Liečebný pedagóg zamestnaný v zdravotníctve sa stáva odborne spôsobilý na výkon zdravotníckeho povolania podľa Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z. V rámci zdravotníckeho povolania sa prostredníctvom systému ďalšieho vzdelávania stáva liečebný pedagóg (§ 59, 296/2010) odborne spôsobilým na výkon:

 • Odborných pracovných činností 
  • spôsobilosť získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v odbore liečebný pedagóg a absolvovaním prípravy na výkon práce v zdravotníctve
 • Špecializovaných pracovných činností
  • spôsobilosť získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore liečebná pedagogika
 • Certifikovaných pracovných činností
  • spôsobilosť získava certifikačnou prípravou v certifikovaných pracovných činnostiach – psychoterapia, drogové závislosti

SLOVENSKÁ KOMORA INÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

Po nástupe liečebného pedagóga do zamestnania v zdravotníckom zariadení ho zapíše do svojho registra Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov (SKIZP). Komora je samosprávna stavovská organizácia, ktorá vykonáva svoju pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. SKIZP registruje a združuje iných zdravotníckych pracovníkov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním II. stupňa v odbore liečebný pedagóg, logopéd, fyzik, laboratórny diagnostik po nástupe do zamestnania v zdravotníckom zariadení.

Činnosť komory upravuje Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Viac na stránkach SKIZP – http://www.skizp.sk/.

LICENCIE V ZDRAVOTNÍCTVE

Liečebný pedagóg môže vykonávať aj samostatnú zdravotnícku prax a prevádzkovať vlastné zdravotnícke zariadenie (liečebnopedagogickú ambulanciu) a to podľa Zákona č. 578/2004 Z.z. Na tento účel môže získať tri typy licencií: 

L1A – Licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe – je určená pre liečebných pedagógov, ktorí chcú poskytovať zdravotnú starostlivosť u iných poskytovateľov, ktorí majú povolenie na prevádzkovanie zariadenia zdravotnej starostlivosti 

L1B – Licencia na výkon povolania – je určená pre liečebných pedagógov, ktorí chcú mať vlastné zdravotnícke zariadenie – Ambulanciu liečebného pedagóga

L1C – Licencia na výkon funkcie odborného zástupcu – je určená pre liečebných pedagógov, ktorí chcú poskytovať zdravotnú starostlivosť ako právnická osoba, zamestnávať ďalších zdravotníckych zamestnancov, za ktorých odborné úkony budú zodpovedať

Licencie liečebným pedagógom vydáva Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov (http://www.skizp.sk/licencie).

Vydávanie licencií upravuje Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

FORMY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA LIEČEBNÉHO PEDAGÓGA

PÔSOBIACEHO V ZDRAVOTNÍCTVE

Špecializačné štúdium na výkon špecializovaných pracovných činnosti

 • Špecializačným štúdiom v akreditovanom špecializačnom študijnom programe liečebná pedagogika sa rozširujú vedomosti a zručnosti získané štúdiom a odbornou praxou.
 • Viac v Nariadení vlády SR č. 296/2010, Z.z., §69, §70, §71, §72 a v Nariadení vlády č. 111/2013 Z.z.

Certifikačná príprava na výkon certifikovaných pracovných činností 

 • Certifikačnou prípravou v akreditovanom certifikačnom študijnom programe psychoterapia sa získavajú vedomosti a zručnosti potrebné na výkon psychoterapie ako certifikovanej pracovnej činnosti.
 • Viac v Nariadení vlády SR č. 296/2010, Z.z., §73 a v Nariadení vlády č. 111/2013 Z.z.

Sústavné vzdelávanie

 • Priebežné obnovovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti v súlade s rozvojom príslušných odborov po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania.  
 • Viac v Nariadení vlády SR č. 296/2010, Z.z., §75 a v Nariadení vlády č. 111/2013 Z.z.
 • Kritériá a spôsob hodnotenia sústavného vzdelávania ustanovuje Vyhláška MZ č. 366/2005 Z.z.

INFORMÁCIE PRE ABSOLVENTOV LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY

Aký je postup pri registrácii do Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov SKIZP? 

Registrácia v  Slovenskej komore iných zdravotníckych pracovníkov SKIZP je povinná pre všetkých liečebných pedagógov, ktorí pracujú ako zdravotnícki zamestnanci v rezorte zdravotníctva. K zápisu do Registra zdravotníckych pracovníkov SKIZP je podľa Zákona 578/2004 Z.z. potrebné (http://www.skizp.sk/registracia):

 1. Vyplniť tlačivá: Oznámenie o zapísaní do registra a Údaje pre registráciu
 2. Priložiť potrebné doklady (podľa § 63 ods. 2 zákona NR SR č. 578/2004 Z. z.): 
 3. občiansky preukaz
 4. potvrdenie od zamestnávateľa o výkone zdravotníckeho povolania v pracovnoprávnom vzťahu alebo potvrdenie o inom spôsobe výkonu zdravotníckeho povolania 
 5. kópiu dokladu o zaplatení registračného poplatku 
 6. ak je zdravotnícky pracovník zaradený do ďalšieho vzdelávania, potvrdenie vzdelávacej inštitúcie a poskytovateľa (v rozsahu údajov podľa § 63 ods. 2 písm. f) Zákona 578/2004 Z.z.
 7. osvedčené kópie (podľa § 63 ods. 3 Zákona NR SR č. 578/2004 Z. z.) dokladov o odbornej spôsobilosti (VŠ diplom, diplom o špecializácii, certifikáty)

Viac na stránkach SKIZP: http://www.skizp.sk/registracia.

Ktoré formy vzdelávania sú v rámci pôsobenia v zdravotníctve pre liečebného pedagóga povinné?

Pre liečebného pedagóga pracujúceho v zdravotníctve sa stáva povinným sústavné vzdelávanie a príprava na výkon práce v zdravotníctve (ak pred VŠ nenadobudol SŠ zdravotnícke vzdelanie).

Sústavné vzdelávanie zabezpečuje zamestnávateľ a SKIZP, v ktorej je liečebný pedagóg registrovaný. Sústavné vzdelávanie sa hodnotí v pravidelných päťročných cykloch počítaných odo dňa registrácie v komore SKIZP. Hodnotenie kontroluje a vyhotovuje písomne Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov (SKIZP). Kritériá a spôsob hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka je zakotvená vo Vyhláške MZ SR č. 366/2005 Z.z. Hodnotí sa sústavné vzdelávanie, ktorým si liečebný pedagóg priebežne obnovoval a udržiaval odbornú spôsobilosť na výkon:

 1. odborných pracovných činností,
 2. špecializovaných pracovných činností,
 3. certifikovaných pracovných činností.

V priebehu piatich rokov je potrebné získať minimálne 100 kreditov (priznávanie kreditov za sústavné vzdelávanie upravuje Príloha č. 1 k vyhláške č. 366/2005 Z. z.). Kredity sa získavajú v:

 1. nemerateľnej položke (za samostatné štúdium a výkon zdravotníckej praxe) 
 2. merateľnej položke (účasť na odborných prednáškach, vzdelávacích aktivitách, prednášková a publikačná činnosť, odborné stáže a pod.)

Aké doklady bude potrebovať liečebný pedagóg na zaznamenávanie všetkých foriem ďalšieho vzdelávania ?

 • Index odbornosti: zaznamenáva sa do neho zaradenie, priebeh a ukončenie jednotlivých foriem ďalšieho vzdelávania liečebného pedagóga
 • Záznamník – Logbook: zaznamenáva sa do neho počet, frekvencia a rozsah zdravotných výkonov a iných odborných aktivít liečebného pedagóga v rámci špecializačného štúdia 
 • Viac v Nariadení vlády SR č. 296/2010, Z.z. §76 a v Nariadení vlády č. 111/2013 Z.z.

Aké sú podmienky a postup pri zaraďovaní do špecializačného štúdia? Aký je priebeh vzdelávania?

Podmienky:

 • Ukončené  magisterské štúdium v odbore liečebný pedagóg 
 • Vykonávanie zdravotníckej praxe v zdravotníckom zariadení (v rozsahu minimálne 20 hodín týždenne).

Postup:

 • Žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia liečebného pedagóga, ktorý je v pracovnom pomere, podáva zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka na základe jeho podnetu
 • Do špecializačného štúdia žiadateľov zaraďuje Slovenská zdravotnícka univerzita

Priebeh vzdelávania:

 • Pozostáva z praktickej časti a teoretickej časti, pričom prevažnú časť špecializačného štúdia tvorí praktická časť
 • Teoretickú časť vzdelávania zabezpečuje Katedra liečebnej pedagogiky na SZU a OMO SZU
 • Praktická časť spočíva v realizovaní výkonov a vlastnej praxe liečebného pedagóga v rôznych typoch zdravotníckych zariadení pod odborným vedením liečebného pedagóga s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností 
 • Špecializačné štúdium sa ukončuje špecializačnou skúškou pred komisiou
 • Vzdelávacia ustanovizeň vydá zdravotníckemu pracovníkovi po úspešnom vykonaní špecializačnej skúšky diplom o špecializácii.

Špecializačné štúdium je legislatívne ukotvené v Nariadení vlády SR č. 296/2010, Z.z §69, §70, §71, §72, ako aj Nariadení vlády č. 111/2013 Z.z.

Aké sú podmienky a postup pri zaraďovaní do certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti (CPČ) psychoterapia? Aký je priebeh vzdelávania?

Podmienky:

 • Ukončené  magisterské štúdium v odbore liečebný pedagóg 
 • Získanie špecializácie v špecializačnom odbore liečebná pedagogika alebo zaradenie do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore liečebná pedagogika
 • Podmienky zaradenia do certifikačnej prípravy usmerňuje Nariadenie vlády SR č. 296/2010, Z.z

Postup:

 • Žiadosť o zaradenie do certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti (CPČ) psychoterapia podáva liečebný pedagóg
 • Do psychoterapeutického vzdelávania zaraďuje liečebného pedagóga Slovenský inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii (SIVP) v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou (SZU)
 • Bližšie informácie o podmienkach a postupe pri zaraďovaní nájdete v materiáloch SIVP – http://www.psychoterapia-sk.sk/dokumenty/vzdelavanie/2014-09-15_vzdelavanie_v_pst_certifikovane.pdf

Priebeh vzdelávania:

 • Certifikačná príprava trvá najmenej štyri roky
 • Celkový rozsah prípravy je 1400 – 1600 hodín
 • Po úspešnom absolvovaní certifikačnej prípravy = certifikát 

Viac na stránkach Slovenského inštitútu pre vzdelávanie v psychoterapii SIVP www.psychoterapia-sk.sk.


Spracovala: Mgr. Zuzana Yakhyaev, PhD.