Bratislava

Plný úväzok

1 350 EUR/mes.– možnosť priznať aj osobný príplatok v závislosti od odborných znalostí, pracovných skúseností a schopností

Popis pracovného miesta

 1. Rozvoj, koordinácia a systematická podpora práce s mladými ľuďmi (vo veku 15 – 30 rokov) v meste Bratislava, 
 2. Príprava, tvorba, následná implementácia a realizácia Koncepcie rozvoja práce s mládežou mesta Bratislava, ktorá má slúžiť ako hlavný strategický dokument oblasti práce s mládežou, 
 3. Každoročne vypracovávať, kontrolovať a vyhodnocovať plnenie akčného plánu činností spojených s rozvojom práce s mládežou, podpory mladých a zvyšovania spoluúčasti mladých na rozvoji mesta,   
 4. Aktívne a pravidelné mapovanie aktuálnych potrieb, trendov a problematík v živote mladých ľudí, ich následné vyhodnocovanie a adresovanie, 
 5. Vytváranie analýz pre potreby hlavného mesta Bratislava týkajúce sa života mladých ľudí,   
 6. Koordinácia mestského programu zvyšovania participácie a spoluúčasti mladých na tvorbe mestských politík a rozvoji mesta, 
 7. Rozvoj, propagácia a koordinácia činnosti a aktivít Mestského parlamentu mladých ako platformy, prostredníctvom ktorej sa mladí ľudia v Bratislave môžu aktívne zapájať, podieľať a prispievať riešeniami pre rozvoj mesta vo vzťahu k budúcim generáciám, 
 8. Vytvárať, aktualizovať a udržiavať databázu neziskových organizácií, neformálnych iniciatív a skupín pracujúcich s mládežou, ale aj mládežníckych organizácií a iniciatív v meste Bratislava, s ktorými sú hľadané možnosti aktívnej spolupráce s cieľom rozvoja v oblasti práce s mládežou mesta Bratislava, 
 9. Slúžiť ako kontaktná osoba pre mladých ľudí vo vzťahu k hlavnému mestu Bratislava, 
 10. Pomoc a podpora pri organizácii podujatí pre deti a mládež s cieľom participácie, väčšej miery zapojenia do diania v meste alebo zlepšenia komunikácie mesta Bratislava s deťmi a mladými, 
 11. Vyhľadávať možnosti realizovania projektov zameraných na deti a mládež̌, možnosti ich financovania z mimorozpočtových zdrojov mesta Bratislava, príprava žiadostí a realizácia procesu s cieľom uchádzať sa a využívať takéto možnosti, 
 12. Koordinácia propagácie činností v oblasti práce s mládežou,
 13. Vyhľadávanie, vytváranie a koordinácia partnerstiev mesta v oblasti mládeže s inštitúciami, súkromným sektorom, občianskymi združeniami a neformálnymi skupinami a napomáha rozvoju týchto partnerstiev.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Peňažné benefity: osobné príplatky a odmeny, valorizácia, príspevok do DDS 2 – 3 % 
 • Možnosť profesijného a odborného rastu. 
 • Ďalšie benefity: 
  • pružný pracovný čas 
  • 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily 
  • sociálna politika – príspevok na dopravu, príspevok na stravovanie, sociálna výpomoc možnosť bezplatného vstupu do vybraných mestských inštitúcií

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou/ vysokoškolské vzdelanie I. stupňa spoločenského, príp. humanitného zamerania (v prípade relevantných skúseností môže byť aj iné zameranie). 
 • Aktívna znalosť anglického jazyka, slovom aj písmom (B1). 
 • Bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace), 
 • Ukončené stredoškolské štúdium s maturitou, vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa, pričom výhodou je vzdelanie v humanitných alebo sociálnych vedách, 
 • Pracovné skúsenosti najmenej 1 rok, výhodou sú pracovné skúsenosti v oblasti práce s mládežou, 
 • Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme, 
 • Všeobecný rozhľad, orientácia v oblasti práce s mládežou a tvorby mládežníckych politík, inováciách a cit pre interakciu a prácu s mladými, 
 • Schopnosť realizácie projektového manažmentu, 
 • Manažérske, komunikačné a osobnostné predpoklady na výkon funkcie, spoľahlivosť, zodpovednosť a samostatnosť, proaktívnosť, zanietenosť a dynamickosť pri plnení cieľov, konštruktívnosť, schopnosť predvídať a efektívne riešiť problémové situácie,  odhodlanie učiť sa nové informácie a postupy, flexibilita a schopnosť zvládať záťažové situácie, schopnosť analytického a koncepčného uvažovania, organizačné zručnosti; tímovosť a schopnosť spolupracovať, schopnosť motivovať kolegov a stmeľovať rozličných zástupcov komunít, schopnosť komunikovať s rôznymi cieľovými skupinami s empatiou a porozumením. 
 • Plná znalosť štátneho jazyka a znalosť anglického jazyka na základnej úrovni. Užívateľské ovládanie počítača, pokročilá úroveň práce s produktmi Microsoft Office  (Word, Excel, Outlook, Power Point, Internet a iné) a ovládanie cloudových riešení od spoločnosti Microsoft.

Výhodou:

 • Manažérske zručnosti z iných odvetví, ktoré je možné zhodnotiť. 
 • Preukázateľné skúsenosti a prax v oblasti práce s mládežou (v rámci činnosti neziskového sektora, vzdelávací projektov či programov, rozvojových kurzov pre mladých, individuálneho poradenstva, atď.) 
 • Skúsenosti s projektovým riadením. 
 • Skúsenosti v oblasti práce, podpory a pomoci mladým ľuďom na individuálnej ale aj skupinovej úrovni;  skúsenosti v oblasti tvorby projektov a projektového manažmentu; skúsenosti s facilitátorskou a mediátorskou činnosťou; skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou v predmetnej oblasti; skúsenosti s priamym výkonom pomáhajúcej profesie. 
 • Znalosť zákona 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou, orientovanie sa v národných, medzinárodných a európskych strategických dokumentoch z oblasti rozvoja práce s mládežou a podpory mladých.  
 • Skúsenosť s tvorbou analytických, koncepčných alebo hodnotiacich dokumentov. 

Ovládanie grafických programov (Canva, Adobe Illustrator, atď.).

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania. 
 • Motivačný list. 
 • Životopis. 
 • Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poznámka:

 1. Na osobné/online stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov. 
 2. Súčasťou VK je vypracovanie zadania projektového zámeru, s ktorým budú oboznámení uchádzači a uchádzačky vybraní do 2. kola VK

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronickynajneskôr do 10.1.2022.

Prihlásiť sa môžete tu.