ČESTNÁ PREDSEDNÍČKA
prof.PhDr. Marta Horňáková, PhD.

Vysokoškolská pedagogička, autorka mnohých článkov, kníh a učebníc k základom a filozofii, základných východísk aj k praxi liečebnej pedagogiky.

PREDSEDNÍČKA
PaedDr.Monika Stupková, PhD.

Liečebná pedagogička pracujúca v Ambulancii liečebnej pedagogiky a zároveň v Detskom kardiocentre. Venuje sa najmä deťom s oneskoreným a narušeným vývinom, deťom s vrodenými ochoreniami srdca.

PREDSEDA
Mgr. Peter Farbar

Alebo aj Pietro je rodený Košičan. Liečebnú pedagogiku vyštudoval na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Momentálne pôsobí ako liečebný pedagóg na Základnej škole M. R. Štefánika v Budimíri a v Ambulancii liečebnej pedagogiky v Košiciach. Pietro je liečebný pedagóg, ktorý je hlboko presvedčený o sile inklúzie a komplexnej podpory pre deti a mladých s rôznymi potrebami v bežnej základnej škole. Zameriava sa na etablovanie liečebného pedagóga ako člena školského podporného tímu. Vo svojej praxi sa zameriava na liečebnopedagogickú podporu a výchovno-terapeutickú prácu s deťmi a mladými s poruchami vývinu, poruchami správania a emočným poruchami.

PODPREDSEDNÍČKA
PaedDr. Erika Kovácsová, PhD.

Od roku 2002 pôsobí ako liečebná pedagogička a neskôr aj ako psychoterapeutka v Centre pre liečbu drogových závislostí v Bratislave. Popritom učí v rámci špecializačného štúdia a garantuje odbor liečebná pedagogika na Katedre klinickej logopédie a liečebnej pedagogiky Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

TAJOMNÍČKA
Mgr. Viera Bosáková

Pracovala v zariadeniach pre seniorov, v dennom stacionári pre mladých dospelých s viacnásobnými postihnutiami a od mája 2020 na Psychiatrickej klinike LFUK a UNB. Zaujíma sa o muzikoterapiu, vášnivo rada číta a pozoruje svet ohromných maličkostí.

TAJOMNÍČKA
Mgr. Mária Jazudeková

Mária sa narodila v Bardejove. Študovala liečebnú pedagogiku na pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Magisterské štúdium ukončila v roku 2021. Počas štúdia sa venovala dobrovoľníckej činnosti a to najmä deťom zo znevýhodnených rodín. Máriu už počas štúdia zaujímali témy týkajúce sa duševného zdravia. Po ukončení štúdia  sa zamestnala v psychiatrickej liečebni v Sučanoch, kde pracovala ako liečebná pedagogička. Vo svojej práci využívala najmä liečebnopedagogickú arteterapiu, činnostnú terapiu a psychosociálnu rehabilitáciu. Momentálne je na materskej dovolenke a žije v Bardejove.

ČLENOVIA VÝBORU

Mgr. Lukáš Behul

Dlhodobo sa venuje seniorom, svojou terapeutickou činnnosťou prispieva k ich kvalitnejšej starobe a zamýšľa sa nad tým, aká je to dobrá smrť. Je veľkým milovníkom kníh.

Mgr. Pavol Janoško, PhD.

Profesiou liečebný pedagóg a psychoterapeut. Pôsobí ako odborný asistent na Katedre liečebnej pedagogiky PdF UK a vedie súkromnú psychoterapeutickú prax. Je redaktorom vedecko-odborného časopisu Revue liečebnej pedagogiky, asistentom v Inštitúte Virginie Satirovej v SR a členom SKIZP.

Alžbeta Hortová

Popri štúdiu liečebnej pedagogiky sa venovala dobrovoľníctvu v organizácií združujúcej rodiny detí s autizmom a osobnej asistencii. Oslovili ju témy včasnej intervencie a inklúzie, skúmala hodnoty a kultúru v ZŠ. Pracovala ako vychovávateľka a momentálne je liečebnou pedagogičkou v multidisciplinárnom tíme v materskej škole na Islande.

PaedDr. Alica Dekanová

Liečebný pedagóg a psychoterapeut. Pracuje v súkromnej praxi a odborne ju to ťahá do témy partnerských vzťahov, lásky a sexuality. Dobrovoľnícky sa venuje ľuďom bez domova či so závislosťami, Rómom, a tiež študentom v Psychologickej poradni UK. 

REVÍZNA KOMISIA

PaedDr. Mária Čunderlíková

Liečebná pedagogička, riaditeľka Centra Memory, dlhodobo sa zaoberajúca problematikou nefarmakologickej liečby demencie u seniorov.

Mgr. Gabriela Rajniaková

Pôsobí ako zdravotná klaunka v organizácii Červený Nos Clowndoctors. Je koordinátorkou projektu Cirkus Paciento. Taktiež je inštruktorkou zážitkovej pedagogiky v mládežníckej organizácii Plusko.

ETICKÁ KOMISIA

Mgr. et Mgr. Zuzana Yakhyaev, PhD. 

Liečebná pedagogička a psychoterapeutka. Pracuje v psychiatrickej ambulacii SPIRARE. Profesne sa orientuje na oblasť psychosociálnej rehabilitácie, katatýmne imaginatívnej psychoterapie a arteterapie.

Mgr. Barbora Vodičková, PhD.

Pôsobí na katedre liečebnej pedagogiky UK v Bratislave. Okrem toho pôsobí ako liečebný pedagóg v Centre We WIN – Centrum pre podporu vývinu dieťaťa, kde sa venuje včasnej a liečebnopedagogickej intervencii detí s rôznymi ťažkosťami. V oblasti  rôznorodých problematík týkajúcich sa detstva publikuje a vedie workshopy.