Profesijné združenie liečebných pedagógov združuje liečebných pedagógov, ich spolupracovníkov a podporovateľov. Podporuje, rozširuje a zkvalitňuje odbornosť liečebnopedagogických služieb, kontinuálne vzdelávanie, výmenu informácií a vzájomnú spoluprácu u nás a vo svete.

Združenie sa spolupodieľa pri tvorbe legislatívy, iniciuje zlepšenia starostlivosti a zastupuje svojich klientov a členov.

Občianske združenie PRO LP vzniklo 11.12.2005, je podporované z dobrovoľníckych iniciatív svojich členov. Ako nezisková organizácia nemá platených zamestnancov a členstvo vo výbore je čestnou funkciou.
V európskych krajinách je členstvo v profesijnej organizácii základným predpokladom prijatia do zamestnania aj samotného výkonu povolania.