Chcete svojou prácou prispieť k zvyšovaniu kvality života detí a zníženiu ich školskej neúspešnosti? Byť súčasťou celonárodného tímu viac ako 200 interných a externých odborníkov z oblasti výchovného poradenstva a prevencie?

Projekt „Štandardy“ je prvým národným projektom, ktorého víziou je v spolupráci s regiónmi vytvoriť a zaviesť štandardy kvality v prístupe k dieťaťu a jeho rodine cez systém výchovného poradenstva a prevencie.
Štandardy tvoríme s dôrazom na multidisciplinárny prístup  – spoluprácu všetkých zúčastnených pri práci s dieťaťom. Aktívne zapájame inštitúcie a ľudí v systéme výchovného poradenstva a prevencie, ktorým poskytujeme podporu pre plnenie štandardov a zvyšovanie kvality práce.

Zapojte sa do tímu v regionálnom projektovom centre pre Nitriansky kraj a získajte možnosť:

 • Pôsobiť v tíme zodpovednom za tvorbu štandardov v spolupráci s regionálnymi inštitúciami.
 • Aktívne oslovovať účastníkov do Programu podpory a rozvoja multidisciplinárneho prístupu (MDP) v praxi, organizovať regionálne MDP stretnutia a okrúhle stoly.
 • Zodpovedať za vytváranie partnerstiev a mapovanie príkladov dobrej praxe v materských a základných školách, gymnáziách, poradenských zariadeniach a ďalších inštitúciách v kraji, ktoré poskytujú odbornú starostlivosť deťom a ich rodinám.
 • Oslovovať inštitúcie, absolvovanie úvodných návštev a budovanie vzťahov, dohodnutie a podpísanie zmluvy o spolupráci, sieťovanie odborníkov v kraji.
 • Získavať odporúčania na expertov z inštitúcii a zapájať ich do aktivít a tvorby výstupov projektu: prezentovať projekt, organizovať informačné okrúhle stoly, pracovné skupiny, koordinovať a metodicky usmerňovať ich činnosť v spolupráci so zvyškom interného tímu.
 • Vo finálnom výsledku zodpovedať za vypracovanie modelov uplatňovania MDP v poradenskej a preventívnej starostlivosti o dieťa a jeho rodinu v zapojených inštitúciách v kraji.
 • Komunikovať o čiastkovom plnení úloh so zvyškom tímu národného projektu, komunikovať informácie z projektu smerom k expertom a inštitúciám v kraji.
 • Mzda (brutto)
  Od 1650 do 1750 €

Iné benefity:

 • Možnosť využiť svoje skúsenosti z praxe pre ovplyvnenie fungovania systému poradenstva a prevencie na celom Slovensku.
 • Práca v kolektíve odborníkov z rôznych zložiek systému, zapálených pre spoločnú víziu.
 • Prístup k odborným materiálom a podujatiam Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.
 • Príležitosť využiť home-office – po dohode s nadriadeným.
 • K dispozícii služobný automobil, mobil a notebook.

Miesto výkonu práce: NR kraj
Druh pracovného pomeru: plný úväzok / hlavný pracovný pomer – na dobu trvania národného projektu (marec 2023)
Termín nástupu: ASAP ( od marca 2022)

Informácie o výberovom konaní

Životopisy posielajte emailom na uvedenú adresu personalne@vudpap.sk, v predmete uveďte názov pozície: Interný expert pre pilotné overenie multidisciplinárneho prístupu pracujúci v praxi do 14.2.2022.

Regionálnom projektom centre. Kontaktovať budeme vybraných uchádzačov

Požiadavky na zamestnanca

* VŠ vzdelanie II. stupňa humanitného zamerania.
* Min. 8 rokov relevantných pracovných skúseností.
* Preukázaná orientácia v školskej problematike a systéme VPaP (pracovné skúsenosti zo zložiek systému alebo spolupráce so systémom).
* Znalosť regionálnych pomerov a špecifík, skúsenosť s tvorbou výstupov s národným dopadom.
* Schopnosť komunikovať, vytvárať vzťahy a funkčné siete, konzultovať a dospieť ku kompromisom.
* Orientácia v problematike MDP a/alebo kvalitatívneho rozvoja inštitúcií a/alebo v projektovom manažmente a myslení.
* Znalosť akčných plánov najmenej rozvinutých okresov.

Stručná charakteristika spoločnosti: 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie realizuje národný projekt „Štandardy“ od 1. júna 2019 s víziou prispieť ku kvalite procesov v multidisciplinárnom prístupe k dieťaťu a jeho rodine cez systém výchovného poradenstva a prevencie (VPaP).

V praxi to znamená, že národný projekt prinesie:

 • procesné štandardy multidisciplinárneho prístupu v systéme výchovného poradenstva a prevencie,
 • sociálno-psychologický výcvik, výcviky v terapeutických metódach, zavedenie systému supervízie v poradenských činnostiach, inovácie vo vzdelávaní v oblasti kariérovej výchovy a kariérového poradenstva,
 • asistenciu pri podpore strategického rozvoja školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP, CŠPP) a špeciálnych výchovných zariadení, asistenciu pri získaní zdrojov pre podporu kvality služieb, ktoré tieto zariadenia poskytujú.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vo výške 18 100 644,80 Eur a jeho ukončenie je plánované na máj 2023.
www.esf.gov.skwww.minedu.sk

Viac informácií o projekte a jeho aktivitách: https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/


https://vudpap.sk/en/regionalny-expert-budovanie-partnerstiev-a-rozvijanie-dobrej-praxe-v-poradenskom-systeme/