ČESTNÁ PREDSEDNÍČKA
prof.PhDr. Marta Horňáková, PhD.

Vysokoškolská pedagogička, autorka mnohých článkov, kníh a učebníc k základom a filozofii, základných východísk aj k praxi liečebnej pedagogiky.

PREDSEDNÍČKA
PaedDr.Monika Stupková, PhD.

Liečebná pedagogička pracujúca v Ambulancii liečebnej pedagogiky a zároveň v Detskom kardiocentre. Venuje sa najmä deťom s oneskoreným a narušeným vývinom, deťom s vrodenými ochoreniami srdca.

PODPREDSEDNÍČKA
PaedDr. Erika Kovácsová, PhD.

Pôsobí ako liečebná pedagogička a psychoterapeutka v Centre pre liečbu drogových závislosti v Bratislave. Popritom učí na SZU v rámci špecializačného štúdia v odbore liečebná pedagogika.

TAJOMNÍČKA
Mgr. Viera Bosáková

Pracovala v zariadeniach pre seniorov, v dennom stacionári pre mladých dospelých s viacnásobnými postihnutiami a od mája 2020 na Psychiatrickej klinike LFUK a UNB. Zaujíma sa o muzikoterapiu, vášnivo rada číta a pozoruje svet ohromných maličkostí.

ČLENOVIA VÝBORU

Mgr. Lukáš Behul

Dlhodobo sa venuje seniorom, svojou terapeutickou činnnosťou prispieva k
ich kvalitnejšej starobe a zamýšľa sa nad tým, aká je to dobrá smrť. Je veľkým milovníkom kníh.

Mgr. Pavol Janoško, PhD.

Profesiou liečebný pedagóg a psychoterapeut. Pôsobí ako odborný asistent na Katedre liečebnej pedagogiky PdF UK a vedie súkromnú psychoterapeutickú prax. Je redaktorom vedecko-odborného časopisu Revue liečebnej pedagogiky, asistentom v Inštitúte Virginie Satirovej v SR a členom SKIZP.

PaedDr. Jana Skraková

Liečebná pedagogička, spolupracuje na rôznych aj medzinárodných projektoch naprieč jednotlivými rezortmi.

REVÍZNA KOMISIA

PaedDr. Mária Čunderlíková

Liečebná pedagogička, riaditeľka Centra Memory, dlhodobo sa zaoberajúca problematikou nefarmakologickej liečby demencie u seniorov.

Mgr. Gabriela Rajniaková

Pôsobí ako zdravotná klaunka v organizácii Červený Nos Clowndoctors. Je koordinátorkou projektu Cirkus Paciento. Taktiež je inštruktorkou zážitkovej pedagogiky v mládežníckej organizácii Plusko.

ETICKÁ KOMISIA

Mgr. et Mgr. Zuzana Yakhyaev, PhD. 

Liečebná pedagogička a psychoterapeutka. Pracuje v psychiatrickej ambulacii SPIRARE. Profesne sa orientuje na oblasť psychosociálnej rehabilitácie, katatýmne imaginatívnej psychoterapie a arteterapie.

Mgr. Barbora Vodičková, PhD.

Pôsobí na katedre liečebnej pedagogiky UK v Bratislave. Okrem toho pôsobí ako liečebný pedagóg v Centre We WIN – Centrum pre podporu vývinu dieťaťa, kde sa venuje včasnej a liečebnopedagogickej intervencii detí s rôznymi ťažkosťami. V oblasti  rôznorodých problematík týkajúcich sa detstva publikuje a vedie workshopy.