Profesiogram charakterizuje profesijné kompetencie liečebných pedagógov, teoretické východiská, ciele, metódy a formy  ich práce, vzdelávanie, uplatnenie, ako aj  etické a organizačné rámce ich pôsobenia.

1. Liečebná pedagogika

Liečebná pedagogika ako špecializovaný odbor pedagogiky v teórii  vychádza z humanistických koncepcií a stavia na poznatkoch vied o človeku a spoločnosti. V praxi sa zameriava na rozvíjanie kompetencie človeka žiť svoj život a riešiť svoje problémy, pričom využíva pohyb, zamestnania, hru, tvorivé, individuálne, skupinové a komunitné aktivity. Predstavuje antropologicko-celostnú orientáciu výchovy pri hroziacej osobnostnej a sociálnej dezintegrácii, zahrňuje (celostne) aj zmysel života. Komplementárne dopĺňa priestor medzi všeobecnou a špeciálnou pedagogikou a hraničnými medicínskymi, psychologickými a sociálnymi vedami.

Vychádza z pochopenia jedinečnej situácie človeka a hľadá priestor pre jeho uplatnenie najmä vtedy, ak v daných sociokultúrnych podmienkach bol vystavený nadmernej záťaži, traumám, ak má poruchy vývinu,  je znevýhodnený a pre postihnutie alebo ochorenie nie je schopný viesť veku primeraný spôsob života, cíti byť iný alebo je vyčlenený.  Pomáha predchádzať komplikáciám a stratám na hodnotách a komplikáciám.  Na liečebnopedagogickú starostlivosť má človek ústavou zaručené právo.

2. Liečebnopedagogická intervencia

Liečebnopedagogická intervencia je aktuálna pri zmenených (oslabených, nerozvinutých, chýbajúcich) somatických, psychických a sociálnych funkciách, pri zníženej kvalite života, pri exklúzii v dôsledku zdravotného alebo sociálneho znevýhodnenia. Typický je  interdisciplinárny, kauzálny a kontingentný prístup, zdôraznenie hodnôt, vzťahu  a svojpomoci.

Pomoc vychádza z komplexnej orientácie v aktuálnej situácii klienta. Klient je prijímaný v jeho jedinečnosti a jednote, s úctou,  ako autonómne bytie vo vzťahu k prostrediu. Pomoc spočíva v podpore jeho kompetencie vnímať, orientovať sa, samostatne konať, vytvárať vzťahy a hodnoty,.  pričom vytvára vlastné koncepty práce s klientom a jeho okolím. Podporuje inklúziu, v tomto zmysle pôsobí  na osoby, systémy pomoci, organizácie, verejnú mienku a politiku.

2.1 Pod liečebnopedagogickou činnosťou sa myslí:

a) prevencia (všeobecná, selektívna a indikovaná), kde sú opatrenia cielené na:

 • predchádzanie vzniku porúch a možného narušenia integrity a zdravia,
 • predchádzame druhotným poruchám a komplikáciám u rizikových jednotlivcov so znevýhodnením alebo ochorením,
 • ako aj na predchádzanie recidívy u pacientov a klientov s reziduálnym poškodením,

b) liečebnopedagogická diagnostika, ktorá sa zameriava na:

 • orientáciu v aktuálnej (spravidla výchovnej, ale aj zdravotnej, sociálnej, psychickej) situácii klienta, na pochopenie modelov jeho konania a nájdenie východísk pre koncept pomoci,
 • využíva anamnestické údaje, diagnózy iných odborníkov, problémovú anamnézu, pozorovanie, analýzu výsledkov činnosti, biografickú metódu. MKF (Medzinárodnú klasifikáciu funkčnej dizability a zdravia), ale aj testy, škály, záznamové hárky
 • je procesuálna – slúži k priebežnej evalvácii a aktualizácii opatrení.

c) liečebná výchova obsahuje opatrenia na sprostredkovanie potrebných skúseností, získanie zručností a osvojenie si zrelších modelov konania. Realizuje sa cez liečebnopedagogické cvičenia alebo programy v rámci bazálnej stimulácie, senzomotorickej stimulácie, senzorickej integrácie, korekcie, reedukácie, individuálnej edukácie, psychosociálnej rehabilitácie, krízovej intervencie, poradenstva alebo sprevádzania alebo opatrení na zlepšenie kvality života človeka v ťažkej životnej situácii v jeho životnom prostredí,

d) poradenstvo, ktoré obsahuje konzultačno-poradenskú intervenciu pre dotyčnú osobu alebo vzťažné osoby s cieľom informovať, sprevádzať, podporiť kompetencie konať. Môže mať formu rodinného, výchovného alebo osobného poradenstva. Často ide o poskytovanie informácii o povahe a prognóze poruchy, problému a o možnostiach aj inej odbornej a sociálnej pomoci,

e) odborno-znalecká činnosť, ktorá sa zameriava na hodnotenie a vypracovanie vyjadrenia v prípade sociálneho alebo výchovného ohrozenia jednotlivcov so  znevýhodnením,  pri týraní, zanedbávaní, zneužívaní, a pod., v záujme riešenia ich situácie,

f) vedecko-výskumná činnosť, ktorá je zameraná na zvyšovanie a rozširovanie poskytovanej starostlivosti, na rozvíjanie teórie liečebnej pedagogiky a príbuzných odborov, na spoluprácu s inými odborníkmi a publikovanie nových poznatkov a skúseností.

3. Vzťah k iným vedným odborom

Vzťah liečebnej pedagogiky k iným vedným odborom súvisí s jej historickým vývojom. Po prvýkrát (1861) bol použitý tento pojem pre obsahové spojenie medicínskej a sociálnopedagogickej starostlivosti o ľudí s postihnutím. Spočiatku bola preto liečebná pedagogika chápaná ako hraničná medicínska disciplína. Neskôr boli zdôraznené výchovné úlohy a jej obsah výrazne ovplyvnila moderná psychológia.

Liečebná pedagogika má spoločné dejiny so špeciálnou pedagogikou, ktorej názov pôvodne navrhli zakladateľské osobnosti liečebnej pedagogiky Hanselmannn a Moor (1941) ako možnú pojmovú alternatívu. Ďalej sa špeciálna pedagogika rozvíjala samostatne so zameraním na školské vzdelávanie podľa jednotlivých postihnutí, čo viedlo  k diferencovaniu jednotlivých špeciálnopedagogických odborov. Liečebná pedagogika sa chápala ako klinický smer, pričom bola zameraná na osoby od prenatálneho veku po starobu bez ohľadu na to, či mali postihnutie, alebo nie. Je zameraná na  jednotlivcov  vo všetkých vekových skupinách ak z nejakého dôvodu nedokážu využiť svoje možnosti, trpia a sú ohrození exklúziou.

Do našej literatúry tento pojem uviedol V. Gaňo (Úvod do liečebnej pedagogiky, Trenčín, 1940). Samotná liečebná pedagogika sa začala však rozvíjať u nás až otvorením rovnomenného štúdia na FF UK v Bratislave v r. 1967/68. Z politických  dôvodov  bol  odbor v r. 1976 zrušený a v r. 1990 rehabilitovaný.

 1. Vzťah k pedagogickým odborom: liečebná pedagogika sa chápe ako súčasť všeobecnej pedagogiky, lebo v nej vždy ide o výchovu, aj keď v zmenených a sťažených podmienkach. Zaoberá sa témami, ktoré umožňujú pochopenie jednotlivca v kontexte jeho skúseností, zdravia a aktuálnej somatickej, sociálnej a osobnej situácie. Zameriava sa na možností, ako ho podporiť pri vývine, uzdravovaní a dozrievaní a umožniť mu aktívnu účasť na živote. Je to individuálna, interaktívna a na zmysel zameraná pedagogika. Svoje poznatky ponúka v rámci spolupráce pedagógom – učiteľom i vychovávateľom vo všetkých typoch škôl a školských zariadení, ale aj rodičom  vzťažným osobám. Liečebný pedagóg  preto musí byť zorientovaný aj v  predškolskej pedagogike, v pedagogike školského veku, v andragogike, v  sociálnej pedagogike, v náhradnej výchove v  nápravnej pedagogike a gerontopedagogike.
 2. Vzťah k medicínskym odborom: liečebná pedagogika sa podieľa v rámci preventívno-liečebnej starostlivosti na spoločných úlohách s medicínou – na zlepšení udržaní zdravia a kvality života pacientov. Vo svojom pracovnom poli sa stretáva s pediatrom, neonatológom, so psychiatrom, s neurológ om, i s inými odbornými lekármi, ako aj s ošetrovateľmi a zdravotníckymi pracovníkmi nelekármi (klinický psychológ, logopéd…). Poznanie základov medicínskych odborov (biológia človeka, pediatria, somatopatológia, neurológia, psychiatria, drogové závislosti, gerontológia..,), je nevyhnutným predpokladom pre komunikáciu a spoluprácu liečebného pedagóga a to nielen v rezorte zdravotníctva.
 3. Vzťah k psychologickým odborom: liečebná pedagogika sa opiera o poznatky zo psychológie a psychoterapie. Dobrá orientácia v tejto oblasti je nutná i pre potrebu úzkej spolupráce so psychológmi. Pre liečebného pedagóga má osobitný význam vývinová psychológia, školská psychológia, sociálna psychológia, psychológia osobnosti, klinická psychológia, psychodiagnostika, forénzna psychológia a psychoterapia.
 4. Vzťah k sociologickým a sociálnym disciplínam: je daný chápaním človeka ako neoodeliteľnej súčasti sociálneho prostredia. Význam má sociológia rodiny a sociológia výchovy, sociálna patológia, sociálna práca a sociálne právo.
 5. Vzťah k umeleckým odborom: liečebná pedagogika hľadá priestor pre tvorivé uplatnenie klientov. Umenie je formou komunikácie, sebavyjadrenia i sebarealizácie. Všetky formy umeleckej tvorby a umenia môžu nájsť využitie v rámci liečebnopedagogickej intervencie – či už ide o výtvarné, hudobné, dramatické, pohybové, umelecko-remeselné, alebo literárne techniky, formy a obsahy.

4. Odborná príprava liečebných pedagógov a profil absolventa

4.1 Stručná história študijného odboru Liečebná pedagogika

Študijný odbor Liečebná pedagogika bol zriadený na Inštitúte pre špeciálnu a liečebnú pedagogiku (IŠLP) pri Filozofickej fakulte UK v Bratislave v škol. roku 1967/68. Gestorovala ho novoutvorená Katedra liečebnej pedagogiky. Išlo o jednoodborové univerzitné štúdium s dvoma smermi. Absolventi končili s diplomom: Učiteľstvo pre deti a mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť: liečebná pedagogika: terapeuticko – výchovný smer (alebo učiteľský smer, ktorý bol však otvorený len prvé dva roky).

V r. 1990 bol študijný odbor Liečebná pedagogika rehabilitovaný a znovu otvorený, tentoraz pri PdF UK v Bratislave. V r. 1996 bol akreditovaný v zmysle § 1 bod 3/a § 23 zákona č. 172/90 Zb. o vysokých školách a čl. 27 odst. 2 písm. a/ Štatútu UK.

Absolventi končia s diplomom: Liečebná pedagogika. Ďalšia akreditácia prebehla v r. 2005 – bol akreditovaný Bc. program, pretože KLP ešte nemala profesora v odbore.

Do jedného ročníka bolo prijímaných okolo 30 – 36 študentov, z ktorých najmenej  dve tretiny štúdium aj ukončili.

4.2. Obsah štúdia liečebnej pedagogiky (nosné témy)

a) Bakalársky študijný program odboru Liečebná pedagogika

 • základy humánnych vied – základy filozoficko-metodologické, biologicko-medicínske,

štúdium pedagogiky, psychológie, sociológie a soc. práva; Odporúča sa, aby tieto predmety tvorili  aspoň 2/3 ECTS kreditov študijného programu v 1. roku štúdia.

 • základy liečebnej pedagogiky – dejiny, diagnostika, didaktika, cvičenia a programy;

Odporúča sa, aby tieto predmety tvorili aspoň 1/6 ECTS kreditov študijného programu v 1. roku štúdia, 1/3 v 2.  roku štúdia.

 • aplikovanie liečebnej pedagogiky – vekové a problémové okruhy,  základy terapeutických disciplín, výskumný projekt; Odporúča sa, aby tieto predmety tvorili  aspoň 1/6 ECTS kreditov študijného programu v 2. roku štúdia a 1/3 v 3. roku štúdia.
 • praktická príprava – exkurzia, prax, sociálnopsychologický výcvik, praktikum; Odporúča sa, aby tieto predmety tvorili 1/12 ECTS kreditov študijného programu v 1. roku štúdia a 1/12 v 2. roku a 1/6 v 3. roku štúdia.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupňa):

 • poruchy vývinu a správania, psychiatria, psychoterapia,
 • základy špeciálnej pedagogiky, logopédia
 • systémy pomoci osobám so zdravotným postihnutím, včasná starostlivosť, bazálna stimulácia, senzorická integrácia,
 • psychosociálna rehabilitácia, liečebnopedagogická gerontológia komunitná rehabilitácia
 • práca v tíme, práca so skupinou

b) Nosné témy jadra znalostí (2. stupeň, Mgr.)

 • Dieťa v ohrození, v problémovej situácii, s poruchou,  s ochorením  – systémy a možnosti pomoci (psychiatria, klinická psychológia, patopsychológia, rehabilitácia, rozvíjajúce programy,  liečebno-výchovné poradenstvo, poruchy vývinu, špecifické poruchy vývinu, rodinná terapia, psychoterapia u detí, klinická psychológia). Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili  aspoň  1/3 ECTS kreditov v 1. roku  štúdia.
 • Mládež, dospelí a starí ľudia v situácii ohrozenia integrity a zdravia, s poruchami, ochoreniami, v krízovej situácii – systémy  a možnosti pomoci (psychiatria a psychopatológia, rehabilitácia – komunitná,  psychosociálna, psychoterapia, rodinná terapia,  krízová intervencia, gerontológia, nápravná pedagogika). Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili  aspoň  1/3 ECTS kreditov v 2. roku štúdia.
 • Koncipovanie terapeuticko výchovnej a poradenskej pomoci (v rámci arteterapie, biblioterapie, dramatoterapie, ergoterapie, muzikoterapie, terapie pohybom, terapie hrou, poradenstva, mobilných a komunitných služieb,  ďalej liečebnopedagogické praktikum, supervízne vedenie pri projekte diplomovej práce)

Odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili  1/3 ECTS kreditov v 1. aj 2. roku štúdia.

Doplňujúce vedomosti a zručnosti

 • Poruchy komunikácie (logopédia, neurologické poruchy reči, augmentatívna komunikácia)
 • Metodológia pedagogického výskumu
 • Sociálna práca a sociálne právo
 • Práca v tíme, riešenie konfliktov a záťažových situácií

 c) Nosné témy jadra znalostí (3. stupeň)

 • teoretický fundament liečebnej pedagogiky v medziodborovom a medzinárodnom kontexte;
 • metodologický aparát;
 • špecializačné predmety štúdia (z liečebnej pedagogiky, z príbuzných alebo z hraničných, napríklad medicínskych odborov);
 • jazyková príprava (ak je potrebná).

4.3 Ukončenie štúdia

Štúdium  Bc. programu je po dosiahnutí 180 kreditov ukončené obhajobou bakalárskej práce a štátnou skúškou z predmetov: Liečebná pedagogika, Bio-psycho-sociálne aspekty bytia človeka, Koncepty terapeutickej pomoci

Štúdium Mgr. programu je po dosiahnutí 120 kreditov ukončené obhajobou diplomovej práce a štátnou skúškou z predmetov: Klinická a školská liečebná pedagogika, Psychoterapia a rodinná terapia  a dve z terapeutických disciplín ako sú arteterapia, terapia hrou, biblioterapia, dramatoterapia, psychomotorická terapia, ergoterapia alebo muzikoterapia.

Štúdium PhD. programu je ukončené po získaní 180 kreditov obhajobou doktorandskej práce.

5. Profil absolventa

5.1 Liečebný pedagóg (Bc.)

ovláda kľúčové kompetencie liečebného pedagóga, má odborné a osobnostné  predpoklady pre poskytovanie asistenčných služieb pri inklúzii, v rámci rozvíjajúcich a korekčných cvičení, pri kreatívnych, podporných, reedukačných a psychorehabilitačných formách liečebnopedagogickej práce.

Absolvent získa teoretické znalosti:

 • znalosť biologických, psychologických a sociálnych zákonitosti vývinu a správania človeka od prenatálneho veku po starobu;
 • znalosť spoločenských (sociálnych, kultúrnych, ekonomických, právnych a filozofických) okolností, problémov a konfliktov vo vzťahu k výchove a k starostlivosti o osoby so špeciálnymi potrebami;
 • znalosť okolností, ktoré vyvolávajú a sprevádzajú poruchy vývinu a zdravia, schopnosť porozumieť súvislostiam a preventívne intervenovať;
 • vedomosti o zdrojoch a formách pomoci, schopnosť poskytnúť poradenské informácie, znalosť kompetencií príbuzných odborov.

Absolvent získa praktické schopnosti a zručnosti:

 • schopnosť porozumieť a zohľadniť v liečebnopedagogickej intervencii diagnózy a opatrenia iných odborníkov (lekárov, psychológov, špeciálnych pedagógov, vychovávateľov…);
 • schopnosť zostaviť problémovú anamnézu, získať orientáciu vo výchovnej situácii klienta, aktualizovať  korekčné opatrenia a sledovať ich účinnosť;
 • schopnosť plánovať a realizovať liečebnopedagogickú asistenciu prostredníctvom liečebnopedagogických cvičení alebo liečebnovýchovných programov  s využívaním prvkov disciplín ako sú arteterapia, biblioterapia, muzikoterapia, ergoterapia, terapia hrou, dramatoterapia, terapia pohybom;
 • schopnosť inštruovať o aktuálnych výchovných opatreniach vo výchovnom, vzdelávacom a sociálnom prostredí klienta;
 • znalosť techník,  materiálov a postupov, ktoré uľahčujú dosiahnuť liečebnovýchovný zámer;
 • schopnosť uplatniť tímový a interdisciplinárny prístup v riešení problému klienta;
 • schopnosť kontrolovať a hodnotiť svoje správanie, postoje, city a starať sa o svoju psychohygienu

5.2 Liečebný pedagóg (Mgr.)

je samostatným odborným pracovníkom v tíme iných vysokoškolsky vzdelaných odborníkov – ovláda potrebnú terminológiu, diagnostické metódy a terapeutické postupy pre prípravu a realizáciu terapeuticko-výchovnej pomoci jednotlivcom alebo v skupine ako aj pre poradenstvo a prácu s rodinou. Má metodologické, osobnostné a odborné predpoklady pre vedecko-výskumnú  prácu. Po získaní potrebnej praxe je pripravený metodicky viesť liečebnopedagogických asistentov.

Absolvent získa teoretické  znalosti a spôsobilosti:

 • komplexné vedomosti a zručnosti z  dvoch (a vedomosti aspoň z ďalších dvoch) terapeutických disciplín ako sú arteterapia, terapia hrou, biblioterapia, terapia pohybom, dramatoterapia,  ergoterapia a muzikoterapia;
 • osvojil si ďalšie terapeuticko-výchovné a rehabilitačné postupy (napr. senzorická integrácia,  konduktívna terapia, Fieela – program);
 • vedomosti z predmetov a disciplín relevantných oblastiam svojho uplatnenia:
  • v klinickej praxi (klinická psychológia, psychoterapia, forenzná psychológia, rodinná  terapia)
  • v špecializovaných zariadeniach, napr. v špeciálnych triedach, liečebňach, oddeleniach, ústavoch – (detská psychoterapia, autizmus, gerontológia a gerontopsychiatria, logopédia, závislosti od psychoaktívnych látok);
  • v rehabilitačných a komunitných centrách (krízová intervencia, penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť, liečebnopedagogická gerontológia, psychosociálna rehabilitácia);

Absolvent získa praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň):

 • vykonávať anamnestické vyšetrenie, vývinovú diagnostiku,  problémovú a procesuálnu diagnostiku so zámerom získať orientáciu vo výchovno-vzdelávacej situácii a celkovej životnej situácii zmenenej ochorením, postihnutím alebo nepriaznivými okolnosťami, projektovať terapeutickovýchovné a psychorehabilitačné opatrenia a hodnotiť ich prínos,
 • vykonávať diferenciálnodiagnostické vyšetrenie, získavať doplňujúce diagnostické údaje
 • analýzou hry, kresby, pohybu, činnosti, komunikácie a inej kreatívnej tvorby;
 • plánovať, realizovať a hodnotiť liečebnopedagogickú intervenciu prostredníctvom liečeb-nopedagogických cvičení alebo programov s využívaním terapie hrou, arteterapie, biblio-terapie, muzikoterapie, ergoterapie, dramatoterapie,  terapie pohybom;
 • vypracovať odborno-znalecký posudok o  prognóze klienta v súvislosti s riešením situácie klienta so špeciálnymi problémami v ťažkých životných okolnostiach;
 • plniť úlohy liečebnopedagogického poradenstva, intervenovať v rodine alebo inom mikroprostredí klienta (napr. v školskej triede, výchovnej skupine, komunite) v rámci výchovnej, terapeutickej a krízovej intervencie;

5.3 Liečebný pedagóg (PhD.)

je schopný tvorivo rozvíjať, hodnotiť a odovzdávať vedecké poznatky vo svojom odbore. Ovláda vedecké metódy výskumu. Je vysoko graduovaným odborníkom vo svojej oblasti, s prehĺbeným vzdelaním vo vybranej oblasti liečebnopedagogickej praxe.

Absolvent odboru Liečebná pedagogika (3. stupeň)

 • vedecky báda a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti liečebnej pedagogiky;
 • sústavným štúdiom prehlbuje svoje vedomosti v tej  oblasti liečebnej pedagogiky, ktorá má vzťah k jeho výskumu;

Absolvent odboru Liečebná pedagogika (3. stupeň) si osvojí:

 • zásady heuristickej vedeckej práce;
 • aplikovanie etických a spoločenských zásad vedeckej práce;
 • schopnosť slovom i písmom sa vyjadrovať  v odbornom cudzom jazyku;
 • schopnosť na požadovanej úrovni prezentovať výsledky svojej  vedeckej  a odbornej práce (referovať, prednášať, publikovať);
 • predpoklady ďalej rozvíjať svoj odbor, tvoriť koncepty a projekty v aplikovanej liečebnej pedagogike.

6. Etický kódex liečebného pedagóga

Liečebný pedagóg je povinný;

 • rešpektovať a chrániť práva svojich klientov, najmä právo na voľbu, informácie, dobrovoľnosť, úctu a ochranu osobných údajov,
 • dodržiavať všeobecne platné ľudské práva a práva dieťaťa,
 • vykonávať svoju činnosť zodpovedne a žiť v súlade s platnými zákonmi,
 • pri poskytovaní svojich služieb konať v záujme klienta,
 • zvyšovať svoju odbornosť štúdiom, výcvikmi, výmenou informácií a interdisciplinárnou spoluprácou,
 • dodržiavať zásady psychohygieny a chrániť aj svoje zdravie,
 • zapájať sa aktívne do profesijného života v profesijnej a inej odbornej organizácii,
 • informovať o výsledkoch svojej práce zverejnením na odborných podujatiach a publikovaním,
 • podrobovať sa pravidelnej supervízii.

7.  Uplatnenie v praxi

7.1 Sieť pracovísk

Liečebný pedagóg sa uplatňuje v existujúcom systéme inštitucionálnej pomoci a starostlivosti o ľudí s poruchami zdravia (somatického, mentálneho, sociálneho) každého veku .

Môže pôsobiť v štátnych i v neštátnych alebo v súkromných zariadeniach pre prevenciu, liečbu, výchovu, nápravnú výchovu, psychosociálnu rehabilitáciu, poradenstvo a sociálnu starostlivosť.

Pracovisko liečebného pedagóga sa zriaďuje v sieti:

a) škôl a školských zariadení na pracoviskách ako sú – materské školy, špeciálne materské školy, základné školy, špeciálne základné školy, detské centrá, špeciálnopedagogické poradne, diagnostické centrá, reedukačné detské domovy, ústavy s liečebnovýchovným režimom, diagnostické centrá pre mládež, reedukačné domovy pre mládež, pedagogicko-psychologické poradne, centrá výchovnej a psychologickej prevencie, centrá voľného času a iné..,

b) zdravotníckych zariadení na pracoviskách ako sú – lôžkové oddelenia pediatrických, psychiatrických, neurologických, onkologických, geriatrických a iných oddelení, odborných liečebných ústavov a špecializovaných zariadení (liečba drogových závislostí, psychosociálna rehabilitácia), ozdravovni, sanatórií a ambulantných zariadení pre včasnú diagnostiku a terapiu, a pod….,

c) sociálnych zariadení ako sú – detské domovy, domovy sociálnych služieb, zariadenia pre seniorov, domovy dôchodcov, denné sanatória, agentúry opatrovateľskej a ošetrovateľskej služby, chránené bývanie, chránené dielne, centrá poradensko-psychologických služieb a pod…,

d) nápravnovýchovných zariadení ako sú nápravno-výchovné ústavy a postpenitenciáme zariadenia,

e) alebo pri neštátnych a súkromných zariadeniach s podobným zameraním.

7.2 Organizácia práce

Liečebný pedagóg je samostatný odborný pracovník. Spravidla pracuje v tíme iných odborníkov podieľajúcich sa na starostlivosti o klienta. Spolupráca spočíva vo výmene informácií a v koordinácii opatrení v prospech klienta.

Liečebný pedagóg je kompetentný posúdiť potrebu liečebnopedagogickej intervencie a určiť jej formu, frekvenciu a trvanie. Pri organizácii pomoci prihliada na režim zariadenia a podmienky pracoviska.

Liečebný pedagóg pracuje s klientom podľa povahy jeho problému a daných možností individuálne, alebo v zámerne zostavenej skupine.

Realizácia liečebnopedagogickej intervencie má špecifické nároky na priestor, čas a materiálové zabezpečenie (herňa, dielňa, relaxačná miestnosť, vhodné hračky, hudobné nástroje a zariadenia, materiály a náradie na ich spracovanie a pod.). Dĺžka práce s klientom závisí od povahy jeho problému (diagnóza) a od jeho individuálnych danosti.

7.3 Organizačné a metodické vedenie

Liečební pedagógovia organizačne podliehajú vedúcemu zariadenia. Náplň práce zodpovedá odbornej príprave liečebného pedagóga.

Metodicky riadia prácu liečebných pedagógov hlavní odborníci pre liečebnú pedagogiku v danom rezorte. Odborne sa o rozvoj profesie zasadzuje PROLP Asociácia liečebných pedagógov, ktorá je združená v medzinárodnej spoločnosti liečebnopedagogických profesijných a odborných zväzov IGhB, ako aj Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov SKIZP  a Spoločnosť pre liečebnú a špeciálnu výchovu.


PRO LP Asociácia liečebných pedagógov
V Bratislave, september 2013