Etické vedomie je súčasťou odbornej vybavenosti liečebných pedagógov. Schopnosť napĺňať etické normy a byť oddaný etickým hodnotám je základným aspektom kvality liečebnopedagogickej starostlivosti.

Vzťah medzi liečebným pedagógom a klientom/pacientom je profesionálny, preto liečebný pedagóg neustále pracuje na zvyšovaní svojich profesionálnych a osobných kompetencií.

Liečebný pedagóg je povinný:

  1. Dodržiavať všeobecne platné ľudské práva a práva dieťaťa, rešpektovať a chrániť práva a dôstojnosť svojich klientov/pacientov, najmä právo na voľbu, informácie, dobrovoľnosť, úctu a ochranu osobných údajov. Poskytovať služby bez ohľadu na pohlavie, rasu, presvedčenie, náboženstvo, národnosť, sexuálnu preferenciu, vek, postihnutie politickú príslušnosť, predošlé záznamy v registri trestov alebo finančnú situáciu klienta/pacienta.
  2. Pri poskytovaní svojich služieb konať v záujme klienta/pacienta. Podporovať jeho fyzickú, duševnú, emocionálnu a duchovnú integritu. Jednať s každým klientom/pacientom ako s celostnou bytosťou v rámci rodiny, komunity a spoločenského a prirodzeného prostredia.
  3. Zabezpečiť klientovi/pacientovi dostojnosť, rešpekt, a sprostredkovať mu príležitosť pre účasť na živote, na tvorbe hodnôt a napĺnaní života zmyslom.
  4. Chrániť klienta/pacienta i verejnosť v prípade, že liečebnopedagogická starostlivosť je ohrozená nekompetentnou, neetickou alebo nelegálnou činnosťou akejkoľvek osoby.
  5. Vykonávať povolanie liečebného pedagóga svedomito, statočne, s hlbokým ľudským vzťahom k človeku, v súlade s právnymi predpismi, s dostupnými poznatkami lekárskych, biomedicínskych, psychologických a sociálnych vied. Tiež pracovať interdisciplinárne, samostatne a na báze spolupráce s klientom/pacientom a jeho okolím.
  6. Zapájať sa aktívne do profesijného života v profesijnej a odbornej organizácii. Zvyšovať svoju odbornosť štúdiom, výcvikmi, výmenou informácií a interdisciplinárnou spoluprácou. Informovať o výsledkoch svojej práce zverejnením na odborných podujatiach a publikovaním.
  7. Podrobovať sa pravidelnej supervízii.
  8. Dodržiavať zásady psychohygieny a chrániť aj svoje zdravie,vykonávať svoju činnosť zodpovedne a žiť v súlade s platnými zákonmi.Viesť sám seba k zrelým a pozitívnym modelom konania a napĺňať uspokojivo svoje spoločenské roly.
  9. V prípade odborného zlyhania/konfliktu spolupracovať s etickou komisiou svojej profesijnej organizácie pri náprave a prevencii nedostatkov v odbornosti

V Bratislave, 07.04.2015