Študijný program liečebná pedagogika integruje výchovné a terapeutické obsahy, poznatky o celostnom bytí človeka (vývin, učenie, emocionálne prežívanie, konanie; poruchy vývinu, správania, zdravia, prostredia a vzťahov) v kontexte prevencie, diagnostiky, výchovy, poradenstva, terapeutickej intervencie a sprevádzania so zameraním na osobnú pomoc, inklúziu a participáciu jednotlivca v každom veku, pričom absolventi nachádzajú uplatnenie v rezortoch školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí, spravodlivosti a vnútra.

Liečebná pedagogika je študijný odbor zo sústavy študijných odborov, spravovaných Ministerstvom školstva SR ako oblasť poznania (§50 odst. 1 Zákona £. 131/2002) v ktorej absolvent študijného programu (§51 odst. 1 Zákona č. 131/2002) nadobudne profesionálnu spôsobilosť a kompetencie vykonávať svoje pôvodné povolanie alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.

Identifikácia študijného odboru

(a) Názov: LIEČEBNÁ PEDAGOGIKA

(Curative education – angl. názov, Heilpädagogik/Rehabilitations Pädagogik – nem. názov)

(b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka študijných programov pre tieto stupne vysokoškolského štúdia:

Študijný odbor LIEČEBNÁ PEDAGOGIKA sa môže študovať v:

  • prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky;
  • druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr.) so štandardnou dĺžkou 2 roky; Predpokladá sa, že absolvent ukončil prvostupňové štúdium v odbore Liečebná pedagogika. Pre uchádzačov z príbuzných študijných odborov sa navrhne študijný program so štandardnou dĺžkou 3 roky.
  • treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.)

(c) Zdôvodnenie potreby:

Liečebnej pedagogike patrí priestor medzi všeobecnou, špeciálnou pedagogikou a hraničnými medicínskymi, psychologickými a sociálnymi vedami. Orientuje sa na terapeuticko-výchovnú pomoc tým jednotlivcom, ktorí zaostávajú za svojimi možnosťami, majú poruchy vývinu alebo správania, ktorí pre svoje postihnutie, ochorenie alebo jeho následky nie sú schopní viesť vekuprimeraný spôsob života. Táto pomoc spočíva v podpore kompetencií jednotlivca orientovať sa, rozhodovať, vytvárať vzťahy, komunikovať, nachádzať význam, prijímať a realizovať hodnoty. Uskutočňuje sa v rámci cvičení a programov s terapeutickovýchovným využívaním rozvíjajúcich, kreatívnych, sebarealizačných a sebaobslužných činností. Ide o bazálnu stimuláciu, senzomotorickú stimuláciu, korekciu, reedukáciu, individuálnu edukáciu, psychosociálnu rehabilitáciu, krízovú intervenciu a sprevádzanie. Má pevné miesto v modernej starostlivosti o znevýhodnených jednotlivcov v každom veku. Jej význam rastie so spoločenskou potrebou odborníkov v oblasti včasnej diagnostiky a terapie, prevencie a terapie porúch vývinu a správania, inkluzívneho vzdelávania a výchovy detí (mládeže) s postihnutiami a ochoreniami, ako aj potreby komplexnej a komunitnej rehabilitácie a poradenstva.

(d) Podobné študijné odbory v zahraničí:

  • Nemecko: Bc./ Mgr. rehabilitácie a sociálnej integrácie (BA/MA of Arts in Rehabilitation and Social Integration), Fakulta liečebnej pedagogiky a rehabilitácie – Univerzita v Kolíne
  • Holandsko: Liečebná pedagogika (Orthopadagogiek) – Univerzity v Groningene, Nijmegen, Utrechte, Leidene a Amsterdame
  • Belgicko: Liečebná pedagogika (Orhtopädagogik) – Univerzity v Leuven a v Gente
  • Rakúsko: Sonder- und Heilpädagogik, Univerzita vo Viedni
  • Maďarsko: Liečebná pedagogika (Gyógypedagógia) – Univerzita G. Barzci, Budapešť
  • Švajčiarsko: Liečebnopedagogické odbory na univerzite v Zürichu a Berne
  • Poľsko: Pedagogika revalidicijna, Univerzita v Štetíne, Pedagogika terapeuticzna – Univerzita vo Varšave
  • USA: Musictherapy, Arttherapy – Montclair State University
  • Francúzsko: Arttherapy, Bibliotherapy, Musictherapy – Savojská univerzita, Chambery

(e) Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi:

  • Vychovávateľstvo a sociálna pedagogika – má ťažisko v sociálnej pedagogike, v teórii výchovy a výchovných programoch pre skupiny detí a mládeže v školských zariadeniach. V štúdiu liečebnej pedagogiky je dôraz na medicínske a psychologické disciplíny, na vývinovú a problémovú diagnostiku, terapeuticko-výchovné cvičenia a programy pre jednotlivcov a skupiny v každom veku.
  • Špeciálna pedagogika – zameriava sa hlavne na výchovu a vzdelávanie detí a mládeže s postihnutiami (mentálnym, zmyslovým, rečovým, somatickým, sociálnym…). Svoju potrebu zdôvodňuje závažnosťou postihnutia. Významné miesto majú špeciálne didaktiky predmetov. V štúdiu liečebnej pedagogiky ide o ťažké vývinové a životné okolnosti v každom veku bez ohľadu na prítomnosť postihnutia. Dôraz sa kladie na predmety pripravujúce študentov pre individuálnu prácu a prácu s malou skupinou, na odbornú, praktickú a osobnostnú prípravu v jednotlivých terapeuticko-výchovných disciplínach.
  • Sociálna práca – je zameraná na sociálnu patológiu, na problémové sociálne situácie a formy pomoci – sociálny manažment, terénna práca, poradenstvo, pomoc pri realizácii sociálnych potrieb a rolí. V liečebnej pedagogike je terapeutickovýchovná pomoc zameraná na podporu vývinu a obnovu psychosociálneho zdravia človeka v ťažkej životnej situácii.

(f) Obsah študijného odboru:

Absolventi študijného odboru LIEČEBNÁ PEDAGOGIKA sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu:

  • (Bc.) liečebný pedagóg – asistent – 1. stupeň
  • (Mgr.) liečebný pedagóg – 2. stupeň
  • liečebný pedagóg (PhD.) so špecializáciou – 3. stupeň

Liečebný pedagóg – asistent (Bc.) ovláda kľúčové kvalifikácie liečebného pedagóga, má odborné a osobnostné predpoklady pre poskytovanie asistenčných služieb pri inklúzii, v rámci rozvíjajúcich a korekčných cvičení, pri kreatívnych, podporných, reedukačných a psychorehabilitačných formách liečebnopedagogickej práce.
Liečebný pedagóg (Mgr.) je samostatným odborným pracovníkom v tíme iných vysokoškolsky vzdelaných odborníkov – ovláda potrebnú terminológiu, diagnostické metódy a terapeutické postupy pre prípravu a realizáciu terapeuticko-výchovnej pomoci jednotlivcom alebo v skupine ako aj pre poradenstvo a prácu s rodinou. Má metodologické, osobnostné a odborné predpoklady pre vedecko-výskumnú prácu. Po získaní potrebnej praxe je pripravený metodicky viesť liečebnopedagogických asistentov.
Liečebný pedagóg (PhD.) je schopný tvorivo rozvíjať, hodnotiť a odovzdávať vedecké poznatky vo svojom odbore. Ovláda vedecké metódy výskumu. Je vysoko graduovaným odborníkom vo svojej oblasti, s prehĺbeným vzdelaním vo vybranej oblasti liečebnopedagogickej praxe.

Obsah pre prvý stupeň

Vymedzenie odborného profilu absolventa (1. stupeň)
Všeobecná charakteristika odborného profilu:
Absolvent je pripravený vykonávať liečebnopedagogickú činnosť v rezorte školstva, sociálnych vecí, zdravotníctva a vnútra v rámci:

 • prevencie vzniku porúch a možného narušenia psychosociálneho zdravia, ako aj prevencie druhotných porúch a komplikácií u rizikových jednotlivcov;
 • orientácie v aktuálnej (spravidla výchovnej, ale aj zdravotnej, sociálnej, psychickej) situácii klienta, na zistenie jeho špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb;
 • asistencie pri liečebnopedagogických cvičeniach a programoch v rámci inklúzie alebo podporných opatrení na zlepšenie podmienok vývinu a kvality života človeka v ťažkej životnej situácii;
 • konzultačno-poradenskej intervencie smerom do životného prostredia klienta s cieľom zlepšiť jeho životné podmienky a okolnosti vývinu;

Teoretické vedomosti (1. stupeň)

Absolvent 1. stupňa získa:

 • znalosť biologických, psychologických a sociálnych zákonitosti vývinu a správania človeka od prenatálneho veku po starobu;
 • znalosť spoločenských (sociálnych, kultúrnych, ekonomických, právnych a filozofických) okolností, problémov a konfliktov vo vzťahu k výchove a k starostlivosti o osoby so špeciálnymi potrebami;
 • znalosť okolností, ktoré vyvolávajú a sprevádzajú poruchy vývinu a zdravia, schopnosť porozumieť súvislostiam a preventívne intervenovať;
 • vedomosti o zdrojoch a formách pomoci, schopnosť poskytnúť poradenské informácie, znalosť kompetencií príbuzných odborov.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolventi odboru LIEČEBNÁ PEDAGOGIKA (1. stupeň) získavajú tieto schopnosti a zručnosti:

 • schopnosť porozumieť a zohľadniť v liečebnopedagogickej intervencii diagnózy a opatrenia iných odborníkov (lekárov, psychológov, špeciálnych pedagógov, vychovávateľov…);
 • schopnosť zostaviť problémovú anamnézu, získať orientáciu vo výchovnej situácii klienta, aktualizovať korekčné opatrenia a sledovať ich účinnosť;
 • schopnosť plánovať a realizovať liečebnopedagogickú asistenciu prostredníctvom liečebnopedagogických cvičení alebo liečebnovýchovných programov s využívaním prvkov disciplín ako sú arteterapia, biblioterapia, muzikoterapia, ergoterapia, terapia hrou, dramatoterapia, terapia pohybom;
 • schopnosť inštruovať o aktuálnych výchovných opatreniach vo výchovnom, vzdelávacom a sociálnom prostredí klienta;
 • znalosť techník, materiálov a postupov, ktoré uľahčujú dosiahnuť liečebnovýchovný zámer;
 • schopnosť uplatniť tímový a interdisciplinárny prístup v riešení problému klienta;
 • schopnosť kontrolovať a hodnotiť svoje správanie, postoje, city a starať sa o svoju psychohygienu;

Doplňujúce vedomosti a schopnosti a zručnosti:

Absolvent 1. stupňa získa tieto doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti:

 • základy odborného cudzieho jazyka;
 • zručnosť v práci s odbornou literatúrou
 • schopnosť pracovať s PC;

Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)

Bakalársky študijný program odboru Liečebná pedagogika obsahuje nosné témy:

 • základy sociálnych vied – základy filozoficko-metodologické, biologicko-medicínske, štúdium pedagogiky, psychológie, sociológie a soc. práva;
  Odporúča sa, aby tieto predmety tvorili aspoň 2/3 ECTS kreditov študijného programu v 1. roku štúdia.
 • základy liečebnej pedagogiky – dejiny, diagnostika, didaktika, cvičenia a programy;
  Odporúča sa, aby tieto predmety tvorili aspoň 1/6 ECTS kreditov študijného programu v 1. roku štúdia, 1/3 v 2. roku štúdia.
 • aplikovanie liečebnej pedagogiky – vekové a problémové okruhy, základy terapeutických disciplín, výskumný projekt;
  Odporúča sa, aby tieto predmety tvorili aspoň 1/6 ECTS kreditov študijného programu v 2. roku štúdia a 1/3 v 3. roku štúdia.
 • praktická príprava – exkurzia, prax, sociálnopsychologický výcvik, praktikum;
  Odporúča sa, aby tieto predmety tvorili 1/12 ECTS kreditov študijného programu v 1. roku štúdia a 1/12 v 2. roku a 1/6 v 3. roku štúdia.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupňa):

 • poruchy vývinu a správania
 • základy špeciálnej pedagogiky
 • systémy pomoci osobám so zdravotným postihnutím
 • komunitná rehabilitácia
 • práca v tíme, práca so skupinou

1.štátna skúška:

 • obhajoba záverečnej práce;
 • kolokviálna skúška z oblasti poznania študijného odboru.

Obsah pre druhý stupeň

Vymedzenie odborného profilu absolventa (2. stupňa)
Všeobecná charakteristika profilu absolventa (2. stupeň)
Absolventi druhého stupňa sú schopní vykonávať samostatnú liečebnopedagogickú odbornú činnosť v rezorte školstva, sociálnych vecí, zdravotníctva a vnútra v rámci:

 • selektívnej a indikovanej prevencie porúch vývinu a psychosociálneho zdravia so zameraním na habilitáciu, rehabilitáciu a podporné programy pri reziduálnych stavoch;
 • liečebnopedagogickej diagnostiky, ovládať diagnostické prostriedky, orientovať sa v aktuálnej (spravidla výchovnej, ale aj zdravotnej, sociálnej, psychickej) situácii klienta a vypracovať koncept pomoci, využívať anamnestické údaje, diagnózy iných odborníkov, zostaviť problémovú anamnézu, hodnotiť pozorovanie a analyzovať produkty činností klienta;
 • liečebnej výchovy, pripraviť, realizovať a hodnotiť liečebnopedagogické cvičenia a programy v rámci bazálnej stimulácie, senzomotorickej stimulácie, korekcie, reedukácie, resocializácie, individuálnej edukácie, psychosociálnej rehabilitácie, krízovej intervencie alebo podpory a zlepšenia kvality života človeka v ťažkej životnej situácii (sprevádzanie);
 • odborného metodického vedenia liečebných pedagógov- asistentov;
 • rodinnej terapie a výchovného poradenstva, realizovať konzultačno-poradenskú intervenciu do životného prostredia klienta s cieľom zlepšiť jeho životné podmienky, poskytovať výchovné, rodinné a osobné poradenstvo, informovať o povahe a prognóze poruchy, ako aj o možnostiach inej odbornej pomoci;
 • odborno-znaleckej činnosti vypracovať pedagogické hodnotenie jednotlivcov, ktorí sú sociálne a výchovne ohrození, znevýhodnení, týraní, zanedbávaní, zneužívaní, a pod., v záujme riešenia ich situácie;
 • vedecko-výskumnej činnosť hľadať možnosti pre zlepšovanie poskytovanej starostlivosti, rozvíjať teóriu a prax liečebnej pedagogiky a spolupracovať v tomto smere s inými odborníkmi. Tiež a publikovať a prezentovať svoje poznatky a skúseností.

Teoretické vedomosti (2. stupeň)
Absolvent odboru Liečebná pedagogika (2. stupeň) v rámci štúdia:

 • získal komplexné vedomosti a zručnosti z dvoch (a vedomosti aspoň z ďalších dvoch) terapeutických disciplín ako sú arteterapia, terapia hrou, biblioterapia, terapia pohybom, dramatoterapia, ergoterapia a muzikoterapia;
 • osvojil si ďalšie terapeutickovýchovné a rehabilitačné postupy (napr. senzorická integrácia, konduktívna terapia, Fieela – program);
 • získal vedomosti z predmetov a disciplín relevantných oblastiam svojho uplatnenia:
  • v klinickej praxi (klinická psychológia, psychoterapia, forenzná psychológia, rodinná terapia)
  • v špecializovaných zariadeniach, napr. v špeciálnych triedach, liečebňach, oddeleniach, ústavoch – (detská psychoterapia, autizmus, gerontológia a gerontopsychiatria, logopédia, závislosti od psychoaktívnych látok);
  • v rehabilitačných a komunitných centrách (krízová intervencia, penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť, liečebnopedagogická gerontológia, psychosociálna rehabilitácia);

Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň)
Absolventi odboru LIEČEBNÁ PEDAGOGIKA (2. stupeň) získavajú okrem vedomostí a schopností získaných v 1. stupni vzdelávania schopnosti a zručnosti:

 • vykonávať anamnestické vyšetrenie, vývinovú diagnostiku, problémovú a procesuálnu diagnostiku so zámerom získať orientáciu vo výchovno-vzdelávacej situácii a celkovej životnej situácii zmenenej ochorením, postihnutím alebo nepriaznivými okolnosťami, projektovať terapeutickovýchovné a psychorehabilitačné opatrenia a hodnotiť ich prínos, vykonávať diferenciálnodiagnostické vyšetrenie, získavať doplňujúce diagnostické údaje analýzou hry, kresby, pohybu, činnosti, komunikácie a inej kreatívnej tvorby;
 • plánovať, realizovať a hodnotiť liečebnopedagogickú intervenciu prostredníctvom liečeb-nopedagogických cvičení alebo programov s využívaním terapie hrou, arteterapie, biblio-terapie, muzikoterapie, ergoterapie, dramatoterapie, terapie pohybom;
 • vypracovať odborno-znalecký posudok o prognóze klienta v súvislosti s riešením situácie klienta so špeciálnymi problémami v ťažkých životných okolnostiach;
 • plniť úlohy liečebnopedagogického poradenstva, intervenovať v rodine alebo inom mikroprostredí klienta (napr. v školskej triede, výchovnej skupine, komunite) v rámci výchovnej, terapeutickej a krízovej intervencie;

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň)
Absolvent odboru Liečebná pedagogika (2. stupeň) dokáže:

 • komunikovať v odbore v cudzom jazyku;
 • po absolvovaní predpísanej praxe metodicky viesť liečebného pedagóga – asistenta;
 • starať sa o svoj odborný život, udržiavať kontakty s liečebnopedagogickou obcou;
 • riadiť sa profesionálnym, etickým a právnym rámcom svojho odboru.

Nosné témy jadra znalostí (2. stupeň)

 • Dieťa v ohrození, v problémovej situácii, s poruchou, s ochorením – systémy a možnosti pomoci (psychiatria, patopsychológia, rehabilitácia, rozvíjajúce programy, liečebno-výchovné poradenstvo, poruchy vývinu, špecifické poruchy vývinu, rodinná terapia, psychoterapia u detí, klinická psychológia)
  Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/3 ECTS kreditov v 1. roku štúdia.
 • Mládež, dospelí a starí ľudia v situácii ohrozenia integrity a zdravia, s poruchami, ochoreniami, v krízovej situácii – systémy a možnosti pomoci (psychiatria a psychopatológia, rehabilitácia – komunitná, psychosociálna, psychoterapia, rodinná terapia, krízová intervencia, gerontológia, nápravná pedagogika)
  Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/3 ECTS kreditov v 2. roku štúdia.
 • Koncipovanie terapeuticko výchovnej a poradenskej pomoci (v rámci arteterapie, biblioterapie, dramatoterapie, ergoterapie, muzikoterapie, terapie pohybom, terapie hrou, poradenstva, mobilných a komunitných služieb, ďalej liečebnopedagogické praktikum, supervízne vedenie pri projekte diplomovej práce)
  Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili 1/3 ECTS kreditov v 1. aj 2. roku štúdia.

Doplňujúce vedomosti a zručnosti

 • Poruchy komunikácie (logopédia, neurologické poruchy reči, augmentatívna komunikácia)
 • Metodológia pedagogického výskumu
 • Sociálna práca a sociálne právo
 • Práca v tíme, riešenie konfliktov a záťažových situácií

Štátna skúška:

 • obhajoba diplomovej práce (s anglickým abstraktom)
 • overenie spôsobilosti vypracovať koncept pomoci, využívať terapeutické prístupy,
 • kolokviálna skúška z odboru liečebná pedagogika

Obsah pre 3. stupeň

Vymedzenie odborného profilu absolventa 3. stupňa
Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa (3. stupeň)
Absolvent je pripravený samostatne a tvorivo riešiť odborné problémy, je vysoko erudovaný v niektorej z oblastí liečebnopedagogickej teórie a praxe, ovláda vedecké metódy výskumu. Výsledky jeho bádania sú prínosom pre odbornú prax.

Teoretické vedomosti (3. stupeň)
Absolvent odboru Liečebná pedagogika (3. stupeň)

 • vedecky báda a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti liečebnej pedagogiky;
 • sústavným štúdiom prehlbuje svoje vedomosti v tej oblasti liečebnej pedagogiky, ktorá má vzťah k jeho výskumu;

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (3. stupeň)
Absolvent odboru Liečebná pedagogika (3. stupeň) si osvojí:

 • zásady heuristickej vedeckej práce;
 • aplikovanie etických a spoločenských zásad vedeckej práce;
 • schopnosť slovom i písmom sa vyjadrovať v odbornom cudzom jazyku;
 • schopnosť na požadovanej úrovni prezentovať výsledky svojej vedeckej a odbornej práce (referovať, prednášať, publikovať);
 • predpoklady ďalej rozvíjať svoj odbor, tvoriť koncepty a projekty v aplikovanej liečebnej pedagogike.

Vymedzenie jadra znalostí (3. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (3. stupeň)

 • teoretický fundament liečebnej pedagogiky v medziodborovom a medzinárodnom kontexte;
 • metodologický aparát;
 • špecializačné predmety štúdia (z liečebnej pedagogiky, z príbuzných alebo z hraničných, napríklad medicínskych odborov);
 • jazyková príprava (ak je potrebná).

Študijná časť obsahuje 1/3 sumy štúdia v 3. stupni:

 • hĺbkové štúdium dielčej oblasti relevantnej k vedecko-výskumnej práci v jej aktuálnej medzinárodnej dimenzii;
 • metodológia kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu;
 • vybrané kapitoly z liečebnej pedagogiky a príbuzných vedných a študijných odborov.

Vedecká časť obsahuje 2/3 sumy štúdia v 3. stupni

 • aplikáciu zásad vedeckej; výskumnej a odbornej práce;
 • prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumnej a odbornej práce;
 • výskum; príprava, priebeh, analýza, vyhodnotenie a výstup v podobe vedeckej správy;
 • prínos pre inováciu odboru alebo pre rozvoj teórie s dopadom na prax.

Vedecká časť končí obhajobou dizertačnej práce.


Vypracovali:

Vedúci expert
Doc. PhDr. Marta Horňáková, CSc
Pedagogická fakulta UK
Račianska 59
813 34 Bratislava
Marta.Hornakova@fedu.uniba.sk