odborník na psychologickú a sociálnu podporu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiTWWgrhJQF6_S9wlL4ezBG9Z1vJvW4_ZrGqwtcwQk1XvKSA/viewform.

Veľmi pekný manuál, ktorý vypracovala Liga za duševné zdravie určený laikom, ktorí poskytujú akúkoľvek podporu/stretávajú sa s ľuďmi utekajúcimi pred vojnou: https://ktopomozeukrajine.sk/wp-content/uploads/2022/03/Krizovy-manual-Ligy-za-dusevne-zdravie.pdf.

Odkaz na službu, ktorú ponúka Rakúsko: https://krisenchat.de/ukraine. Je to priamo pre deti – psychologické poradenstvo v ukrajinskom a ruskom jazyku prostredníctvom whatsapp alebo sms.