PRO LP Asociácia liečebných pedagógov, Katedra liečebnej pedagogiky PdFUK, Katedra klinickej logopédie a liečebnej pedagogiky LF SZU Vás pozývajú na konferenciu liečebných pedagógov:

ŠTANDARDNÉ POSTUPY V LIEČEBNEJ PEDAGOGIKE

dňa 6. a 7. októbra 2022 v čase 9.00 – 15.00h

v Centre Memory, Mlynarovičova 21, Bratislava

Odborným garantom konferencie je prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD

Cieľom konferencie je oboznámenie odbornej verejnosti s témami štandardných diagnostických a terapeutických postupov v zdravotníctve a rozšírenie týchto tém príspevkami odborníkov z praxe.

Na konferenciu je možné prihlásiť sa cez formulár.

PROGRAM KONFERENCIE

Program – 6.10.2022 (štvrtok)
9.00 – 9.20 Registrácia účastníkov
9.20 – 9.30 Úvodný príhovor
PaedDr. Erika Kovácsová, PhD
9.30 – 10.10 Najčastejšie gerontopsychiatrické ochorenia
PaedDr. Mária Čunderlíková (prednáška+diskusia)
10.10 – 10.40 Nefarmakologické metódy a prístupy v liečbe demencií  (šdtp) + diskusia
PaedDr. Mária Čunderlíková
10.40 – 11.20 Humor a smiech v terapii seniorov
PaedDr. Zlatka Šramová (prednáška+diskusia)
11.20 – 12.30 Diagnostika  kognitívnych funkcií pomocou skríningových metód a ich
využívanie v praxi (MoCA, MMSE)a pomocou testov bežných denných činností (ADL, IADL)
PaedDr. Mária Čunderlíková, Mgr. Katarína Kiseľáková (workshop)
12.30-13.45 Prestávka na obed
13.45-14.00 Život PRO LP
PaedDr. Monika Stupková, PhD.
14.00 – 14.30 „Bicykel“ Línia života u úzkostného, depresívneho pacienta v seniorskom veku
(reminiscencia) Mgr. Mária Wirth, PhD. (kazuistika+diskusia)
14.30 – 15.10 Dotyk, ktorý sa prihovára – cítim, teda som. Bazálna stimulácia v praxi. 
Mgr. Lenka Práznovská (prednáška s praktickými ukážkami+diskusia)
15.10 – 16.00 Stretnutie E.H.Eriksona s A. Alzheimerom- Stavy dezorientácie u pacientov s
demenciou zo psychosociálneho pohľadu Mgr. Mária Wirth, PhD. (prednáška+diskusia)
16.00 – 16.30 Možnosti arteterapie pri liečbe ľudí s demenciou
Mgr. Terézia Jánošíková (prednáška+diskusia)
16.30-16.35 Ukončenie LP konferencie
PaedDr. Erika Kovácsová, PhD.

Program – 7.10.2022 (piatok)
9.00 – 9.15 Registrácia účastníkov
9.15 – 9.30 Bol našim učiteľom: Prof. PhDr. Gejza Dobrotka, CSc. 
prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.
9.30 – 10.00 Mierna kognitívna porucha  (šdtp) + diskusia
Mgr. Katarína Kiseľáková
10.00 – 10.30 Koncept zmyslovej aktivizácie v zariadení sociálnych služieb Dominik, n.o.
Mgr. Veronika Víglaská (prednáška s kazuistikou)
10.30 – 11.10 Podpora sociálnej interakcie a komunikácie v skupine
Mgr. Barbora Hricová (skupinová kazuistika)
11.10 – 12.15 Význam psychomotorických cvičení v práci so seniormi
Mgr. Katarína Kiseľáková (workshop)
12.15 – 13.15 Prestávka na obed
13.15 – 13.45 Prevencia neurodegeneratívnych ochorení (PpVP) + diskusia
PaedDr. Erika Kovácsová, PhD.
13.45 – 15.00 Tvorivá aktivizácia
Mgr. Jana Szeifová (workshop)
15.00 – 15.05 Ukončenie LP konferencie
PaedDr. Erika Kovácsová, PhD

Možnosť udelenia kreditov. Konferenčný poplatok: 30 eur, pre členov Asociácie PRO LP 20 eur.  

Tešíme sa na stretnutie.

Za prípravný výbor : Mgr. Viera Bosáková, PaedDr. Monika Stupková, PhD., PaedDr. Erika Kovácsová, PhD., Mgr. Zuzana Yakhyaev, PhD.