Oslovujeme Vás s ponukou vzdelávania v téme násilia páchaného na ženách, jeho špecifík,
dôsledkov, možnosti riešenia a vzájomnej spolupráce v prospech žien zažívajúcich násilie a ich
detí.

Sme občianske združenie, ktoré sa tejto téme venuje už 20 rokov. Okrem priamej práce
s klientelou (poradenské služby a ubytovanie v Bezpečnom ženskom dome) sa venujeme
preventívnym a vzdelávacím aktivitám a našim cieľom je zvyšovanie povedomia o téme násilia
páchaného na ženách a poukazovanie na potrebu nulovej tolerancie násilia.
Keďže sa v rámci svojej práce stretávate aj so ženami zažívajúcimi násilie a ich deťmi, rady by
sme Vám ponúkli krátke bezplatné vzdelávanie v rozsahu 2 hodín určenépre terénne sociálne
pracovníčky a pracovníkov Obecných úradov.

Veríme, žeVám táto téma nie je ľahostajná a že sa spoločne dohodneme na vhodnom termíne
a mieste vzdelávania.


V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať, tel. 0902 614 776

S úctou a pozdravom

Mgr. Ľudmila Vysocká
výkonná riaditeľka MyMa y, o.z.

Spoločným úsilím k zelenej , konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Projekt Bezpečná cesta z násilia je podporený v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

www.norwaygrants.sk/dgv
www.zenavtiesni.sk
www.mymamy.sk

ŽENA V TIESNI

PREVENCIA A ELIMINÁCIA NÁSILIA PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH V PRAXI TSP, PRACOVNÍČOK, PRACOVNÍKOV OBECNÝCH, MESTSKÝCH ÚRADOV

 • Obsahové zameranie a témy informačných stretnutí pre terénne sociálne pracovníčky, pracovníkov,
 • pracovníčky, pracovníkov OcÚ, MsÚ 2023
 • Otvorenie informačného stretnutia
 • Základné informácie o násilí páchanom na ženách, rodovej rovnosti, ľudských práv
 • Druhy, formy násilia, dynamika násilia
 • Vzorce násilného správania
 • Odhad nebezpečenstva násilia na ženách v párových vzťahoch, metódy
 • nebezpečenstva
 • Možnosti pomoci — z pohľadu pomáhajúcich profesionálok, profesionálov OcÚ, MsÚ
 • Model troch planét
 • Záverečná diskusia, evalvácia