Stretávate sa v každodennej praxi s témami, pri ktorých by ste potrebovali odbornú podporu a konkrétne návody na ich riešenie?
Privítali by ste inšpirácie, možnosť zdieľania a nové kontakty z Vášho regiónu?

Chcete získať oporu pri zabezpečovaní odbornej starostlivosti a posilniť efektívnosť svojej práce vďaka zapojeniu ďalších odborníkov zo systému poradenstva a prevencia a aj ďalších rezortov?

Pre odborných a pedagogických zamestnancov z poradenských zariadení (CPPPaP, CŠPP, LVS, diagnostické aj reedukačné centrá), škôl (MŠ, ZŠ, ŠZŠ, gymnáziá) a zamestnancov štátnej správy a samosprávy pre Vás Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pripravil sériu odborných stretnutí v rámci programu „Podpora a rozvoj multidisciplinárnej spolupráce v praxi“.

Vďaka prihláseniu sa do programu získate: 

 • interaktívne workshopy na Vami vybrané odborné témy (zoznam tém, z ktorých si môžete vybrať, nájdete nižšie) pod vedením expertov z praxe
 • praktické rozšírenie vedomostí: návody, ako „krok po kroku“ postupovať pri riešení vybraných tém, skupinové konzultácie ku konkrétnym problematikám; inšpiratívne materiály
 • inšpirácie, ako v praxi synergicky spolupracovať a zefektívniť výsledky svojej práce
 • príležitosť spoznať a nadviazať dlhodobú podpornú spoluprácu s ďalšími odborníkmi v regióne aj mimo neho – do programu bude zapojených viac ako 400 odborníkov z poradenských zariadení, škôl, ale aj verejnej správy, súčasťou programu sú regionálne stretnutia.
 • príklady a postupy z praxe, vďaka ktorým dokážete do riešenia potrieb a problémov detí efektívne zapájať rodinu dieťaťa.

Termíny, forma a rozsah programu:

 • Program bude realizovaný od konca marca/ začiatku apríla 2022 do novembra 2022.
 • Zahŕňa 6 online stretnutí v rozsahu 3,5 hodiny (s prestávkami), z ktorých 3 sa budú venovať odborným témam a 3 prepájaniu odborníkov v rámci jednotlivých regiónov. Pre úspešné absolvovanie programu je potrebné zúčastniť sa minimálne 5 stretnutí. Stretnutia budú rozdelené nasledovne: 1x marec/apríl (regionálne prepájanie), 1x apríl (odborné témy), 1x máj (odborné témy), 2x jún (regionálne prepájanie a odborné témy), 1x október/ november (odborné témy). (Konkrétne termíny Vám zašleme po vyhodnotení prihlasovania. V prípade záujmu sa môžete prihlásiť na ľubovoľné množstvo stretnutí, termíny sa nebudú prekrývať).
 • Náklady na program sú hradené prostredníctvom národného projektu „Štandardy“ (pre účastníkov je program bezplatný).

Aké odborné témy sú pre Vás pripravené?

Z tém si v rámci programu vyberáte minimálne 3.

1. Raná starostlivosť v poradenskom centre
2. Dyslexia a prediktory gramotnosti – depistáž a prevencia v základnej škole
3. Žiaci s problémami v učení a správaní na podklade ADHD / uplatňovanie MDP v rámci danej problematiky
4. Dieťa so zdravotným znevýhodnením v edukačnom procese
5. Špecifické potreby detí z náhradnej rodinnej starostlivosti a detí z CDR v edukačnom a poradenskom procese
6. Dieťa s poruchami FAS a FASD v edukačnom aj poradenskom procese
7. Podpora nadaného žiaka v ZŠ
8. Kids Skills
9. Rodič ako právoplatný člen MDS pri podpore dieťaťa so ŠVVP
10. Narušená komunikačná schopnosť
11. Dieťa s odlišným materinským jazykom (dieťa cudzincov)
12. Dieťa s rómskym materinským jazykom / Dieťa z MRK/SZ
13. Dieťa s úzkostnými prejavmi v poradenskom a edukačnom proces
14. Pomoc deťom s narušenými vzťahmi v rodine a deťom z dysfunkčného rodinného prostredia/uplatňovanie MDP v rámci danej problematiky
15. Emocionálne problémy pubescentov a problémy dospievania
16. Radikalizácia a extrémizmu
17. Traumatizácia u detí a trauma informovaný prístup k deťom v edukačnom a poradenskom procese
18. Sexuálne zneužívanie detí (CSA) v edukačnom a poradenskom procese
19. Krízová intervencia
20. Kariérové poradenstvo naprieč vzdelávaním v školskom systéme

Kto sa môže prihlásiť?

 • Odborní a pedagogickí zamestnanci všetkých kategórií a riaditelia CPPPaP, CŠPP, LVS, Reedukačného centra, Diagnostického centra a škôl (materských, základných, stredných a gymnázií).
 • Sociálni pracovníci a sociálni kurátori, sudcovia s praxou najmä v rodinnom práve a kolízni opatrovníci.
 • Vedúci školských úradov v okresných úradoch, metodici CPPPaP v okresných úradoch, zamestnanci polície pracujúci s maloletými a mladistvými, zástupcovia školských úradov v mestských úradoch.

PRIHLÁSTE SA UŽ DNES VYPLNENÍM TOHTO REGISTRAČNÉHO FORMUÁRA.

Viac o multidisciplinárnej spolupráci a jej prínosoch sa dočítate na odkaze: www.vudpap.sk/mdp-spt