Prečo Národná linka na podporu duševného zdravia?

Národná linka na podporu duševného zdravia (ďalej len „NLPDZ“) je zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR v rámci plnenia opatrení Plánu obnovy a odolnosti v oblasti podpory duševného zdravia.

Cieľom NLPDZ je poskytovanie online a telefonického psychologického poradenstva s cieľom poskytnúť anonymnú a dištančnú formu komunikácie pri poskytovaní služieb v oblasti starostlivosti o duševné zdravie:

– poskytnutie psychologického poradenstva, krízovej intervencie a bezpečného priestoru pre rozhovor o neistote, obavách či psychických problémoch v časoch následkov pandémie Covid 19 a aktuálneho vojenského konfliktu

– podpora zdravotníkom, ktorí zažívajú nadmernú záťaž a sú vystavení zvýšenej pravdepodobnosti rozvoja stresom podmienených psychických porúch

– poskytnutie poradenstva a podpory zdravotníkom, ale aj širokej verejnosti pri zvládaní akútnej stresovej reakcie či príznakoch rozvíjajúcej sa posttraumatickej stresovej reakcie na mimoriadne stresové udalosti

Služby poskytujú profesionálni pracovníci v oblasti duševného zdravia, najmä psychológovia so špecializáciou v klinickej psychológii a psychiatri s certifikáciou v psychoterapii a krízovej intervencii v aktuálnom počte 29 odborníkov.

Linka je v prevádzke v pracovné dni v čase od 14:00 do 22:00 a cez víkendy v čase od 10:00 – 18:00

aj v ukrajinskom jazyku

0800 193 193